Itä-Suomen HO 09.02.2006 175

Nuorisorangaistus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 25.10.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. NUORENA HENKILÖNÄ TEHTY PAHOINPITELY
(6140/R/0004091/05)
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
Rikoslaki 6 luku 8 §

13.8.2005 ENO

A on tehnyt ruumiillista väkivaltaa H:lle lyömällä tätä nyrkillä pään alueelle ja potkimalla kaatunutta H:ta päähän ja vartaloon sekä käsiin. H:lle on aiheutunut kipua, mustelmia sekä haavoja pään alueelle ja käsiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen rikokseen, mistä syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perusteet

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja näin myöntänyt syytteen oikeaksi. Tunnustamista tukee lääkärinlausunto ja valokuvaliite sekä jutun tapahtumatiedot.

Seuraamus

Vastaaja ja asianomistaja ovat sopineet asian. Teon vakavuus ja siihen liittyvät olosuhteet huomioon ottaen sakko kuitenkin on riittämätön rangaistusseuraamus ja koska vastaaja ei aikaisemmasta ehdollisesta rangaistuksestaan ole ottanut ojentuaksensa, ehdollinen rangaistus ei enää tule kysymykseen tämän teon seuraamuksena.

Vastaajasta on laadittu nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma, jonka mukaan sellaisen seuraamuksen tuomitseminen on vastaajalle perusteltua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistuksesta

Rangaistus on yleisen oikeuskäytännön mukainen. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita poiketa siitä.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 13.8.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

NUORISORANGAISTUS
40 tuntia nuorisopalvelua.
Valvonta-aika 10 kuukautta.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 21 luku 5 § 1
Rikoslaki 6 luku 8 § 1/1
1) Laki nuorisorangaistuksen kokeilemisesta 2 §, 3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Lasse Syrjänen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 9.2.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Syyttäjä on valituksessaan vaatinut, että A tuomittaisiin nuorisorangaistukseen soveltaen 1.1.2005 voimaan tullutta nuorisorangaistuksesta annettua lakia. Käräjäoikeus oli virheellisesti soveltanut aikaisempaa nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annettua lakia.

A on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että hänet tuomittaisiin ainoastaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen, koska hän ja asianomistaja olivat tehneet asiassa sovinnon, ja toissijaisesti, että hänet tuomittaisiin 1.1.2005 voimaan tullutta lakia soveltaen neljän kuukauden mittaiseen nuorisorangaistukseen.

Syyttäjä on vastauksessaan vastustanut A:n vaatimusta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitsemisesta ja lausunut, että tuomittavan nuorisorangaistuksen tulee olla pitempi kuin neljä kuukautta.

A on vastauksessaan hyväksynyt syyttäjän vaatimuksen nykyisin voimassa olevan lain soveltamisesta siinä tapauksessa, että hänelle tuomittaisiin nuorisorangaistus.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rikoslain 1.1.2005 voimaan tulleen 6 luvun 10 a §:n mukaan alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistus, jos sakko on rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisemmat rikokset huomioon ottaen riittämätön rangaistus eivätkä painavat syyt vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista ja jos nuorisorangaistukseen tuomitsemista on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi ja uusien rikosten ehkäisemiseksi. Nuorisorangaistusta tuomitaan 1.1.2005 voimaan tulleen nuorisorangaistuksesta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi. Nuorisorangaistusta nykyisen lain mukaan määrättäessä ei tehdä jakoa valvontaan ja nuorisopalveluun, kuten aikaisemmin voimassa olleen nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain mukaan on tehty. Käräjäoikeuden virheellisesti soveltama laki on kumottu 1.1.2005 alkaen.

Nuorisorangaistus sijoittuu seuraamusten ankaruusasteikolla sakon ja ehdottoman vankeuden välille samoin kuin ehdollinen vankeusrangaistus. Harkittaessa valintaa näiden kahden rangaistuslajin välillä huomiota on kiinnitettävä erityisesti siihen, onko toimitetusta henkilötutkinnasta ilmenevien seikkojen perusteella nuorisorangaistukseen tuomitsemista pidettävä perusteltuna sanotulle seuraamukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

A on tuomittu kerran aikaisemmin ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa kahdesta pahoinpitelyrikoksesta. Nyt kysymyksessä oleva rikos on tehty ehdollisen rangaistuksen koeaikana. Kysymyksessä on varsin vakava ja vaarallinen pahoinpitely. A:sta laaditussa nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmassa on lausuttu, että A:n kahden viime vuoden aikaiset pahoinpitelyrikokset ja hänen suhtautumisensa ja kuvauksensa rikoksen tekotilanteesta antavat aiheen huolestua hänen asenteidensa kehityksestä ja käyttäytymismalliin perustuvasta suhtautumistavasta ratkaista ongelmatilanteita ja tästä aiheutuvasta mahdollisesta uhkaavasta rikoskierteestä. Toimeenpanosuunnitelmassa on päädytty esitykseen, jonka mukaan nuorisorangaistukseen tuomitseminen on perusteltua. Hovioikeus päätyy samaan johtopäätökseen.

Nuorisorangaistus on mitattava yleisten rangaistuksen mittaamista koskevien säännösten mukaisesti siten, että rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen ottaen huomioon myös rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Hovioikeus harkitsee ottaen huomioon rikoksen laadun ja siitä ilmenevän A:n syyllisyyden sekä toisaalta A:n iän, joka on ollut tekoaikana 16 vuotta, kohtuulliseksi rangaistukseksi kuusi kuukautta nuorisorangaistusta.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Nuorena henkilönä pahoinpitely 13.8.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

NUORISORANGAISTUS
Nuorisorangaistus 6 kuukautta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 21 luku 5 § 1
Rikoslaki 6 luku 8 § 1/1 ja 2
Rikoslaki 6 luku 10a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Heikki Laakso, Kaarina Heino ja Riitta-Liisa Hietala
Esittelijä Tuulikki Räsänen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.