Itä-Suomen HO 23.01.2006 166

Menettämisseuraamus, Rattijuopumus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 9.8.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6720/R/0000199/05)
Rikoslaki 23 luku 4 § (1198/2002)

27. ja 28.4.2005 KARTTULA

A on kuljettanut liikenteessä henkilöautoa nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen näytteenottohetkellä on ollut 1,63 promillea olosuhteiden ollessa sellaiset, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6720/R/0000199/05)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

27. ja 28.4.2005 KARTTULA

A on kuljettanut liikenteessä henkilöautoa ilman sen ajo-oikeutta.

Syyttäjän muut vaatimukset

A on määrättävä ajokieltoon.

A on velvoitettava korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset 90,16 euroa ja todistelukustannukset.

A:lta takavarikoitu henkilöauto on tuomittava rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi.

Vastaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . A on kiistänyt syytteen 2 ja 3 kohdat sillä perusteella, että hän ei muista ajaneensa autoa tapahtuma-aikana. A vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta. Avovaimolla on ajokortti ja hän tarvitsee autoa opiskelujensa vuoksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohdat 2 ja 3
Vastaaja on kiistänyt ajaneensa henkilöautoa syytteen 2 ja 3 kohdassa.

Todistaja B on kertonut, että mieshenkilö oli 2 ja 3 kohdan tilaisuudessa kuljettanut henkilöautoa Karttulan keskustaajaman kaduilla. Todistaja on tunnistanut kasvonpiirteiden, yleisen olemuksen ja repun perusteella A:n kuljettajaksi. B:n mukaan vastaaja oli vaikuttanut olevan vahvassa humalatilassa.

Kansanterveyslaitoksen verenalkoholilaboratorion lausunto osoittaa, että A:n veren alkoholipitoisuus on 2 kohdan ajon jälkeen ollut 1,63 promillea.

B:n kertomus ja verenalkoholilaboratorion lausunto osoittavat, että vastaaja on menetellyt syytteen 2 ja 3 kohdissa kerrotulla tavalla.

Koska 2 kohdan ajo on tapahtunut Karttulan keskustaajamassa yleiseen liikenteeseen käytetyillä kaduilla, teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Rangaistuksen mittaaminen

A:n aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ovat esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.

Menettämisseuraamus

Menettämisseuraamuksesta yleisesti

Korkein oikeus on ennakkopäätöksissään KKO:2005:75 ja 76 käsitellyt kysymystä rattijuopumusrikoksen kohteena olleen henkilöauton valtiolle menetetyksi tuomitsemisesta. Ennakkopäätöksen perusteluista käy ilmi, että rattijuopumukseen syyllistyneen kuljettaman auton menetetyksi tuomitseminen voi tulla harkittavaksi rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan tai 4 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.

Menettämisseuraamuksen tuomitseminen on kuitenkin aina tuomioistuimen harkinnassa. Ajoneuvon tuomitseminen menetetyksi valtiolle ei ennakkopäätöksessä selostetuista syistä voi olla säännönmukainen seuraamus teosta, vaikka rikoksentekijä omistaisikin rattijuopumusrikoksessa käyttämänsä ajoneuvon. Ensisijainen turvaamistoimi uusien rattijuopumusrikosten ehkäisemiseksi on rikoksentekijälle tieliikennelain 75 §:n perusteella määrättävä ajokielto. Menettämisseuraamuksen määrääminen saattaa kuitenkin olla aiheellista, jos tekijä tuomituista rangaistuksista ja määrätyistä ajokielloista huolimatta syyllistyy toistuvasti rattijuopumusrikoksiin ja nämä muut seuraamukset siten ovat osoittautuneet tehottomiksi.

Ajoneuvon tuomitseminen valtiolle menetetyksi rattijuopumuksen johdosta voi näin ollen tulla kysymykseen, jos rikoksentekijä on syyllistynyt vastaaviin rikoksiin toistuvasti ja jos aiempien rattijuopumusten määrän ja toistumistiheyden perusteella on todennäköistä, että hän syyllistyy myöhemminkin rattijuopumukseen, jollei ajoneuvoa tuomita valtiolle menetetyksi. Tällaisen turvaamistoimenpiteen luontoisen seuraamuksen tarpeellisuutta lisää osaltaan se, jos tuomittavana oleva teko on tehty ajokiellon aikana.

Menettämisseuraamusta harkittaessa on otettava huomioon myös kohtuusnäkökohdat. Lain esitöissä on tältä osin viitattu muun muassa siihen, että auto voi olla arvokas tai esimerkiksi maaseudulla asuvalle välttämätön kulkuväline.

Rattijuopumusrikoksia koskevan sääntelyn suojelukohteena on liikenneturvallisuus. Perusteltu lähtökohta liikenneturvallisuuden kannalta on myös se, että mitä enemmän tarvetta menettämisseuraamuksen tuomitsemiselle edellä mainituista syistä on, sitä vähemmän painoarvoa rikoksentekijän henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyville näkökohdille voidaan antaa.

Menetetyksi tuomitseminen tässä asiassa

Rikosrekisterin osaotteesta ja Joensuun käräjäoikeuden tuomiolauselman jäljennöksestä käy ilmi A:n aikaisempi rattijuopumusrikollisuus.

Vastaaja on siten ennen nyt puheena olevaa tekoa syyllistynyt rattijuopumusrikokseen edellisen kerran 18.3.2005 ja sitä lähinnä edeltäneeseen vastaavaan tekoon noin 4 vuotta aikaisemmin. Vastaajan syyllistyminen uusiin rattijuopumusrikoksiin ei ole niin todennäköistä, että menettämisseuraamuksen tuomitsemista voitaisiin pitää välttämättömänä ja rikoslain 10 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeellisena uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Sen vuoksi menettämisseuraamusta koskeva vaatimus hylätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2) Törkeä rattijuopumus 27.4.2005
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 27.4.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-3
70 päivää vankeutta
Rangaistusta kohtuullistettu. Otettu huomioon Joensuun käräjäoikeuden 2.8.2005 julistama ei lainvoimainen tuomio.

LAINKOHDAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2) Rikoslaki 23 luku 4 § 1/1
3) Rikoslaki 23 luku 10 § 1

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäiväon 16.11.2006.
Tieliikennelaki 75 § 1
Tieliikennelaki 78 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUUT LAUSUNNOT

Takavarikko (6720/R/199/05/TVP/1) kumotaan ja takavarikoitu Volvo-merkkinen henkilöauto määrätään palautettavaksi A:lle.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Petri Sahi
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 23.1.2006

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Johtava kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A:lta takavarikoitu auto tuomittaisiin rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n rikosrekisterin osaotteesta ilmenee, että A on ennen nyt kysymyksessä olevia tekoja syyllistynyt 18.3.2005 törkeään rattijuopumukseen, josta Joensuun käräjäoikeus on 2.8.2005 tuominnut hänet vankeusrangaistukseen, ja vuonna 2001 kolme kertaa törkeään rattijuopumukseen, kerran rattijuopumukseen ja neljä kertaa kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, joista tämä hovioikeus oli tuominnut hänet vankeusrangaistukseen viimeksi 7.11.2002. A:n ajokorttirekisterinotteesta ilmenee, että hän on lisäksi vuonna 2002 syyllistynyt lukuisia kertoja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, joista rikoksista hänet on tuomittu sakkorangaistuksiin. Nyt kysymyksessä oleviin tekoihin A on syyllistynyt hänelle 2.8.2005 määrätyn ajokiellon aikana.

A:lle aiemmin tuomitut rangaistukset ja hänelle määrätyt ajokiellot eivät ole saaneet häntä pidättymään nyt kysymyksessä olevista rikoksista. Vastaavien rikosten ehkäiseminen vastaisuudessa edellyttää, että nyt syyksi luettujen rikosten kohteena ollut A:n ajoneuvo tuomitaan valtiolle menetetyksi. A:n vuosimallia 1988 olevaa henkilöautoa ei ole pidettävä erityisen arvokkaana. Asiassa ei ole tullut muutoinkaan ilmi, että menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi rikosten ja omaisuuden laatu, A:n taloudellinen asema ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutos käräjäoikeuden tuomioon

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Määräys A:n omistaman takavarikoidun henkilöauton palauttamisesta omistajalleen kumotaan ja auto tuomitaan valtiolle menetetyksi (6720/R/199/05/TVP/1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Pirjo Soininen ja Tanja Makkonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.