Itä-Suomen HO 26.01.2006 107

Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 1.6.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6360/R/0000466/05)
Rikoslaki 23 luku 4 § (1198/2002)

29.1.2005 KUOPIO

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana ollut vähintään 1,5 promillea olosuhteiden ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle.

Vastaaja
A on tunnustanut teon.

Syyttäjän rangaistusvaatimus

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6360/R/0000466/05)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

29.1.2005 KUOPIO

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa ajo-oikeudetta.

Vastaaja
A on tunnustanut teon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

1. ja 2. kohdat

Syyksilukeminen
A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut
A on tunnustanut teot.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen perusteella A:n voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta, johon hän on antanut suostumuksensa.

Ajokiellon osalta käräjäoikeus on soveltanut tieliikennelain 78 § sellaisena kuin se on voimassa laissa 435/1991, koska se johtaa lievempään lopputulokseen kuin nyt tuomitsemishetkellä voimassa oleva säännös.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 29.1.2005
2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 29.1.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
60 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 60 tuntia.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 §
2) Rikoslaki 23 luku 10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

ma käräjätuomari Leena Ruuskanen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 26.1.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on valituksessaan vaatinut, että A:lle 12.5. ja 18.11.2003 tuomitut ehdolliset vankeusrangaistukset määrättäisiin pantavaksi täytäntöön. Perusteinaan syyttäjä on lausunut, että A oli mainituilla tuomioilla tuomittu lähinnä samankaltaisista liikennerikoksista kuin nyt kysymyksessä olevalla käräjäoikeuden tuomiolla. Yleinen etu, ehdollisen vankeusrangaistuksen käyttötarkoitus ja rangaistusjärjestelmän uskottavuus edellyttivät näin ollen mainittujen aikaisempien ehdollisten rangaistusten määräämistä täytäntöönpantaviksi.

A on vastauksessaan kiistänyt muutosvaatimuksen perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rikoslain 2 b luvun 5 §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan hänet olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Tällöin täytäntöönpantavasta rangaistuksesta ja koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittavasta rangaistuksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus muista rikoksista samalla kertaa tuomittavien vankeusrangaistusten kanssa noudattamalla, mitä rikoslain 7 luvussa säädetään.

A on 12.5.2003 tuomittu 21.1.2003 tehdyistä törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 60 päivän yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen 12.5.2005 päättyvine koeaikoineen sekä maksamaan oheissakkoja. A on lisäksi 18.11.2003 tuomittu 21.6.2003 tehdyistä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, 8.-9.7.2003 tehdyistä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja rattijuopumuksesta sekä 9.7.2003 tehdystä varkaudesta 4 kuukauden yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen 18.11.2005 päättyvine koeaikoineen.

A on edellä mainittujen ehdollisten vankeusrangaistusten koeaikoina syyllistynyt hänen syykseen nyt esillä olevassa asiassa luettuihin 29.1.2005 tehtyihin rikoksiin. Sanotut aiemmat ehdolliset vankeusrangaistukset voitaisiin siten edellä selostettu rikoslain 2 b luvun 5 §:n säännös huomioon ottaen määrätä pantavaksi täytäntöön. Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpaneminen on kuitenkin harkinnanvaraista.

Täytäntöönpanemista puoltaa ensinnäkin se, että A:n sanotut aiemmat rangaistukset on tuomittu pääosin liikennerikoksista, joista on kysymys myös nyt puheena olevassa asiassa. A on 21.6.2003 eli pian 12.5.2003 tuomitun ehdollisen rangaistuksen jälkeen syyllistynyt uudelleen törkeään rattijuopumukseen ja 29.1.2005 vielä kerran samaan vakavana pidettävään rikokseen.

Asiassa on myös täytäntöönpanemista vastaan puhuvia seikkoja. A on syyllistynyt nyt kysymyksessä oleviin rikoksiin koeaikojen loppupuolella. A on aiemmat rikokset tehdessään ollut 19-vuotias ja nyt kysymyksessä olevat rikokset tehdessään 20-vuotias. A:lla ei myöskään ole rikosrekisterissään muita aiempia merkintöjä kuin edellä mainitut kaksi ehdollista vankeusrangaistusta.

Edellä mainittuja seikkoja punnitessaan hovioikeus katsoo, että molempien ehdollisten rangaistusten täytäntöönpaneminen olisi A:n kannalta kohtuutonta. Hovioikeus sen sijaan katsoo, että ehdollisen rangaistuksen käyttötarkoitus ja rangaistusjärjestelmän uskottavuus edellyttävät jälkimmäisen eli 18.11.2003 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanemista.

A:lle on tuomittava yhteinen vankeusrangaistus, joka käsittää täytäntöönpantavaksi määrättävän 4 kuukauden vankeusrangaistuksen sekä nyt esillä olevassa asiassa hänen syykseen luetuista rikoksista tuomittavan vankeusrangaistuksen. Yhteisen vankeusrangaistuksen pituudeksi hovioikeus määrää 4 kuukautta 20 päivää. A tuomitaan käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

AIKAISEMPI EHDOLLINEN RANGAISTUS
Kuopion KO 5.2. os, 18.11.2003
1) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 21.6.2003
2) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 21.6.2003
3) Törkeä rattijuopumus 21.6.2003
4) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 21.6.2003
5) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 8.-9.7.2003
6) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 8. -9.7.2003
7) Rattijuopumus 8.-9.7.2003
8) Varkaus 9.7.2003
YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
4 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 18.11.2005.
EHDOLLISTA RANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Rangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi.

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1,2 ja Kuopion käräjäoikeuden 5.2 osaston 18.11.2003 syyksi lukemat rikokset 1-8
4 kuukautta 20 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 135 tuntia.

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Merja Vanala, Maija Liisa Kilpeläinen ja Jukka Korolainen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.