Helsingin HO 15.06.2006 1829

Elatusapu - Elatustuki

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 28.11.2005

Hakija A

Asiaan osallinen B

Asia
Lasten huolto ym.

A:n vaatimukset
A on hänen ja B:n avioeroasian yhteydessä vaatinut, että hänen ja B:n yhteiset lapset C ja D määrätään heidän yhteiseen huoltoon siten, että C asuu edelleen B:n luona ja D asuu A:n luona 1.1.2006 lukien.

A on lisäksi vaatinut, että hänen C:lle maksettavaksi elatusavuksi vahvistetaan 120 euroa kuukaudessa päätöspäivästä lukien ja että B velvoitetaan maksamaan elatusapua D:lle 215 euroa kuukaudessa 1.1.2006 lukien. Jos molemmat lapset määrätään asumaan B:n luona, A suostuu maksamaan elatusapua kummallekin lapselle erikseen 60 euroa kuukaudessa.

Perusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n nettotulot kuukaudessa ovat 1.495 euroa ja asumiskulut 657 euroa ja työmatkaan liittyvät oman auton käyttökulut vähintään verotuksessa 21 senttiä/km -perusteella hyväksyttävät 176 euroa kuukaudessa tai ensisijaisesti 336 euroa kuukaudessa (40 senttiä x 40 km/päivä/21 päivää kuukaudessa). Lapsen elatuksen tarpeeksi on arvioitu 450 euroa kuukaudessa, joten B:n osuus D:n elatuksesta on 215 euroa, kun B:n nettoansio kuukaudessa on 3.400 euroa.

B:n vastaus
B on suostunut siihen, että lapset määrätään vanhempien yhteiseen huoltoon, mutta hän on vaatinut, että lapset määrätään asumaan hänen luonaan.

B on vielä vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan elatusapua kummallekin lapselle 120 euroa kuukaudessa kuukausittain etukäteen vastauspäivästä 16.2.2005 lukien kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Siltä varalta, että D määrätään asumaan A:n luona, B on ensisijaisesti vaatinut, että häntä ei velvoiteta maksamaan elatusapua lainkaan. Toissijaisesti B on suostunut maksamaan elatusapua D:lle 150 euroa kuukaudessa 1.1.2006 lukien.

Perusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B on katsonut, että molemmat vanhemmat huolehtivat luonaan asuvasta lapsestaan, mistä syystä elatusapua ei tulisi maksaa. C:n täytettyä 18 vuotta elatusapuasiaan voidaan tehdä muutos.

B on myöntänyt, että hänen yrittäjätulonsa on tällä hetkellä keskimäärin 3.400 euroa kuukaudessa ja asumiskulut suurinpiirtein samaa suuruusluokkaa kuin A:n. Lapsen elatuksen tarve on 450 euroa kuukaudessa vähennettynä lapsilisällä 100 euroa eli vanhempien elatusvastuuksi jäisi 350 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisun perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elatusapu
A ja B ovat yhtä mieltä siitä, että kummankin lapsen elatuksen tarve on 450 euroa kuukaudessa. Lapsilisälain 7 §:n nojalla lapsilisä yksinhuoltajakorotuksineen kattaa tästä C:n osalta 136,60 euroa ja D:n osalta 147,10 euroa. Vanhempien yhdessä vastattavaksi elatusavusta jää siten C:n osalta 313,40 euroa ja D:n osalta 302,90 euroa.

A:n matkakuluiksi on perusteltua katsoa sama määrä, mikä hyväksytään verotuksessa eli 176 euroa kuukaudessa. Kun muut tulo- ja menotiedot ovat riidattomia, A:n käytettäviksi muihin menoihin jää kuukaudessa 662 euroa ja B:n käytettäväksi jää 2.743 euroa. A kykenee siten vastaamaan yhdestä viidesosasta ja B neljästä viidesosasta heidän vastattavakseen jäävästä elatusavusta. Tämän mukaisesti A:n on maksettava 60 euron suuruinen elatusapu kummallekin lapselleen.

B on käräjäoikeudessa myöntänyt A:n osallistuneen lastensa elatukseen myös asian vireilletulon jälkeen. Tämän vuoksi elatusavun maksuvelvollisuus voidaan määrätä alkamaan käräjäoikeuden päätöksen antopäivästä siitä huolimatta, että A on nostanut lastensa lapsilisät asian ollessa vireillä.

Sovelletut lainkohdat
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 3 § 1 ja 10 §
Laki lapsen elatuksesta 2 § 1, 3 § 1, 4 § 1 ja 10 § 1

Päätöslauselma

Todetaan, että C ja D ovat edelleen vanhempiensa yhteisessä huollossa.

C ja D määrätään asumaan isänsä luona

A velvoitetaan maksamaan C:lle ja D:lle elatusapua kummallekin erikseen 60 euroa kuukaudessa 28.11.2005 lukien siihen saakka, kun he kohdaltaan täyttävät 18 vuotta.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Risto Tikka

HELSINGIN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 15.6.2006

Valitus
B on vaatinut, että A velvoitetaan suorittamaan alaikäisille lapsilleen C:lle ja D:lle elatusapua 16.2.2005 lukien. Lisäksi B on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomiota täydennetään lausumalla, että A:n kummallekin lapselle erikseen maksettavaksi määrätty elatusapu oli vahvistettu elatusturvalain 7 §:n mukaista määrää pienemmäksi A:n puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Vielä B on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa.

B oli vastannut yksin C:n ja D:n elatuksesta heinäkuusta 2004 alkaen. A:n osallistumista lasten elatukseen valmistamalla ruokaa, maksamalla lasten matkapuhelinlaskuja sekä ostamalla koulukirjoja C:lle ei voitu pitää sellaisena tosiasiallisena elatukseen osallistumisena, että hänen voitaisiin katsoa täyttäneen elatusvelvollisuutensa varsinkaan, kun lapsilisät oli käräjäoikeuden päätöksen antamiseen asti maksettu A:lle.

Käräjäoikeus oli perustellut alle elatustuen määrää vahvistettua elatusapua ainoastaan asianosaisten käytettävissä olevilla tuloilla, vaikka A oli käräjäoikeudessa esittänyt selvitystä pienestä elatuskyvystään.

Vastaus
A on kiistänyt muutosvaatimukset ja vaatinut, että B velvoitetaan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen siten, että B velvoitetaan korvaamaan A:lle itselleen 43,68 euroa ja Järvenpään oikeusaputoimistolle 65,52 euroa.

Käräjäoikeuden päätöksen perustelut elatusavun määrän osalta olivat asianmukaiset. A oli osallistunut lasten elatukseen huomattavassa määrin jo heinäkuusta 2004 lähtien ostamalla heille vaatteita, kirjoja ja muita tarvikkeita sekä maksamalla heidän ruoka-, matka- ja puhelinkulujaan ja lisäksi D:lle viikkorahaa. Mainittujen kustannusten yhteismäärä oli ollut noin 6.125 euroa. A oli joutunut käyttämään saamiensa lapsilisien lisäksi omia varojaan lasten elatukseen siinä määrin, ettei elatusapumaksuja tullut määrätä perittäväksi takautuvasti.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut
Lapsen elatuksesta annetun lain 1 §:n mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lain 2 §:n 1 momentin mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan ja elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa käytettävissä olevien varojen määrä sekä vanhempien lakiin perustuva muu elatusvastuu.

A:n elatuskykyä arvioitaessa on käräjäoikeudessa otettu lähtökohdaksi hänen kuukausittaisten nettotulojensa määrä (1.495 euroa), josta on vähennetty asumiskustannukset (657 euroa) ja kohtuulliseksi katsotut matkakustannukset (176 euroa), jolloin muihin menoihin käytettäväksi laskennalliseksi määräksi on jäänyt kuukausittain 662 euroa. B:n osalta vastaava kuukausittain muihin menoihin käytettäväksi jäävä määrä on ollut 2.743 euroa. Käräjäoikeus on päätöksen perusteluista ilmenevästi katsonut A:n kykenevän vastaamaan yhdestä viidesosasta ja B:n neljästä viidesosasta heidän vastattavakseen jäävästä lasten elatusavusta. A:n kummallekin lapselle kuukausittain maksettavaksi määrätyn elatusavun määrä (60 euroa) on siten perustunut kummankin lapsen osalta 450 euron määräiseksi katsottuun elatuksen tarpeeseen perustuvan elatusvastuun jakamiseen vanhempien kesken vanhempien käytettävissä olevien varojen suhteessa eikä B ole hakenut muutosta A:n maksettavaksi määrättyjen elatusapujen osalta. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan A:n maksettavien elatusapujen määrää ei näin ollen ole vahvistettu elatusturvalain 5 §:n 4 kohdan mukaisesti sanotun lain 7 §:n mukaista elatustuen määrää pienemmäksi A:n puutteellisen elatuskyvyn vuoksi eikä näin voida päätellä tapahtuneen myöskään asianosaisten tuloista esitetyn selvityksen perusteella. Mainitut seikat huomioon ottaen aihetta käräjäoikeuden päätöksen perustelujen täydentämiseen elatusavun määrän vahvistamisen osalta ei ole.

Aihetta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen myöskään lasten elatusavun maksuvelvollisuuden alkamisajankohdan osalta ei ole.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Päätöslauselma:
Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Matti Rintala, Ulla Rantanen, Leena Järvilahti

Esittelijä:
Leena Järvilahti

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.