Helsingin HO 12.05.2006 1374

Toiminimi - Toiminimen käytön kieltäminen - Rekisteröinnin kumoaminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 23.6.2004

Riidattomia tapahtumatietoja

Sun Studio Oy (kantaja) on rekisteröity kaupparekisteriin 21.2.1996. Yhtiön kaupparekisteriin merkittynä ja tosiasiallisena toimialana on ääni- ja kuvamainonnan tuotanto, äänitysstudion vuokraus sekä alan palveluiden myynti ja konsultointi. Yhtiö harjoittaa muun ohella äänistudiotoimintaa.

Sun Studio A/S (vastaaja) on rekisteröity Tanskassa 1.3.1981. Yhtiön toimialana on äänistudiotoiminta. Yhtiö on toiminut Suomessa vuodesta 1991 lähtien.

Sun Studio Oy ja Sun Studio A/S ovat olleet liikesuhteissa ja harjoittaneet Suomessa yhteistyötä vuosina 2000 - 2002. Sun Studio A/S teetätti työsuorituksia Suomessa Sun Studio Oy:llä. Sun Studio A/S:n toimihenkilö työskenteli Sun Studio Oy:n tiloissa. Yhtiöiden käyttämä yhteinen lankapuhelinnumero jäi Sun Studio Oy:n käyttöön, kun Sun Studio A/S muutti pois Sun Studio Oy:n tiloista.

Sun Studio A/S on vuosina 2001 ja 2002 pyrkinyt rekisteröimään Suomessa sivuliikkeen toiminimen Sun Studio A/S, mutta hakemusta on kehotettu korjaamaan Sun Studio Oy -nimen luoman nimiesteen vuoksi. Hakemus on rauennut. Sun Studio A/S on 11.2.2004 rekisteröinyt SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike -nimisen toiminimen.

B on samanaikaisesti ollut kantajayhtiön hallituksen varajäsen ja vastaajan puolelta elinkeinonharjoittajan edustaja Suomessa. B on ollut oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yksin. Kantajayhtiön hallitus on valtuuttanut B:n valitsemaan sivuliikkeen nimen.

Kanne

Vaatimukset

Kantaja on vaatinut, että käräjäoikeus

1. vahvistaa, että Sun Studio A/S:llä ei ole oikeutta tässä maassa käyttää sanottua toiminimeä, eikä SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike -nimistä toiminimeä, eikä muutakaan toiminimeä, jossa esiintyy sanat Sun Studio;

2. kieltää Sun Studio A/S -yhtiötä 200.000 euron määräisen sakon uhalla käyttämästä tässä maassa vaatimuskohdan 1. mukaisia toiminimiä.

3. kumoaa SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike-nimisen toiminimen rekisteröinnin,

4. velvoittaa Sun Studio A/S:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 12.898,63 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kantajan toiminimi Sun Studio Oy on rekisteröity 21.2.1996. Sun Studio Oy:n toimialana on ääni- ja kuvamainonnan tuotanto, äänitysstudion vuokraus sekä alan palveluiden myynti ja konsultointi.

Sun Studio A/S on tanskalainen yhtiö, joka on perustanut Suomeen sivuliikkeen. Sivuliike toimii nimellä Sun Studio A/S. Sun Studio A/S toimii samalla toimialalla kuin Sun Studio Oy.

Toiminta Sun Studio A/S -nimellä aiheuttaa Sun Studio Oy:lle lähes jokapäiväistä haittaa.

Vastaajan rekisteröimästä SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike -nimisestä toiminimestä aiheutuu haittaa kantajalle ja toiminimi on sekoitettavissa kantajan toiminimeen. Toiminimen SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike rekisteröinti on tehty toiminimilain vastaisesti ja se on kumottava.

Kantajayhtiö harjoittaa muun ohella äänistudiotoimintaa.

SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike samoin kuin kaikki muutkin toiminimet, joissa käytetään sanoja Sun Studio ovat sekoitettavissa kantajan toiminimeen. Kantajan toiminimen ilmaus Sun Studio on sellainen ydinosa, joka pidemmässäkin nimirakenteessa muodostaa selkeästi nimen ytimen ja keskeisimmän osan, ja näin aiheuttaa sekoitettavuuden.

Vastaus

Kanteen vastustaminen ja vastaajan vaatimukset

Vastaaja on vastustanut kannetta ja vaatinut, että kanne hylätään sekä että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 20.200,76 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Siltä varalta, että käräjäoikeus vastoin vastaajan käsitystä määräisi uhkasakon, se tulee määrätä enintään 500 euron määräisenä.

Perusteet

Yhtiöt eivät harjoita samaa tai samankaltaista toimintaa toiminimilain 5 §:n tarkoittamalla tavalla, joten kantaja ei voi vedota sekoitettavuuteen.

Kantajalle ei aiheudu Sun Studio A/S -toiminimestä tai sen käytöstä haittaa, joten Sun Studio Oy:llä ei ole toiminimilain 18 §:n 3 momentin nojalla kanneoikeutta.

Koska vastaaja on ryhtynyt jatkamaan sivuliikkeen rekisteröimistä ilman tarpeetonta viivytystä saatuaan tiedon kantajan vaatimuksesta, kanne on hylättävä perusteettomana tai ennenaikaisena. Koska kantaja on usean vuoden ajan hyväksynyt vastaajan toimimisen Suomessa nimellä Sun Studio, sillä ei ole oikeudellista perustetta esittää kannevaatimuksia ilman, että vastaajalle on varattu kohtuullinen aika tehdä tarvittavat muutokset.

Kanne on hylättävä perusteettomana, koska vastaaja on toiminut Sun Studio -nimellä Suomessa yhteistyössä kantajan kanssa ja kantaja on hyväksynyt tämän menettelyn.

Toiminimilain 7 §:n 8-kohdan mukaan ulkomaisen elinkeinoharjoittajan sivuliikkeen toiminimessä on oltava elinkeinoharjoittajan toiminimi.

Vastaaja harjoittaa tosiasiassa vain äänistudiotoimintaa. Kantaja ei harjoita äänistudiotoimintaa.

Sun Studio Oy ja Sun Studio A/S ovat riittävästi erotettavissa, joten toiminimet eivät ole sekoitettavissa.

Kantajan esittämien uusien vaatimusten perusteiden osalta vastaaja viittasi tässä vaiheessa kirjallisessa valmistelussa esitettyjen vaatimusten perusteisiin.

Vastaajalle on rekisteröity sivuliike nimelle SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike, eikä vastaaja näin ollen toimi Suomessa kantajan toiminimeen sekoitettavissa olevalla toiminimellä.

Kantajan vaatimus siitä, että vastaajalla ei ole oikeutta käyttää Suomessa sellaista toiminimeä, jossa esiintyvät sanat Sun Studio on hylättävä lain vastaisena vaatimuksena. Toiminimilain 7 § 8-kohdan mukaan ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi. Laki määrää käytettäväksi nimeä Sun Studio Suomeen rekisteröitävässä sivuliikkeen toiminimessä. Tämä tarkoittaa sitä, että voidakseen rekisteröidä sivuliikkeen Suomeen, on nimi kirjoitettava siten, kuin se ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan kotimaassa virallisesti on rekisteröity. Vastaajayhtiön kotimaassa Tanskassa nimi on rekisteröity muodossa Sun Studio A/S.

Kantajan vaatimus SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta on lakiin perustumaton. Vastaajan Suomeen rekisteröimän sivuliikkeen toiminimi eroaa sekä visuaalisesti että kielellisesti kantajan toiminimestä siten, että sekaantumisvaaraa ei ole. Toiminimen ydinsanat ovat "SC Suomi" ja sanat "Sun Studio A/S sivuliike" ovat toiminimessä mukana toiminimilain 7 § 8-kohdan vaatimuksesta.

Todistelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kantajan henkilötodistelu

1. A, asianosainen todistelutarkoituksessa, Sun Studio Oy:n toimitusjohtaja
2. C, ohjaaja, lentoemäntä
3. D, äänittäjä.

Vastaajan henkilötodistelu

1. B, studiopäällikkö Sun Studio A/S -yhtiössä

Käräjäoikeuden ratkaisu

Perustelut

Toiminnan samankaltaisuus

Vastaajan väitteen vuoksi jutussa joudutaan ratkaisemaan, harjoittavatko yhtiöt samaa tai samankaltaista toimintaa. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

Jutussa on riidatonta, että sekä Sun Studio Oy että Sun Studio A/S harjoittavat äänistudiotoimintaa. Vastaaja on väittänyt, että toiminnat eivät kuitenkaan ole samankaltaisia, koska Sun Studio Oy harjoittaa ainoastaan äänistudion vuokraustoimintaa. Sun Studio A/S ei harjoita lainkaan äänistudion vuokraustoimintaa, vaan myy kokonaisäänityspalveluita, johon sisältyy varsinaisen äänityksen lisäksi myös itse äänien tuottaminen, esimerkiksi näyttelijöiden valitseminen ja palkkaaminen puhumaan elokuvaan suomenkieliset äänet.

A on oikeudessa kertonut ostaneensa Sun Studio Oy:n 5-6 vuotta sitten elokuvaäänityksiä varten. Sun Studio Oy tuottaa ääniä lasten piirrettyihin elokuviin, peleihin ja mainoksiin sekä musiikkiäänitteisiin. Yhtiö tekee kaikkea ääniin liittyvää. Sun Studio Oy on tehnyt äänitystoimintaa ja sillä on ollut omia työntekijöitä ja freelancetyöntekijöitä. Yhtiö on tehnyt paljon ääniä MTV3:n lasten sunnuntaiohjelmiin.

C on oikeudessa kertonut olleensa Sun Studio Oy:n palveluksessa syksystä 2002 tammikuun loppuun 2004. Hän aloitti tuotantosihteerinä, mutta teki monenlaisia töitä, ohjasi, teki ääniä, konttoritöitä. Palkan maksoi Sun Studio Oy. Yhtiön toimiala oli laaja: äänistudio, piirrettyjen äänituotanto. Yhtiö käytti paljon freelancetyöntekijöitä ääninä.

D on oikeudessa kertonut työskennelleensä Sun Studio Oy:n palveluksessa syyskuusta 2002 tammikuuhun 2004 äänittäjänä. D sai palkkansa Sun Studio Oy:ltä. Sen jälkeen H on tehnyt samoja töitä eri sopimuksilla huhtikuulle 2004. Yhtiössä tehtiin lasten sarjojen ja elokuvien duppauksia, ääniä peleihin ja mainoksiin sekä musiikkiäänitteitä. D tunsi Sun Studio A/S -yhtiön toimintaa, se oli samanlaista kuin Sun Studio Oy:n

B on oikeudessa kertonut työskennelleensä Sun Studio Oy:ssä vuodesta 1995 syyskuuhun 2002. Tällöin D siirtyi Sun Studio A/S -yhtiön työntekijäksi studiopäälliköksi. Sun Studio Oy perustettiin äänistudioksi, kun kaksi yhtiötä yhtyi. Yhtiö perustettiin äänistudion vuokraamista varten. Sun Studio Oy:llä ei ollut tuotantotyöntekijöitä, B oli ainoa työntekijä äänittäjänä. Studiossa äänitettiin PVP-Voice Ab:n tuottamat työt. PVP-Voice oli Sun Studio Oy:n asiakas, joka vuokrasi studioaikaa. Sun Studio Oy:llä oli freelanceäänittäjiä, mutta näyttelijät olivat työsuhteessa PVP-Voice-yhtiöön. Sun Studio A/S ei vuokraa studiota, vaan tekee itse tuotannon ja äänitystyön.

Tuloslaskelmasta vuodelta 2003 ilmenee, että Sun Studio Oy:llä on ollut henkilöstökuluja vuonna 2002 noin 178.000 euroa ja vuonna 2003 noin 113.000 euroa. Tuloslaskelman liitetiedoista ilmenee, että henkilökuntaa yhtiöllä oli keskimäärin kaksi ja heille maksettiin palkkaa noin 54.000 euroa. Tuloslaskelman muut palkat ovat ääninäyttelijöiden esiintymispalkkioita. (Kantajan todiste 4.)

Oikeuskäytännössä on toiminimilain lainvalmisteluaineistossa lausutun mukaisesti vakiintuneesti katsottu, että toiminnan samankaltaisuus arvioidaan tosiasiallisen eikä kaupparekisteriin merkityn toimialana perusteella. Lainvalmisteluaineistossa on mainittu samankaltaisina toimialoina hotelli- ja ravintola-alat sekä huolinta- ja kuljetusliikealat. Vähittäiskauppaa on pidetty käsitteenä liian laajana yhdeksi toimialaksi. (HE 238/1978 vp. s. 21.)

Toiminimilain 5 §:n 1 momentin tarkoittamaa samankaltaisena toimintana ei ole pidettävä ainoastaan juuri samanlaista liiketoimintaa, vaan sillä tarkoitetaan toimialoja. Äänistudiotoiminta on toiminimilain 5 §:n 1 momentin tarkoittamaa samankaltaista toimintaa, vaikka yhtiöiden liikeideoissa olisi eroja sen suhteen, miten varsinaisen äänitystoiminnan lisäksi äänitettävä tuotanto toteutetaan.

A:n, C:n ja D:n kertomukset ja tuloslaskelmatiedot, vaikka tuloslaskelman luotettavuutta heikentääkin se, että siitä puuttuu tilintarkastusmerkinnät, osoittavat että Sun Studio Oy on harjoittanut varsinaisen äänitystoiminnan lisäksi myös äänituotantoa samaan tapaan kuin Sun Studio A/S. B on kertonut yhtiön toiminnasta ennen eroaan eli syksyä 2002 edeltäneestä ajasta. Esitetty näyttö osoittaa, että yhtiöt harjoittavat toiminimilain 5 §:n 1 momentin tarkoittamaa samankaltaista toimintaa. Sun Studio Oy on siten voinut vedota säännöksen estämättä sekoitettavuuteen.

Aiheutunut vahinko ja haitta

Vastaajan väitteen vuoksi jutussa joudutaan ratkaisemaan, onko vastaajan toiminimen käytöstä aiheutunut haittaa. Toiminimilain 18 §:n 3 momentin mukaan kieltokanteen ja 20 §:n mukaan kumoamiskanteen ajamisen edellytyksenä on aiheutunut haitta.

Toiminimilain lainvalmisteluaineistosta ilmenee, että haitan ei tarvitse ilmetä taloudellisena vahinkona, vaan kannevalta voi perustua muullakin tavalla kärsittyyn vahinkoon. (HE 238/1978 vp. s. 30.)

A on kertonut yhtiön poistaneen yhtiön nimen eräiden televisiossa esitettyjen ohjelmien tekijätiedoista, koska nimen näkymisen arvioitiin hyödyttävän vastaajayhtiötä.

C on kertonut, että postissa ja puheluissa oli sekaannuksia.

D on kertonut puheluissa olleen sekaannuksia.

Yhtiöt ovat toimineet samoissa Sun Studio Oy:n toimitiloissa ja käyttäneet samaa lankapuhelinnumeroa. Tämän vuoksi on selvää, että Sun Studio A/S -yhtiön siirryttyä omiin tiloihinsa puhelu- ja postisekaannuksia on tapahtunut muistakin kuin yhtiöiden nimiin liittyvistä syistä. Koska kannevallan edellytyksenä oleva haitta voi ilmetä muunakin kuin taloudellisena vahinkona ja koska haitalle ei ole asetettava korkeaa tasovaatimusta, esitettyä selvitystä on arvioitava siten, että se osoittaa Sun Studio Oy:lle aiheutuneen sellaista haittaa, että sillä on kannevalta asiassa.

Kanteen ennenaikaisuus

Vastaajan väitteen vuoksi jutussa joudutaan ratkaisemaan, ovatko kannevaatimukset 1 ja 2 ennenaikaisia. Vastaaja on katsonut, että ennakkoratkaisusta KKO 1991:104 ilmenevän oikeusohjeen mukaan kanne on tältä osin hylättävä ennenaikaisena.

Ennakkoratkaisun KKO 1991:104 perusteluista ilmenee, että jutussa on pohdittu, mikä merkitys kohtuullisen ajan antamisella toiminimen muuttamiseen on vahingonkorvausvelvollisuuden kannalta. Korkein oikeus ei ole hylännyt kannetta ennenaikaisena, vaan kanne on tutkittu. Ennakkoratkaisun oikeusohjeesta ei ole tehtävissä vastaajan esittämää päättelyä.

Käytön hyväksyminen

Vastaajan väitteen vuoksi jutussa joudutaan ratkaisemaan, onko Sun Studio Oy hyväksynyt vastaajan toiminimen käytön, koska se on harjoittanut yhteistyötä kantajan kanssa puuttumatta toiminimeen ja koska kantajayhtiön hallituksen varajäsen B on käytännössä valinnut vastaajan sivuliikkeen toiminimen.

Vaikka Sun Studio Oy ei ole yhtiöiden yhteistyön aikana reagoinut vastaajayhtiön toiminimen käyttöön, se ei ole toiminut toiminimiasiassa niin nimenomaisesti, että tästä voitaisiin päätellä Sun Studio Oy:n nimenomaisesti hyväksyneen vastaajan toiminimen käytön.

Vastaaja ei ole kiistänyt kantajan väitettä siitä, että B on ollut vain muodollisesti merkittynä hallituksen varajäseneksi eikä ole tosiasiassa millään tavoin osallistunut Sun Studio Oy:n johtotoimiin. B on itse kertonut, että ei ole osallistunut Sun Studio Oy:n hallitustoimintaan. Siten B:n asemasta ja toimista ei voida päätellä, että Sun Studio Oy olisi hyväksynyt vastaajan toiminimen käytön.

Rekisteröinnin kumoaminen

Kantaja on vaatinut, että toiminimen "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" rekisteröinti on kumottava, koska se on sekoitettavissa kantajan aiemmin rekisteröimään toiminimeen "Sun Studio Oy".

Toiminimilain 7 §:n 1 momentin 8-kohdan mukaan ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. Tämän säännöksen ja vastaajan toiminimen vuoksi sivuliikkeen toiminimessä tulee siten olla sanat "Sun Studio A/S" ja "sivuliike".

Toiminimilain 10 §:n 4-kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojattuun toiminimeen. Siten myös ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen on täytettävä toiminimilaissa asetetut edellytykset muun muassa sekoitettavuuden suhteen.

Ennakkoratkaisusta KKO 1992:183 ilmenee, että toiminimi "Ompelukeskus Rössi" oli erotettavissa toiminimestä "Ompelukonekeskus M.Vuorela", jos toiminimiä käytettiin täydellisinä. Arvioitaessa jutussa esillä olevien toiminimien sekoitettavuutta on päädyttävä siihen, että toiminimi "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" ei ole sekoitettavissa toiminimeen "Sun Studio Oy", jos toiminimiä käytetään täydellisinä. Tämän vuoksi vaatimus rekisteröinnin kumoamisesta on hylättävä.

Kieltovaatimus

Kantaja on vaatinut vahvistettavaksi, että vastaajalla ei ole oikeutta Suomessa käyttää toiminimeä "Sun Studio A/S" tai "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" eikä muutakaan toiminimeä, jossa esiintyy sanat "Sun Studio".

Edellä on todettu, toiminimi "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" ei ole sekoitettavissa toiminimeen "Sun Studio Oy", jos toiminimiä käytetään täydellisinä. Tämän vuoksi kieltovaatimus on hylättävä toiminimen "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" osalta, koska toiminimi ei johda yleisöä harhaan, jos toiminimeä käytetään täydellisenä.

Toiminimet "Sun Studio Oy" ja "Sun Studio A/S" eroavat toisistaan ainoastaan yhtiömuotoa osoittavan lyhenteen osalta. Toiminimet ovat siten sekoitettavissa toisiinsa ja niiden samanaikainen käyttö voi johtaa yleisöä harhaan. Toiminimi "Sun Studio Oy" on rekisteröity kaupparekisteriin 21.2.1996 eikä vastaaja ole näyttänyt, että "Sun Studio Oy" -toiminimen haltija ei saata kärsiä vahinkoa vastaajan toiminimen käytöstä. Tämän vuoksi on perusteltua kieltää elinkeinonharjoittajana toimivaa vastaajaa käyttämästä tässä maassa toiminimeä "Sun Studio A/S".

Edellä on todettu, että toiminimi "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" ei ole sekoitettavissa toiminimeen "Sun Studio Oy", jos toiminimiä käytetään täydellisinä. "Sun Studio" -sanoja on siten mahdollista käyttää yhdessä muiden sanojen kanssa siten, että kokonaisuus ei ole sekoitettavissa kantajan toiminimeen "Sun Studio Oy". Tämän vuoksi vaatimus kieltää yleisesti kaikkien toiminimien, joissa esiintyy sanat "Sun Studio" käyttö, on hylättävä.

Uhkasakon määrä

Käräjäoikeus on arvioinut jutussa vastaajan liiketoiminnasta esitettyjen tietojen perusteella kohtuulliseksi uhkasakon määräksi 100.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan asianosaiset saavat pääsääntöisesti pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jos asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Koska kantajan vaatimus on hyväksytty ainoastaan osaksi, asianosaisten oikeudenkäyntikulukorvausvaatimukset hylätään.

Tuomiolauselma

Sun Studio A/S -yhtiötä kielletään 100.000 euron sakon uhalla käyttämästä Suomessa liiketoiminnassaan toiminimeä "Sun Studio A/S".

Muilta osin vaatimukset hylätään.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
käräjätuomari Kimmo Mikkola

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 12.5.2006

Asian käsittely hovioikeudessa

Hovioikeus on toimittanut 16.3.2006 pääkäsittelyn, josta on laadittu pöytäkirja.

Valitukset

Sun Studio Oy on vaatinut, että hovioikeus vahvistaa, ettei Sun Studio A/S:llä ole oikeutta käyttää Suomessa myöskään toiminimeä "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" tai muutakaan toiminimeä, jossa esiintyy sanat "Sun Studio" ja että Sun Studio A/S:tä kielletään käräjäoikeuden määräämää uhkasakkoa samalla korottaen käyttämästä mainittuja toiminimiä 200.000 euron sakon uhalla. Sun Studio Oy on lisäksi vaatinut, että toiminimirekisteröinti "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" kumotaan ja että Sun Studio A/S velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkoineen käräjäoikeuden osalta arvonlisäveroineen yhteensä 12.898,63 eurolla ja hovioikeuden osalta vastaavasti yhteensä 8.856,65 eurolla.

Käräjäoikeuden tuomion perustelut asianosaisten toiminnan samankaltaisuudesta, aiheutuneesta vahingosta ja haitasta sekä kanteen ennenaikaisuudesta ja käytön hyväksymisestä ovat oikeat kuten myös käräjäoikeuden johtopäätös, että ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen on täytettävä toiminimilaissa asetetut edellytykset muun muassa sekoitettavuuden suhteen.

Toiminimi "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" oli kuitenkin sekoitettavissa kantajayhtiön toiminimeen "Sun Studio Oy". Molemmissa toiminimissä oli vahvana dominanttina Sun Studio. Maantieteellistä sijaintia ja yhtiömuotoa tarkoittaville sanoille ei voitu antaa merkitystä toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa. Sekoitettavuutta arvioitaessa oli otettava huomioon myös se, että toiminimi "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" sisälsi Sun Studio Oy:n toiminimen kokonaisuudessaan ja se oli siten kokonaisuutenakin arvioiden sekoitettavissa Sun Studio Oy:n toiminimeen.

Mainitut seikat huomioon ottaen kaikki Sun Studio Oy:n kanteen mukaiset vahvistus- ja kieltovaatimukset oli hyväksyttävä ja toiminimen "SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike" rekisteröinti oli kumottava. Kiellon tehosteeksi vaadittu uhkasakko oli oikeassa suhteessa Sun Studio A/S:n toiminnan laatuun ja laajuuteen.

Sun Studio A/S oli velvoitettava korvaamaan Sun Studio Oy:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa täysimääräisesti jo silläkin perusteella, että kanne oli suurimmalta osalta hyväksytty.

Sun Studio A/S on vaatinut, että kanne hylätään myös siltä osin kuin Sun Studio A/S:ää on kielletty 100.000 euron sakon uhalla käyttämästä Suomessa liiketoiminnassaan toiminimeä Sun Studio A/S tai toissijaisesti, että asetettu uhkasakko kohtuullistetaan enintään 500 euroksi ja se määrätään koskemaan vain lainvoimaisen tuomion jälkeen valmistunutta tuotantoa. Sun Studio A/S on lisäksi vaatinut, että Sun Studio Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkoineen, käräjäoikeuden osalta arvonlisäveroineen yhteensä 20.200,76 eurolla tai ainakin 18.180 eurolla ja hovioikeuden osalta vastaavasti yhteensä 12.229,80 eurolla.

Sun Studio Oy ja Sun Studio A/S eivät olleet harjoittaneet samaa tai samankaltaista toimintaa. Sun Studio Oy:n tosiasiallinen toiminta oli käsittänyt ainoastaan äänitysstudion vuokrauksen, eikä yhtiöllä ollut ollut tuotantotekijöitä. Sun Studio Oy oli perustettu äänistudion vuokraamista varten, eikä yhtiön tosiasiallinen toimiala ollut muuttunut myöhemminkään. Sun Studio A/S ei ollut harjoittanut lainkaan äänistudion vuokraustoimintaa, eikä yhtiöillä ollut edes samoja asiakkaita.

Sun Studio Oy:n liiketoiminta oli päättynyt jo ennen käräjäoikeuden tuomion antamista, minkä vuoksi yhtiö ei ollut voinut kärsiä Sun Studio A/S:n toiminimestä vahinkoa tai haittaa. Mahdolliset yhteydenotot Sun Studio Oy:hyn olivat johtuneet siitä, että molemmat yhtiöt olivat toimineet samoissa liiketiloissa useiden vuosien ajan ja yhteinen puhelinnumero oli jäänyt Sun Studio Oy:lle eikä Sun Studio Oy ollut myöskään tiedottanut B:n siirtymisestä Sun Studio A/S:n palvelukseen. Sun Studio A/S:n muutettua pois yhteisistä toimitiloista yhteydenotot olivat merkittävästi vähentyneet.

Sun Studio Oy:n kanne oli ollut ennenaikainen eikä yhtiöllä ollut oikeussuojan tarvetta, sillä Sun Studio A/S ei ollut toiminut Suomessa kyseisellä toiminimellä kesän 2003 jälkeen, jolloin yhtiö oli rekisteröinyt sivutoiminimen SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike. Vaikka Sun Studio A/S oli toiminut Suomessa kyseisellä nimellä jo vuodesta 1991 lähtien, Sun Studio Oy ei ollut kieltänyt yhtiötä käyttämästä Sun Studio -nimeä. Sun Studio oli rekisteröity vasta vuonna 1996 ja yhtiöt olivat toimineet yhteisissä tiloissa yhteisillä yhteystiedoilla vuosina 2000-2002, ja siten hyväksyneet nimenomaisesti suullisesti tai ainakin hiljaisesti toistensa käyttämät Sun Studio -toiminimet. Sun Studio Oy:n hallituksen varajäsenellä B:llä oli ollut oikeus edustaa yhtiötä.

Asetettu 100.000 euron uhkasakko oli myös kohtuuton Sun Studio A/S:n Suomessa harjoittaman liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden, sekä ottaen huomioon, ettei Sun Studio Oy:lle voinut aiheutua edellä mainituilla perusteilla toiminimestä vahinkoa. Joka tapauksessa uhkasakko tuli alentaa enintään 500 euroksi ja asettaa koskemaan ainoastaan lainvoimaisen tuomion jälkeistä tuotantoa, sillä yhtiö oli tehnyt tuotantoa Sun Studio A/S nimellä vuodesta 1991 alkaen ja tuona aikana oli valmistunut satoja, jopa tuhansia elokuvia ja muuta tuotantoa Sun Studio A/S nimellä. Elokuvia tarjotaan yleisölle vuokrattavaksi kaikkialla Suomessa videovuokraamoissa, eikä Sun Studio A/S:llä ole mitään mahdollisuutta poistaa näistä kaikista nimeään.

Sun Studio Oy:n vaatimukset oli hylätty lähes kokonaan käräjäoikeudessa ja Sun Studio A/S:n oikeudenkäyntikulut olivat aiheutuneet pääosin hylättyihin vaatimuksiin vastaamisesta. Näin ollen Sun Studio Oy tuli joka tapauksessa velvoittaa korvaamaan Sun Studio A/S:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa täysimääräisesti tai ainakin hylättyjä kannevaatimuksia vastaavalla 90 prosentin osuudella. Sun Studio Oy oli lisäksi laittanut kanteen perusteettomasti vireille tarkoituksenaan saada Sun Studio A/S:ltä mahdollisimman korkea kauppahinta osakeyhtiöstä. Sun Studio Oy oli aiheuttanut Sun Studio A/S:lle myös turhia kuluja esittämällä sellaisia vaatimuksia, jotka yhtiön oli täytynyt tietää lainvastaisiksi. Sun Studio Oy oli lisäksi juuri ennen hovioikeuden pääkäsittelyä ilmoittanut luopuvansa todistajien kuulemisesta, mistä myös oli aiheutunut Sun Studio A/S:lle lisäkuluja. Koska Sun Studio A/S ei ollut arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yhtiön oikeudenkäyntikululaskusta ei voitu vähentää arvonlisäveroa.

Vastaukset

Sun Studio Oy on omaan valitukseensa viitaten vaatinut, että Sun Studio A/S:n valitus hylätään. Sun Studio Oy on lisäksi vaatinut, että Sun Studio A/S:n vaatimus uhkasakon kohtuullistamisesta jätetään vasta hovioikeudessa esitettynä tutkimatta.

Sun Studio Oy ja Sun Studio A/S harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa, sillä Sun Studio Oy oli harjoittanut varsinaista äänitystoimintaa ja äänituotantoa, eli samaa toimintaa kuin mitä Sun Studio A/S oli harjoittanut. Sun Studio Oy:n liiketoiminta ei ollut päättynyt ja sille oli aiheutunut vahinkoa ja haittaa Sun Studio A/S:n toiminimestä yhtiön jouduttua muun muassa poistamaan nimensä eräiden televisiossa esitettyjen ohjelmien tekijätiedoista.

Yhtiön kanne ei ollut ollut Sun Studio A/S:n väittämällä tavalla ennenaikainen. Kanne oli lisäksi koskenut kaikkien sellaisten toiminimien käytön kieltämistä, joissa esiintyi ilmaus "Sun Studio". Sun Studio Oy ei ollut millään tavalla hyväksynyt tai antanut suostumustaan toiminimensä käyttämiseen. Kieltovaatimuksen kohtuullistamista oli vaadittu vasta hovioikeudessa eikä uutta vaatimusta voitu tutkia.

Vaatimus uhkasakon kohtuullistamisesta tuli ensisijaisesti jättää vasta hovioikeudessa esitettynä tutkimatta. Joka tapauksessa uhkasakon määrää arvioitaessa tuli ottaa huomioon, että sillä oli oltava tosiasiallista vaikutusta Sun Studio A/S:ään.

Sun Studio A/S:n käräjäoikeuden osalta korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin liittyvä laskelma kanteen hylkäämisestä 90 prosenttisesti oli virheellinen eikä korvattavia käräjäoikeuskuluja voitu arvioida tämän laskelman pohjalta. Sun Studio Oy:n kanne ei ollut myöskään ollut perusteeton.

Sun Studio A/S on omaan valitukseensa viitaten vaatinut, että Sun Studio Oy:n valitus hylätään.

Sun Studio A/S:n sivuliikkeen toiminimen dominantti oli ollut "SC Suomi", joka tarkoitti yhtiön toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa E:tä. Muu osa sivuliikkeen toiminimestä oli ollut toiminimilain edellyttämää. Uhkasakon määrän korottamiselle ei ollut esitetty mitään oikeudellisesti merkityksellistä perustetta.

Todistelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Näytöstä
Hovioikeudessa kuultu A on olennaisilta ja asian ratkaisemiseen vaikuttavilta osin kertonut, kuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee. A lisäksi kertonut, ettei Sun Studio Oy:llä ole ollut toimitiloja eikä liiketoimintaa tammikuun 2004 jälkeen. A oli tuolloin päättänyt tilapäisesti lopettaa yhtiön toiminnan, kun yhtiön kolme keskeistä työntekijää oli ilmoittanut lähdöstään ja yhtiön silloisissa liiketiloissa oli ollut alkamassa mittava remontti. Samaan aikaan A oli hankkinut toimitilat Kiskosta PVP-Voice Oy:n studiotoiminnalle. Sun Studio Oy oli liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä myynyt pois vanhan studiotekniikkansa lukuun ottamatta yhtä teknistä laitetta, joka oli vuokrattu edelleen PVP-Voicer Oy:lle. Sun Studio Oy on nyttemmin käynyt neuvotteluja ruotsalaisen yhteistyökumppanin kanssa aloittaakseen äänistudiotoiminnan uudelleen Helsingissä syksyllä 2006.

Todistaja B on olennaisilta ja asian ratkaisemiseen vaikuttavilta osin kertonut, kuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee.

Johtopäätökset
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden johtopäätökset yhtiöiden toiminnan samankaltaisuudesta ja siitä, että Sun Studio Oy on näin ollen voinut vedota toiminimien sekoitettavuuteen.

Asiassa on kuitenkin A:n edellä selostetun kertomuksen perusteella selvitetty, ettei Sun Studio Oy:llä ole ollut liiketoimintaa tammikuun 2004 jälkeen. A:nkertomusta tukee yksiselitteisesti kirjalliseksi todisteeksi jätetty Sun Studio Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 A:n allekirjoittamien liitetietojen osalta. Muutoinkaan hovioikeudessa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että osakeyhtiöllä olisi kyseisen ajankohdan jälkeen käräjäoikeuden tuomiota 23.6.2004 annettaessa ja nyt jo yli kahden vuoden aikana ollut toimintaa yhtiön luovuttua toimitiloistaan ja myytyään studiotekniikkansa. Näin ollen Sun Studio A/S:n toiminimen Sun Studio A/S tai SC Suomi Sun Studio A/S sivuliike käyttämisestä sanotun yhtiön liiketoiminnassa Suomessa ei ole käräjäoikeuden tuomiota annettaessa voinut aiheutua mitään vahinkoa tai haittaa Sun Studio Oy:lle ja osakeyhtiön esittämät vahvistus- sekä kielto- ja rekisteröinnin kumoamisvaatimukset ovat olleet perusteettomia, vaikka toiminimet ovatkin sinänsä olleet käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla ja laajuudessa sekoitettavissa. Molempien toiminimien samanaikaisen käytön tosiasiallisesti puuttuessa myöskään sekoitettavuutta yleisön keskuudessa ei ole voinut syntyä. Asiaa ei ole arvioitava oikeudellisesti toisin myöskään sen johdosta, että A on kertonut suunnitelmistaan aloittaa Sun Studio Oy:n liiketoiminta uudelleen syksyllä 2006. Näin siksikin, ettei kyseisistä suunnitelmista ole esitetty mitään konkreettisempaa selvitystä.

Edellä mainituilla perusteilla Sun Studio Oy:n kanne on ollut hylättävä kokonaan ja käräjäoikeuden tuomiota on tämän vuoksi Sun Studio A/S:n muutoksenhakemuksen johdosta muutettava. Sun Studio Oy:n valitus on vastaavasti hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Sun Studio Oy on hävitessään kanteensa ja muutoksenhaun kokonaan velvollinen korvaamaan myös muutoksenhakunsa voittaneen Sun Studio A/S:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa korkoineen. Koska Sun Studio A/S ei ole esittänyt selvitystä siitä, että yhtiö ei voisi vähentää oikeudenkäyntikululaskuunsa sisältyvää arvonlisäveroa liiketoiminnassaan, Sun Studio Oy ei ole velvollinen korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluille laskettavaa arvonlisäveroa.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan. Sun Studio Oy:n kanne hylätään kokonaan.

Lainkohdat: Toiminimilaki 3 § 1, 18 § ja 19 §

Sun Studio Oy velvoitetaan korvaamaan Sun Studio A/S:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa kohtuulliseksi arvioidulla yhteensä 20.000 eurolla. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamispäivästä lukien.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Antti Kuningas, Matti Rintala, Petri Leskinen

Esittelijä:
Hanna Vieruaho

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.