Helsingin HO 04.04.2006 992

Toiminimi - Toiminimen käytön kieltäminen ja rekisteröinnin kumoaminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 25.10.2004

Kanne

Vaatimukset
Kantaja on vaatinut, että käräjäoikeuden tulee

1) kumota Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" rekisteröinti,

2) kieltää Oy Russian Room Ltd:n käyttämästä harhaanjohtavaa aputoiminimeään sellaisenaan tai
siten, että siinä on sana Lappiravintola ja velvoittaa yhtiö muuttamaan aputoiminimensä sekä
rekisteröimään muutos kaupparekisterissä,

3) velvoittaa Oy Russian Room Ltd:tä muuttamaan aputoiminimeään niin, että se ei ole sekoitettavissa
vakiintuneeseen toiminimeen Lappiravintola eikä rekisteröityyn tavaramerkkiin Lappi restaurant - Lappi ravintola,

4) kieltää vastaajaa käyttämästä elinkeinotoiminnassaan toissijaista tunnusta Lappiravintola ja

5) velvoittaa Oy Russian Room Ltd:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 5.811 euroa laillisine
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antamisesta.

Perusteet
Vastaajan aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" on 29.1.2004 rekisteröity toiminimilain säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este. Aputoiminimen käytöstä on kantajalle aiheutunut haittaa.

Kantajalle on 14.11.2003 rekisteröity liitteen mukainen tavaramerkki luokkaan 29: liha, kala siipikarja
ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt,
hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat, luokkaan 33: alkoholijuomat
(paitsi oluet), ja luokkaan 43: ravitseminen; tilapäismajoitus.

Kantaja harjoittaa ravintolatoimintaa toissijaisella tunnuksella "Lappiravintola" Helsingissä. Kantajan elinkeinotoiminnassaan käyttämät toissijainen tunnus on vakiintunut. Kantaja on jo vuodesta 1995 käyttänyt toissijaista tunnusta "Lappiravintola" kaikessa mainonnassa, markkinoinnissa ja koko liiketoiminnassaan. Tunnettavuus on erittäin laajaa.

Vastaajalle rekisteröity toiminimi "Lappiravintola Saaga" ja erityisesti sen iskuosa "Lappiravintola" ovat sekoitettavissa kantajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin ja kantajan elinkeinotoiminnassaan käyttämään toissijaiseen tunnukseen "Lappiravintola". Kantajan ja vastaajan yhtiön toimialat ovat yhteneväiset. Vastaajayhtiön toimialana on nimenomaisesti ravintolatoiminta, joka markkinoissa on perustunut imitoimaan "Lappiravintolan" toimintaa koko liikeajatuksesta lähtien. Vastaajayhtiö on kaikessa markkinoinnissaan pyrkinyt hyödyntämään kantajayhtiön "Lappiravintola" -nimen tunnettavuutta.

Aputoiminimen Lappiravintola Saagan iskuosa muodostaa kantajan tunnuksen sellaisenaan ja se on myös kantajan tavaramerkin kanssa identtinen.

Vastaajan aputoiminimen käyttö on harhaanjohtavaa.

Vastaaja on ollut aputoiminimen rekisteröintiä hakiessaan tietoinen Helsingissä olevasta Lappiravintolasta, sen nimen tunnettavuudesta sekä rekisteröidystä tavaramerkistä.

Kantajan tavaramerkki on rekisteröity ennen vastaajan aputoiminimirekisteröintiä. Etusija on siten annettava kantajalle.

Vastaus

Vaatimukset
Vastaaja on vastustanut kannetta ja vaatinut sen hylkäämistä. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että kantaja
velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 9.441,89 euroa pääasian osalta ja 2.159,40 euroa turvaamistoimen osalta korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta.

Perusteet

Aputoiminimen rekisteröinnin kumoaminen

Tavaramerkki
Riidatonta on, että kantajan tavaramerkki on rekisteröity luokkiin 33 ja 43 ja että kantajan ja vastaajan toimialat ovat samankaltaisia. Edelleen pitää paikkansa, että kantajan rekisteröintiin johtanutta tavara-
merkkirekisteröintiä on haettu ennen vastaajan rekisteröintiin johtaneen aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" hakemista.

Aputoiminimeä "Lappiravintola Saaga" ei kuitenkaan ole rekisteröity tavaramerkkilain vastaisesti, koska se ei ole sekoitettavissa kantajan rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Kantajan rekisteröity tavaramerkki on yhdistelmämerkki, jonka nauttima suoja on hyvin suppea. Merkki saa yleensä suojaa vain kokonaisuutena. Merkin yksittäiset, rekisteröintikelvottomat osat eivät saa suojaa erikseen.

Kantajan tavaramerkki koostuu yleiskielen sanoista lappi ja restaurant, internet-osoitteesta www.lappires.fi sekä kuviosta, jossa kaksi poroa kävelevät rinnakkain. Kantajan yhdistelmämerkissä ei ole sanaa lappiravintola. Yhdistelmämerkkiin sisältyvä sana lappi on Suomessa käytössä oleva sukunimi ja lisäksi maantieteellisen alueen nimi. Merkkiin sisältyvä sana rastaurant on puolestaan englantia ja tarkoittaa ravintolaa. Kantajan tavaramerkkiin sisältyvät sanat lappi ja ravintola olisivat sanayhdistelmänä sellaisenaan ravintolapalveluiden osalta suoraan kuvailevia ja sellaisenaan sanayhdistelmä olisi tavaramerkkinä rekisterikelvoton. Kun kantajan tavaramerkin tekstiosat eivät sellaisenaan saa suojaa, ei kantajalla ole niihin yksinoikeutta. Kantajan tavaramerkin iskuosa ei ole kantajan väittämä "Lappiravintola" ja vastaajan aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" iskuosa ei ole "Lappiravintola". Vastaajan aputoiminimessä ei siinäkään ole varsinaista iskuosaa. Joka tapauksessa kantaja saa suojaa vain yhdistelmämerkin kokonaisuudelle

Vastaajan aputoiminimi muodostuu kahdesta osasta, joista kumpikaan osa ei ole sellaisenaan yksilöitävä eikä yksin rekisteröitävissä. "Lappiravintola" kuvaa toiminnan ja tarjottavan palvelun lajia. "Saaga" on puolestaan Suomessa käytössä oleva etunimi ja toiseksi sanalla on merkityssisältö suomenkielessä. Vastaajan aputoiminimen osat eivät yksinään saa suojaa eikä niitä olisi yksinään voitu rekisteröidä. Näiden sanojen yhdistelmä kuitenkin muodostaa rekisteröitävän kokonaisuuden.

Sekoitettavuusvertailun kohteena ovat siten kantajan yhdistelmämerkki sekä vastaajan aputoiminimi
"Lappiravintola Saaga" molemmat kokonaisuudessaan. Aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ei siten ole sekoitettavissa kantajan yhdistelmämerkkiin.

Toiminimi/aputoiminimi/toissijainen tunnus
Sana lappiravintola ei ole vakiintunut kantajan tunnukseksi ravintolatoiminnassa. Kantaja käyttää
ravintolastaan useita eri nimiä, mutta pääosin nimeä "Lappi". Lisäksi kyse on yleiskielen sanoista
muodostuvasta toiminnanlajia suoraan kuvaamasta tunnusmerkistä. Yksinoikeuden saaminen
tällaiseen tunnusmerkkiin on poikkeuksellista. Yksinoikeus voi tulla ainoastaan vakiintumisen perusteella, jos tunnus on saanut alkuperäisen merkityksen ohella toissijaisen merkityksen toiminimen haltijan tunnuksena. Mikäli kantaja osoittaisi tunnusmerkin lappiravintola vakiintuneen kantajan tunnusmerkiksi, ei vastaajan aputoiminimirekisteröinti kuitenkaan olisi toiminimilain vastainen, koska vastaajan rekisteröity aputoiminimi ei kokonaisuutena arvostellen olisi sekoitettavissa tunnusmerkkiin lappiravintola.

Aputoiminimen käytön kieltäminen
Vastaajan aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ei ole sekoitettavissa mihinkään kantajan aikaisempaa
suojaa nauttivaan tunnusmerkkiin. Vastaajan aputoiminimi ei ole harhaanjohtava, koska vastaaja harjoittaa kyseisellä aputoiminimellä ravintolatoimintaa tiloissaan, jotka on sisustettu Lapin tyyliin, jossa sisustuksessa on lisäksi käytetty Lapin taiteilijoiden ja käsityöläisten teoksia. Ravintolassa tarjoillaan ruokaa, joka on valmistettu Lapistä hankituista raaka-aineista ja joka on Lapin ruokakulttuurin mukaista. Ravintolassa on taustamusiikki Lapista jne.

Kantajan vaatimus on lakiin perustumaton siltä osin kuin vaaditaan käräjäoikeutta velvoittamaan
vastaajan muuttamaan aputoiminimeään ja rekisteröimään tämän muutoksen kaupparekisteriin.

Aputoiminimen muuttaminen
Aputoiminimi ei ole edellä kerrotuin perustein sekoitettavissa mihinkään kantajan aikaisempaan
suojaa nauttivaan tunnusmerkkiin.

Vaatimus on lakiin perustumaton. Tuomioistuin ei voi määrätä vastaajaa muuttamaan
aputoiminimeään.

Toissijaisen tunnuksen käytön kieltäminen
Kantajalla ei ole rekisteröintiä tunnusmerkille "Lappiravintola". Kantajan tavaramerkkirekisteröinti ei anna kantajalle yksinoikeutta sanalla "lappiravintola" eikä vastaaja ole näyttänyt sillä olevan muutakaan perustetta, jonka seurauksena sille olisi syntynyt kieltovaatimuksen edellytyksenä oleva
yksinoikeus tunnusmerkkiin "lappiravintola".

Todistelu

Kirjalliset todisteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Henkilötodistelu

Kantaja
1. Lappiravintolan toimitusjohtaja G todistelutarkoituksessa
2. Lappiravintolan hovimestari H

Vastaaja
1. Lappiravintola Saagan toimitusjohtaja J todistelutarkoituksessa
2. Oy Russian Room Ltd:n myyntipalveluesimies K
3. Lappiravintola Saagan ravintolapäällikkö L

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Toiminimilain 18 §:n mukaan jos toiminimen käyttö on hyvän tavan vastaista tai vaarantaa yleistä järjestystä taikka johtaa yleisöä harhaan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin havaitaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää toiminimen haltijaa käyttämästä sitä. Kieltotuomio voidaan antaa myös, jos joku on loukannut toisen oikeutta toiminimeen.

Toiminimilain 19 §:n mukaan jos toiminimi on rekisteröity toiminimilain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin. Lain 20 §:n mukaan kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa
jokainen, jolle rekisteröinnistä aiheutuu haittaa.

Kantaja on rekisteröinnillä 14.11. 2003 saanut yksinoikeuden liitteenä olevaan tavaramerkkiin
luokkiin 29, 33 ja 43. Kantaja käyttää toissijaista tunnusta "Lappiravintola" harjoittaessaan ravintola-
toimintaa Helsingissä. Vastaajan aputoiminimeksi on 29.1.2004 rekisteröity "Lappiravintola Saaga".

Asiassa on riidatonta, että kantaja ja vastaaja harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa ja että
kantajalla tavaramerkkirekisteröinnin osalta on aikaisempi oikeusperuste.

Asiassa on riitaista, onko toissijainen tunnus "Lappiravintola" vakiintunut kantajan tunnukseksi, onko vastaajalle rekisteröity aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" sekoitettavissa kantajalle rekisteröityyn
tavaramerkkiin ja kantajan toissijaiseen tunnukseen "Lappiravintola" ja onko vastaajalle rekisteröity aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" harhaanjohtava.

Kantajan toissijaisen tunnuksen "Lappiravintola" vakiintuneisuus

Toiminimilain 2 § 3 momentin mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu
niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu.

Kantaja harjoittaa ravintolatoimintaa. Kantajan toimintapiiri muodostuu paitsi asiakkaista myös tava-
rantoimittajista ja kilpailevista elinkeinoharjoittajista. Kantajan toissijainen tunnus katsotaan vakiin-
tuneeksi, jos se tässä toimintapiirissä on yleisesti tunnettu. Näyttötaakka toissijaisen tunnuksen vakiin-
tumisesta on kantajalla.

Näyttönä toissijaisen tunnuksen vakiintumisesta kantaja on esittänyt muun muassa lukuisia lehtiartikkeleita, mainoksia ja kirjeitä ravintolan toiminta-ajalta vuodesta 1995 lähtien. Toimitusjohtaja G on kertonut ravintolaa mainostetun julkaisuissa Helsinki This Week ja Welcome to Helsinki. Mainoksia ravintolasta oli myös toimitettu hotelleihin. Ravintolassa käyntikortteja oli jaettu noin 71 kappaletta päivittäin. Mainontaan oli vuosittain käytetty noin 7.000-8.000 euroa.

Kantaja on esittänyt näyttöä lähinnä siitä, kuinka se on tehnyt toissijaista tunnusta tunnetuksi. Toki tälläkin näytöllä on merkitystä, mutta ratkaisevana arvioitaessa toissijaisen tunnuksen vakiintuneisuutta on pidettävä, kuinka yleisesti toissijainen tunnus on tunnettu niiden piirissä, joihin kantajan toiminta kohdistuu. Näyttöä tästä ei ole juurikaan esitetty. Lisäksi kirjallisista todisteista käy ilmi, että kantajan toissijainen tunnus ei ole yksin esiintynyt muodossa "Lappi Ravintola" tai "Lappiravintola" vaan usein muodossa "Ravintola Lappi" tai "Lappi". G:n ja H:n kertoman mukaan ravintolasta käytetään toissijaista tunnusta "Lappi Ravintola". Ravintolan ovessa kuitenkin lukee pelkkä "Lappi" (vastaajan kirjallinen todiste 7). Todistaja K ja L ovat kertoneet tuntevansa kantajan ravintolan nimellä "Lappi". Kerrotuilla perusteilla näyttämättä on jäänyt, että kantajan toissijaiseksi tunnukseksi olisi vakiintunut "Lappiravintola".

Sekoitettavuus kantajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin

Toiminimilain 10 § 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianomaista suostumusta olla mitään
sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin
kanssa.

Kantajalle rekisteröity tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu kahdesta rinnakkain kävelevästä
porosta. Kuvion yläpuolella on teksti "LAPPI" ja alapuolella tekstit "RESTAURANT" ja www.lappires.com.

Vastaajan aputoiminimen osa "Lappiravintola" muodostuu kahdesta sanasta "Lappi" ja "ravintola", joista ensinmainittu on identtinen kantajan kuviomerkkiin sisältyvän sanan "LAPPI" kanssa ja jälkimmäinen merkityssisällöltään identtinen sanan "RESTAURANT" kanssa.

Toiminimen ja tavaramerkin välistä sekoitettavuutta tulee arvioida samoin kuin kahden toiminimen tai kahden tavaramerkkien välistä sekoitettavuutta. Tavaramerkkilain 15 §:n mukaan rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä. Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi.

Kantajan tavaramerkkiin sisältyvät sanat "LAPPI" ja "RESTAURANT" ovat kuvailevia niille palveluille ja osoittavat käyttötarkoitusta niille tuotteille, joille merkki on rekisteröity. Kyseiset sanat eivät siten olisi
omiaan erottamaan kantajan tavaroita ja palveluita muiden tavaroista ja palveluista eivätkä yksinään olisi tavaramerkkinä rekisteröitävissä.

Kantajalla ei edellä kerotuilla perusteilla ole yksinoikeutta sille rekisteröityyn kuviomerkkiin sisälty-
viin sanoihin "LAPPI" ja "RESTAURANT". Kantajalle rekisteröity tavaramerkki kokonaisuutena arvioiden ei ole sekoitettavissa vastaajalle rekisteröityyn aputoiminimeen "Lappiravintola Saaga".

Sekoitettavuus toissijaiseen tunnukseen "Lappiravintola"

Toiminimilain 3 §:n mukaan vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa sillä alueella, jolla toiminimi on vakiintunut käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.

Toiminimilaissa ei ole varsinaista määritelmää siitä, mitä sekoitettavuudella tarkoitetaan. Hallituksen esityksen mukaan (HE 238/78) kysymys toiminimen samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta on ratkaistava ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Selvää on, että identtiset toiminimet ovat aina toisiinsa sekoitettavissa. Myös toiminimen osan samankaltaisuus, koskipa se sitten ulkonäköä merkitystä tai ääntämistä saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden. Sekoitettavuutta arvosteltaessa on kuitenkin ennen muuta otettava huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä verrataan keskenään. Erityisesti painoa on pantava toiminimen iskuosalle, jota käytännössä usein käytetään eräänlaisena lyhennettynä toiminimenä. Jos kahden toiminimen iskuosat ovat toisiinsa sekoitettavissa, on toiminimiä yleensä pidettävä toisiinsa sekoitettavissa olevina huolimatta siitä, että niissä on myös erottavia aineksia. Esimerkkinä tästä ovat toiminimet, joiden iskuosan muodostaa erityinen keksitty nimi. Iskuosaa täydentävät toiminnan laadun tai toiminta-alueen määrittelevät lisäykset putoavat usein joka päiväisessä käytössä pois kuten yhtiömuotoa osoittavat toiminimien osat. Tällaisilla toiminimen epäolennaisilla aineksilla ei edellä sanotun mukaisesti sekoitettavuusarviointia suoritettaessa ole ratkaisevaa merkitystä.

Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että sana tai sanayhdistelmä, joka muutoin olisi varsin jokapäiväinen saattaa muodostua toiminimen iskuosaksi, jos se käytännössä saa tiettyyn määrättyyn yritykseen tai toimintaan kohdistuvan merkityksen. Tällöin on sekoitettavuutta kuitenkin arvosteltava lievemmän mittapuun mukaan kuin silloin, kun kysymyksessä on voimakkaasti omintakeinen iskuosa.

Kantaja on väittänyt, että vastaajan aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" iskuosa olisi "Lappiravintola". "Lappiravintola" ei ole mikään erityisen keksinnöllinen nimi, vaan se muodostuu paikannimestä Lappi ja toimintaa kuvaavasta sanasta ravintola. J, K ja L ovat kertoneet, että työntekijöiden keskuudessa ja ravintolasta pidempään keskusteltaessa ravintolasta käytetään nimeä "Saaga". Sanan "Lappiravintola" ei siten voida katsoa olevan aputoiminimen "Lappiravintola Saagan" iskuosa.

Sekoitettavuuteen liittyy läheisesti käsite toiminimen yksilöivyydestä. Toiminimi, joka ei riittävästi yksilöi haltijansa yritystä, ei myöskään voi saada suojaa. Toiminimilain 8 §:ssä säädetään toiminimen yksilöivyydestä. Säännöksen mukaan toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Toiminimen yksilöivyyttä arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimeä, joka ilmaisee vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen tahi yksistään sisältää yleisesti käytetyn paikannimen tai muun sellaisen nimen, voidaan pitää yksilöivänä ainoastaan, milloin se on vakiintunut.

Hallituksen esityksen mukaan yksilöivyysvaatimusta voidaan perustella paitsi elinkeinonharjoittajan tarpeella pystyä toiminimen avulla yksilöimään yrityksensä myös sillä, että yhdelle elinkeinonharjoittajalle ei tule antaa yksinoikeutta joihinkin yleisessä käytössä oleviin sanoihin. Toiminimi ei tämän vuoksi ole yksilöivä, jos se on pelkästään kuvaileva. Myöskään yksinään maantieteellisen alueen nimi tai paikannimi ei sellaisenaan kelpaa toiminimeksi. Toiminimi on yleensä yksilöivä jos se muodostuu kuvailevan sanan ja paikannimen yhdistelmästä.

"Lappiravintola" muodostuu paikannimestä Lappi ja toiminnan laatua kuvaavasta sanasta ravintola, jotka kumpikaan yksinään eivät saisi suojaa. Sinänsä paikannimen ja kuvailevan toiminnan yhdistelmää on pidetty riittävän yksilöivänä. Uudet sanayhdistelmät kuitenkin muodostuvat usein kuvaileviksi yleissanoiksi, joiden tulisi olla kaikkien elinkeinonharjoittajien käytössä. Sanalle "Lappiravintola" voidaan katsoa sanayhdistelmänäkin muodostuvan kuvaileva merkitys tarkoittaen ruualtaan ja sisustukseltaan Lappi -aiheista ravintolaa. Kyseisen sanan vakiinnuttaminen ei siten voi tuottaa sellaista yksinoikeutta, että sen perusteella voitaisiin kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa ilmaisua osana rekisteröityä toiminimeään, jos toiminimet muutoin erottuvat toisistaan. Vastaajan aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ei ole sekoitettavissa kantajan toissijaiseen tunnukseen "Lappiravintola".

Vastaajan aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" käytön harhaajohtavuus

Toiminimilain 9 §:n mukaan toiminimi ei saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen eikä omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Hallituksen esityksen mukaan toiminimi on harhaajohtava, jos kolmas henkilö toiminimen muodon tai sisällön perusteella luulee olevansa tekemisissä elinkeinonharjoittaja A:n yrityksen kanssa, vaikka
toiminimenhaltija tosiasiassa on elinkeinonharjoittaja B. Sekoitettavuus ja harhaanjohtavuus ovat tällaisessa tapauksessa vaikeasti toisistaan erotettavia käsitteitä. Sekoitettavuuskiellolla pyritään kuitenkin suojaamaan elinkeinonharjoittajan yksinoikeutta toiminimeen eikä niinkään yleisöä. Toiminimi saattaa olla harhaanjohtava myös siksi, että siinä haltijan toiminnan laatu tai laajuus on ilmaistu tavalla, joka ei vastaa tosiasiallisia olosuhteita.

Edellä on todettu, että vastaajan aputoiminimi ei ole sekoitettavissa kantajan toissijaiseen tunnukseen
eikä tavaramerkkiin. Vastaaja harjoittaa aputoiminimellä ravintolatoimintaa tiloissa, jotka on sisustettu Lapin tyyliin ja ravintolassa tarjoillaan Lapin ruokakulttuurin mukaista ruokaa. Toiminimen alkuosa kuvaa siten vastaajan harjoittaman toiminnan laatua. Vastaajan aputoiminimeä ei näin ollen voida pitää harhaanjohtavana.

Edellä kerrotuilla perusteilla kantajan vaatimukset on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
Kantaja on asian hävinneenä velvollinen korvaamaan vastaajan tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet, kohtuulliset oikeudenkäyntikulut pääasian ja turvaamistoimen osalta. Kantaja ei ole velvollinen korvaamaan vastaajan verotuksessa huomioon otettavaa, kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Asiassa ei ole ilmennyt, että vastaajan oikeudenkäyntikuluihin sisältyisi tarpeettomista toimenpiteistä aiheutuneita kuluja. Oikeudenkäyntikulujen määrä on kohtuullinen.

Sovelletut lainkohdat
Toiminimilaki 2 §, 3 §, 5 §, 6 §, 8 § , 9 §, 10 § 4 kohta, 18 § , 19 § ja 20 §
Tavaramerkkilaki 13 § ja 15 §
Oikeudenkäymiskaari 7 luku 11 § ja 21 luku 1 §

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus hylkää kanteen.

Reindeer Restaurants Oy velvoitetaan korvaamaan Oy Russian Room Ltd:n oikeudenkäyntikulut turvaamistoimen osalta 1.770 euroa ja pääasian osalta 7.739,25 euroa eli yhteensä 9.509,25 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien kun kuukausi on kulunut ratkaisun
antamisesta.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 4.4.2006

Valitus

Vaatimukset
Reindeer Restaurants Oy on toistanut käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevän kanteensa ja lisäksi vaatinut, ettei kanteen kohtien 2 ja 3 mukaisesti muutetussa aputoiminimessä saanut esiintyä sanoja "Lappiravintola", "Lappi ravintola", "Lappirestaurant", "Lappi Restaurant" tai "Lappi". Yhtiö on lisäksi vaatinut, että Oy Russian Room Ltd velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkoineen, käräjäoikeuden osalta 5.811 eurolla ja hovioikeuden osalta 4.855,60 eurolla. Yhtiö on vielä pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista.

Perusteet
Reindeer Restaurants Oy oli harjoittanut vuodesta 1995 lähtien Helsingissä ravintolatoimintaa vakiintuneella toiminimellä Lappi Ravintola tai Lappi Restaurant. Elinkeinotoiminnassa käytetty toissijainen tunnus oli ollut toiminimen vakiintunut iskuosa Lappi, mikä sana oli myös vakiintunut tavaramerkiksi. Yhtiön toiminimi/tavaramerkki "Lappi" oli vakiintunut, sillä ravintola oli toiminut jo pitkään ja sen vuoksi se oli erittäin tunnettu Helsingissä ja tunnettu myös muualla Suomessa ja ulkomailla. Yhtiö oli lisäksi rekisteröinyt tavaramerkkinä Lappi Restaurant -yhdistelmämerkin, jossa sana Lappi oli kirjoitettu suurin kirjaimin ja määräävänä. Sana "Lappi" oli näin ollen ollut merkin iskuosa erottuessaan muusta kokonaisuudesta eikä patentti- ja rekisterihallitus ollut yhdistelmämerkkiä rekisteröidessään vaatinut niin sanottua erottamislausumaa Lappi-sanalle. Näin ollen rekisteröity tavaramerkki oli vahvistanut yhtiön oikeuden jo vakiintuneeseen toissijaiseen tunnukseen ja tavaramerkkiin "Lappi".

Sana "Lappi" olikin olennaisin asia kysymyksessä olevassa riidassa ja sanaa oli käytetty yhtiöstä sekä toiminimelle että tavaramerkille. Riidan kohde ei näin ollen ollut laajentunut käräjäoikeudessa käsitellystä, vaikka valituksessa puhutaan sekä toissijaisesta tunnuksesta että tavaramerkistä ja lisäksi myös vakiintuneesta toiminimestä. Käräjäoikeuskäsittelyn aikana toissijaisen tunnuksen käsite oli ymmärretty väärin, koska se ei ollut ollut Lappiravintola vaan Lappi. Lappi Ravintola oli ollut edellä mainitulla tavalla vakiintunut toiminimi ja käräjäoikeudessa oli vedottu myös kysymyksessä olevaan toissijaiseen tunnukseen ja tavaramerkkiin Lappi.

Oy Russian Room Ltd oli 29.1.2004 rekisteröinyt aputoimimeksi "Lappiravintola Saaga", millä nimellä yhtiö harjoitti niin ikään ravintolatoimintaa Helsingissä. Oy Russian Rooms Ltd:n aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" oli sekoitettavissa Reindeer Restaurants Oy:n Lappi-sanan sisältävään vakiintuneeseen toiminimeen Lappi Ravintola/Lappi Restaurant ja toissijaiseen tunnukseen/tavaramerkkiin Lappi sekä visuaalisesti, foneettisesti että merkityssisällöllisesti arvioiden, koska niiden alkuosat olivat täysin identtiset. Muille sanoille kuin "Lappi" ei edes voitu antaa asiaa arvioitaessa merkitystä, koska muut osat nimissä olivat erottamiskyvyttömiä. Sana "Lappi" oli ollut ravintolan toiminimen hyvin erottamiskykyinen iskuosa ja omalaatuisuutensa vuoksi erottunut hyvin muista ravintoloista. Vakiintunut toiminimi, toissijainen tunnus ja tavaramerkki eivät olleet yleiskieltä, vaan niiden tuottama yksinoikeus oli entisestään lisääntynyt käytön myötä.

Sekoitettavuusarvioinnissa tuli lisäksi ottaa huomioon se seikka, että molemmat yhtiöt harjoittivat identtistä toimintaa Helsingin ydinkeskustassa ja kohderyhmä oli mieltänyt Lappi-sanan ja tunnuksen/merkin juuri Reindeer Restaurants Oy:n tunnukseksi/merkiksi. Sana Lappi oli ollut yhtiön vakiintuneen toiminimen, toissijaisen tunnuksen ja tavaramerkin osana erikoisessa ympäristössä käytetty nimi, sillä ravintola oli ollut laatuaan ensimmäinen Helsingissä. Aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" oli kokonaisuutenakin arvioiden sekoitettavissa Reindeer Restaurants Oy:n toiminimeen ja toissijaiseen tunnukseen/ tavaramerkkiin.

Ravintolat olivat olleet konkreettisestikin sekoitettavissa, koska useat asiakkaat olivat sekoittaneet
ravintolat esimerkiksi tehdessään varauksia väärään ravintolaan. Aputoiminimi oli ollut myös harhaan-
johtava. Oy Russian Room Ltd:n tarkoitus oli ollut aputoiminimeä "Lappiravintola Saaga" käyttäessään pyrkiä oikeudettomasti hyötymään Reindeer Restaurants Oy:n toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen ja tavaramerkkiin liittyvästä good will-arvosta.

Hovioikeudessa oli toimitettava pääkäsittely, koska käräjäoikeudessa kuulluilla todistajilla G ja H oli sekaannuksista ja harhaanjohtavuudesta asian ratkaisun kannalta hyvin arvokasta kerrottavaa. Lisäksi hovioikeudessa oli kuultava uusina todistajina M:ää ja N:ää niistä sekoitettavuuteen liittyvistä havainnoista, joita nämä olivat tehneet käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen.

Vastaus

Vaatimukset

Oy Russian Room Ltd on vaatinut, että valitus hylätään ja että Reindeer Restaurants Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 4.866 eurolla korkoineen.

Reindeer Restaurants Oy:n valitus tuli kuitenkin jättää tutkimatta niiltä osin, kuin yhtiö oli vasta hovioikeudessa vedonnut sekoitettavuuden osalta uutena oikeustosiseikkana vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiinsä ja toissijaiseen tunnukseensa "Lappi". Yhtiö ei ollut käräjäoikeudessa myöskään väittänyt, että sen vakiintunut toiminimi olisi ollut "Lappi Ravintola", vaan "Lappiravintola".

Oy Russian Room Ltd on lisäksi vaatinut, että valittajan vaatimus aputoiminimen muuttamisesta siten, ettei siinä saanut esiintyä sanoja "Lappiravintola", "Lappi Ravintola", "Lappi Restaurants" tai "Lappi", jätetään vasta hovioikeudessa esitetyiltä osin tutkimatta. Kyseinen vaatimus tuli hylätä myös lakiin perustumattomana kuten myös vaatimus Oy Russian Room Ltd:n velvoittamisesta muuttamaan aputoiminimensä ja rekisteröimään muutoksen.

Suullinen pääkäsittely asiassa ei ollut tarpeen.

Perusteet

Tutkimatta jättäminen
Reindeer Restaurants Oy olisi voinut vedota edellä mainittuihin uusiin oikeustosiseikkoihin jo käräjäoikeudessa, jossa sitä oli avustanut lainoppinut oikeudenkäyntiavustaja. Oy Russian Room Ltd kuitenkin kiistää, että tavaramerkki "Lappi" ja toissijainen tunnus "Lappi" olisivat vakiintuneet Reindeer Restaurants Oy:n tunnusmerkeiksi ennen vastaajayhtiön aputoiminimen rekisteröintiä ja että vastaaja-yhtiön aputoiminimi olisi sekoitettavissa näihin tunnusmerkkeihin. Käräjäoikeuden tuomiossa olivat paikoin menneet sekaisin käsitteet toiminimi ja toissijainen tunnus, mutta tällä ei ollut vaikutusta tuomion sisäisiin perusteluihin ja johtopäätöksiin.

Muut vaatimukset
Oy Russian Room Ltd on vedonnut hovioikeudessa kaikkiin käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kiistämisperusteisiinsa. Reindeer Restaurants Oy:lle ei ollut syntynyt yksinoikeutta toiminimeensä "Lappiravintola", eikä kyseinen toiminimi ollut vakiintunut yhtiön tunnukseksi ennen Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimen rekisteröintiä 29.1.2004. Reindeer Restaurants ei ollut rekisteröinyt toiminimeä/aputoiminimeä "Lappiravintola", eikä yhtiö myöskään ollut käyttänyt sanaa "Lappiravintola" ravintolansa ulkoasussa, vaan ravintolan ovessa oli lukenut "Lappi" ja yläpuolella isoin kirjaimin "Kelonkolo". Reindeer Restaurants Oy oli myös käyttänyt ravintolastaan eri yhteyksissä lukuisia eri nimiä ja käräjäoikeudessa vakiintuneeksi väittämäänsä sanaa "Lappiravintola" hyvin harvoin. Näin ollen yhtiön toiminimeksi ei ollut vakiintunut sana "Lappiravintola". Yhtiö ei ollut lähtökohtaisesti edes voinut saada yksinoikeutta yleiskielen sanoista muodostuvaan, toiminnan laatua suoraan kuvaavaan tunnusmerkkiin. "Lappiravintola" ei ollut myöskään saanut alkuperäisen merkityksen ohella toissijaista merkitystä toiminimen haltijan tunnuksena.

Mikäli Reindeer Restaurants Oy:n toiminimeä "Lappiravintola" pidettäisiin vakiintuneena, Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ei ollut kuitenkaan sekoitettavissa siihen. Aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" iskuosa ei käräjäoikeuden mukaan ollut ollut "Lappiravintola", vaan "Saaga". Sana "Lappiravintola" ei ollut edes mikään keksinnöllinen nimi, sillä se muodostui paikannimestä ja toiminnan laatua kuvaavasta sanasta. Reindeer Restaurants Oy:n ravintola ei ollut myöskään toiminut erikoisessa ympäristössä, sillä Helsingissä oli aiemmin toiminut kolme eri Lappi-aiheista ravintolaa. Edellä mainituilla perusteilla Reindeer Restaurants Oy:lle ei ollut voinut syntyä yksinoikeutta sanaan "Lappiravintola".

Aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ei ollut myöskään sekoitettavissa Reindeer Restaurants Oy:n rekisteröityyn tavaramerkkiin. Yhdistelmämerkki sai suojaa ainoastaan kokonaisuutena, eikä erottamislausuman puuttuminen Lappi-sanan osalta tarkoittanut, että yhtiöllä olisi ollut yksinoikeus sanaan "Lappi". Aputoiminimi ei ollut kokonaisuutenakaan arvioiden sekoitettavissa tavaramerkkiin.

Aputoiminimi Lappiravintola Saaga ei ollut harhaanjohtava, vaan yhtiö harjoitti kyseisellä aputoiminimellä ravintolatoimintaa tiloissa, jotka oli sisustettu Lapin tyyliin ja ravintolassa tarjoiltiin Lapin raaka-aineista valmistettua Lapin ruokakulttuurin mukaista ruokaa. Ravintola kuului ravintolaluokituksessa luokkaan "Lappi". Yhtiö ei ollut myöskään markkinoinnissaan pyrkinyt hyödyntämään Reindeer Restaurants Oy:n ravintolaa, vaan se oli markkinoinut ravintolaansa yhtenä yhtiön omistamista kolmesta sisarravintolasta.

Tuomioistuin voi antaa nimen käyttöä koskevan kieltotuomion ja kumota rekisteröinnin, mutta se ei voinut määrätä asianosaista muuttamaan toiminimeään tietyllä tavalla. Tällainen vaatimus oli lakiin perustumaton.

Asiassa ei ollut tarpeen toimittaa suullista pääkäsittelyä, koska Reindeer Restaurants Oy ei ollut valituksessaan riitauttanut suullisen todistelun uskottavuutta eikä esittänyt muutakaan syytä pääkäsittelyn toimittamiselle. Koska asia oli ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella, pääkäsittelyn toimittaminen oli tarpeetonta. Yhtiöllä olisi ollut halutessaan mahdollisuus kuulla M:ää ja N:ää ilmoitetusta todistusteemasta jo käräjäoikeudessa, eikä heidän kuulemiselleen vasta hovioikeudessa ollut perusteita. Valituksessa esitetyt uudet kirjalliset todisteet tuli jättää vasta hovioikeudessa esitettyinä tutkimatta. Kyseiset asiakirjat olisi voitu esittää jo käräjäoikeudessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisut

Tutkimatta jättäminen
Reindeer Restaurants Oy on käräjäoikeudessa vedonnut ainoastaan rekisteröityyn tavaramerkkiinsä ja vakiintuneeseen toiminimeensä "Lappiravintola". Reindeer Restaurants Oy:n valituksessa mainituista edellä selostetuista syistä huolimatta hovioikeus tämän vuoksi katsoo, ettei yhtiö ole käräjäoikeudessa vedonnut vaatimustensa perusteena vakiintuneeseen tavaramerkkiin "Lappi" eikä toissijaiseen tunnukseen "Lappi". Yhtiö ei ole saattanut todennäköiseksi, ettei se ole voinut vedota mainittuihin seikkoihin käräjäoikeudessa tai että sillä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin. Näin ollen hovioikeus jättää vakiintuneeseen tavaramerkkiin "Lappi" ja toissijaiseen tunnukseen "Lappi" vetoamisen vasta hovioikeudessa esitettynä tutkimatta. Mainituilla perusteilla hovioikeus jättää valituksen tutkimatta myös siltä osin kuin Reindeer Restaurants Oy on vasta hovioikeudessa väittänyt Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" olevan sekoitettavissa Reindeer Restaurants Oy:n vakiintuneeksi väitettyyn toiminimeen "Lappi Ravintola" erikseen kirjoitettuna.

Reindeer Restaurants Oy ei ole käräjäoikeudessa kohdissa 2 ja 3 nimenomaan vaatinut, että muutettuun aputoiminimeen ei saisi sisältyä sanoja "Lappi Ravintola", "Lappirestaurant", "Lappi Restaurant" tai "Lappi" näin kirjoitetussa muodossa. Hovioikeus jättää uuden vaatimuksen vasta hovioikeudessa esitettynä tutkimatta.

Pääkäsittelyn toimittaminen
Reindeer Restaurants Oy on ilmoittanut kuulevansa hovioikeudessa todistajina G:tä ja H:ta, koska heillä on sekaannuksista ja harhaanjohtavuudesta asian ratkaisun kannalta hyvin arvokasta kerrottavaa. Yhtiö ei ole väittänytkään, että käräjäoikeuden tuomiossa selostettu suullinen todistelu olisi kirjattu väärin, eikä kertomusten luotettavuutta ole riitautettu. Reindeer Restaurants Oy ei ole näiltä osin valituksessaan esittänyt mitään tarkemmin yksilöityä perustetta pääkäsittelyn toimittamista koskevalle vaatimukselleen. G:n ja H:n kuulemisella ei ole hovioikeuden harkinnan mukaan asian laatu ja esitetty kirjallisen selvitys huomioon ottaen saatavissa mitään asian ratkaisemiseen vaikuttavaa lisäselvitystä. Koska hovioikeudessa on jäljempää ilmenevät hovioikeuden tuomion perustelut ja lopputulos huomioon ottaen asian ratkaisuun vaikuttavilta osin keskeisesti kysymys oikeudellisesta arvioinnista, asia on ratkaistavissa kirjallisen selvityksen perusteella.

Reindeer Restaurants Oy on edelleen pyytänyt pääkäsittelyn toimittamista uusien todistajien M:n ja N:n kuulemiseksi. Molempien henkilöiden osalta on kyse sekaannuksia ja harhaanjohtavuutta koskevista havainnoista käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeiseltä ajalta. Hovioikeus katsoo, ettei yhtiö ole esittänyt pätevää syytä sille, miksi kyseisiä todistajia ei olisi voitu kuulla jo käräjäoikeudessa ottaen huomioon, että Lappiravintola Saaga oli ollut toiminnassa jo puoli vuotta ennen käräjäoikeuden ratkaisua.

Edellä mainituilla perusteilla pääkäsittelyn toimittamista koskeva pyyntö hylätään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 7 §:n ja 26 luvun 14 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla selvästi tarpeettomana.

Uudet kirjalliset todisteet
Reindeer Restaurants Oy on esittänyt hovioikeudelle kaksi uutta asiakirjatodistetta, joihin se ei ilmoituksensa mukaan ole voinut vielä käräjäoikeudessa vedota. Hovioikeus ottaa mainitut asiakirjat todisteena huomioon, koska yhtiö on esittänyt pätevän syyn olla vetoamatta mainittuihin asiakirjoihin jo käräjäoikeudessa.

Pääasiaratkaisu
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perusteluineen Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimen "Lappiravintola Saaga" sekoitettavuudesta Reindeer Restaurants Oy:n rekisteröityyn tavaramerkkiin sekä mainitun aputoiminimen harhaanjohtavuudesta: hovioikeudenkaan mukaan aputoiminimi ei ole sekoitettavissa rekisteröityyn tavaramerkkiin eikä myöskään ole harhaanjohtava. Hovioikeus hyväksyy niin ikään käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ja lopputuloksen Reindeer Restaurants Oy:n toissijaisen tunnuksen "Lappiravintola" vakiintumattomuudesta sekä siitä, ettei Oy Russian Room Ltd:n aputoiminimi "Lappiravintola Saaga" ollut sekoitettavissa Reindeer Restaurants Oy:n vakiintuneeksi väitettyyn toissijaiseen tunnukseen "Lappiravintola". Hovioikeus toteaa kuitenkin, että kysymys on oikeastaan Reindeer Restaurants Oy:n vakiintuneeksi väitetystä toiminimestä eikä toissijaisesta tunnuksesta.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Reindeer Restaurants Oy, jonka hovioikeuskuluja koskeva korvausvaatimus hylätään, velvoitetaan korvaamaan Oy Russian Room Ltd:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa 4.866 eurolla. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamispäivästä lukien.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Antti Kuningas, Matti Rintala, Petri Leskinen

Esittelijä:
Hanna Vieruaho

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.