Turun HO 15.09.2005 2114

Menettämisseuraamus - Laajennetun hyödyn menettäminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

TURUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11.2.2005

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä

Vastaaja(t)

A

Asianomistaja(t)

B
C Oy

Asia

TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS ynnä muuta

Vireille

28.1.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

Syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta seuraavista rikoksista

Esitutkintapöytäkirja 2400/R/0000454/04

1. TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
(2400/R/0000454/04)
Rikoslaki 50 luku 2 § (1304/93)

1.9.2004 - 17.11.2004

A on laittomasti Turussa ja Liedossa

  • myynyt syyskuussa 2004 -17.11.2004 D:lle kolmena eri kertana 50 g eli yhteensä 150 g amfetamiinia.
  • myynyt syyskuussa 2004 -17.11.2004 tuntemattomalle henkilölle kolmena eri kertana 50 g eli yhteensä 150 g amfetamiinia.
  • myynyt 1.-17.11.2004 E:lle kolmena eri kertana 50 g eli yhteensä 150 g amfetamiinia.
  • pitänyt 17.11.2004 hallussaan 1.072,50 g amfetamiinia (39-47 p-%).

Huumausainerikosta on pidettävä törkeänä, koska rikoksen kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta ja rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

2. KÄTKEMISRIKOS
(2400/R/0000454/04)
RL 32:1 (61/2003, RI 101)

13.10.2004 - 17.11.2004

A on Turussa ja Liedossa

  • hankkinut itselleen tuntemattomalta henkilöltä IBM -merkkisen kannettavan tietokoneen (takavarikoitu A:n olohuoneesta Turussa) ja
  • muutoin ottanut huostaansa HP Omnibook 6100 -merkkisen kannettavan tietokoneen (takavarikoitu A:n hallin etuhuoneen pöydältä Liedosta).

IBM-tietokone on ollut varastettu 13.-14.10.2004 C Oy:ltä ja HP-tietokone on varastettu 16.10.2004 B:ltä.

A:n on olosuhteet huomioiden täytynyt tietää tai hänellä on ollut ainakin syytä epäillä omaisuutta varkaus-rikoksella saaduiksi. Tietokoneet on poliisin toimesta palautetttu asianomistajille.

3. LAITON TUONTITAVARAAN RYHTYMINEN
(2400/R/0000454/04)
Rikoslaki 46 luku 6 §

17.11.2004

A on Turussa ja Liedossa hankkinut itselleen ja pitänyt huostassaan seuraavia lääkevalmisteita, vaikka niihin Suomessa ei ole myyntilupaa ja vaikka hän on tiennyt omaisuuden olevan maahan salakuljetettua. Mainittu omaisuus on ollut:
4 kpl 10 ml Stanozolol -synteettinen anabolinen steroidia (dopingaine)
5 kpl 10 ml Sustanon -testeosteronia (dopingaine) ja
156 + 12 = 168 tablettia Kamagra reseptilääkettä.

Syyttäjän muut vaatimukset

Rikoksella saavutettu hyöty syytekohdassa 1
Rikoksen A:lle tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi.
Rikoksen tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi tulee katsoa huumausaineen keskimääräinen myyntihinta eli 450 g x 17 euroa/g =7.650 euroa.
(Korkeimman Oikeuden oikeusohje bruttohyödyn käyttämisestä laskentaperusteena; KKO 2004:73).
Rikoslaki 10 luku 2 §

Muu vaatimus syytekohdassa 1
Laajennettu hyödyn menettäminen
A:lta takavarikoidut käteisvarat 25.800 + 20 = 25.820 euroa on tuomittava valtiolle kokonaan menetetyksi, koska A:n on todettava syyllistyneen tässä asiassa törkeään huumausainerikokseen. Tuomittava rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä ja on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan tai osaksi peräisin rikollisesta toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä.

Takavarikoiduista rahoista 4010 euroa on ollut A:n hallin pöydällä ja sohvalla, 20 euroa olohuoneen kirjoituspöydällä ja loput 21.790 euroa nippuina A:n olohuoneen kirjoituspöydän lukitusta laatikosta.
Rikoslaki 10 luku 3 §

Muu takavarikko
Takavarikkopöytäkirjoissa 2400/R/454/04/KEY 1 ja KEY 2 olevat Stanozolol- ja Sustanon-hormoonit ja Kamagra-lääkeainee on tuomittava valtiolle menetetyksi.
Rikoslaki 10 luku 5 §

Ehdonalaisen vapauden menettäminen
A:n 24.5.2004 alkanut ehdonalainen vapaus, jonka koeajan viimeinen päivä on 23.5.2006 on määrättävä menetetyksi.

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 2 luku 15 § 4 ja 5 momentti

Vastaus

Syytekohdat 1-3
A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla ja myöntänyt syytteet oikeaksi.

A on ilmoittanut, että syyttäjän esittämän 7.650 euron hyötyvaatimuksen osalta hänellä ei ole huomauttamista. Sen sijaan laajennetun hyötyvaatimuksen hän on kiistänyt ja katsonut, että sen osalta 18.170 euroa tulee palauttaa hänelle. Häneltä takavarikoiduista rahoista 7.650 euroa voidaan katsoa huumausainekaupoista peräisin olevaksi ja loput 18.170 euroa on peräisin hänen tekemistään autokaupoista. Henkilökohtaisesta elämäntilanteestaan johtuen hän on pakotettu tekemään ainoastaan käteiskauppaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYKSILUKEMINEN

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatuin tavoin. Käräjäoikeus on pitänyt A:n tunnustamista uskottavana, mitä tukee se, että hänen hallitsemastaan autotallista on löytynyt noin kilo syytteessä tarkoitettua amfetamiinia.

MUUT LAUSUNNOT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taloudellisen hyödyn menettämisestä

Käräjäoikeus on käyttänyt korkeimman oikeuden tuomiosta 2004:73 ilmenevää oikeusohjetta laskentaperusteena ja katsonut rikoksen tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi keskimääräisen myyntihinnan 450 g x 17 euroa/g = 7.650 euroa.

A:lta on takavarikoitu käteisvaroja 25.820 euroa. A on kiistänyt menettämisvaatimuksen 18.170 euron osalta, koska ne ovat hänen mukaansa peräisin hänen harjoittamastaan autokaupasta. A:n on edellä syyksilukemisen kohdalla katsottu syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen, joka rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä. Ottaen vielä huomioon syyttäjän selostama A:n tulotausta, A:n kertomusta autokaupasta saadusta tulosta ei ole pidettävä uskottavana. Tällä perusteella on syytä olettaa A:lta takavarikoidun omaisuuden olleen kokonaan tai ainakin huomattavalta osalta peräisin rikollisesta toiminnasta, jota ei ole pidettävä vähäisenä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä huumausainerikos 1.9.-27.11.2004
2) Kätkemisrikos 13.10.-17.11.2004
3) Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 17.11.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
5 vuotta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 13 päivää.
Vapaudenmenetysaika 17.11.-29.11.2004
Määrätään menetetyksi 24.5.2004 alkanut ehdonalainen vapaus.

A:n sotilasarvo korpraali tuomitaan menetetyksi.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 2 §
2) Rikoslaki 32 luku 1 §
3) Rikoslaki 46 luku 6 §

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

A:lta takavarikoidut käteisvarat 25.820 euroa ja takavarikossa olevat Stanozolol- ja Sustanon-hormoonit ja Kamagra-lääkeaineet tuomitaan valtiolle menetetyksi.
Takavarikot (2400/R/454/04/HTY/1, 2400/R/454/04/ KEY 1 ja KEY 2) on pidettävä voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään.

Takavarikoidut käteisvarat käsittävät jäljempänä selostetun menettämisseuraamuksen.

KORVAUSVELVOLLISUUS

A tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 7.650 euroa ja laajennettuna rikoshyötynä 18.170 euroa, eli yhteensä 25.820 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Senja Vasama
Lautamiehet

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 15.9.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että rangaistusta alennetaan ja että hänet vapautetaan laajennetun rikoshyödyn menettämisseuraamuksesta valtiolle.

Rangaistus on liian ankara. A:n hallussa olleet rahavarat eivät ole kokonaisuudessaan olleet peräisin rangaistavana olevasta huumausainerikoksesta.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden. Käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Simo Simola
hovioikeudenneuvos Teppo Hurme
hovioikeudenneuvos Raimo Kyllästinen

Esittelijä: Viskaali Teija Vainiopää

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.