Turun HO 16.02.2005 397

Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

TURUNSEUDUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 25.5.2004

Vastaaja(t)
A

Asia
YHDYSKUNTAPALVELUN MUUNTO

Vireille
6.5.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. YHDYSKUNTAPALVELUN MUUNTO
(YKP/15834/2003)
Laki yhdyskuntapalvelusta 11 §

8.4.2004 TURKU

A on tuomittu Turunseudun käräjäoikeudessa 17.11.2003 90 tunniksi yhdyskuntspalveluun ja Turun hovioikeudessa 3.12.2003 118 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Kummankaan tuomion suoritus ei ole vielä alkanut. Syyttäjän esityksestä kriminaalihuoltoyhdistys on keskeyttänyt tuomioiden täytäntöönpanon, koska syyttäjä on ilmoittanut tulevansa syyttämään A:ta teoista, joista voi seurata vankeusrangaistus.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen kirje 8.4.2004 ja tuomitut rangaistukset:
tuomioiden sisältö ja niiden suorittamattomuus
Toimeenpanon keskeytyspäätös: tuomioiden täytäntöönpanon keskeytys
Syyttäjän ilmoitus: ilmoituksen sisältö

Syyttäjän muut vaatimukset

Muu vaatimus syytekohdassa 1

Edellä mainittujen A:lle Turunseudun käräjäoikeuden 17.11.2003 nro 1030 3 kuukautta vankeutta sijasta 90 tuntia yhdyskuntapalvelua ja Turun hovioikeuden 3.12.2003 nro 3137 4 kuukautta vankeutta sijasta 118 tuntia yhdyskuntapalvelua tuomitsemien rangaistusten täytäntöönpanojen aloittaminen kielletään ja A tuomitaan suorittamaan sanotut rangaistukset vankeusrangaistuksina 3 kuukautta ja 4 kuukautta vankeutta.

Vastaajan vastaus

A ilmoitti vastustavansa yhdyskuntapalvelurangaistuksen muuntamista vankeudeksi, koska on suorittanut edellisenkin yhdyskuntapalvelun 136 tuntia marraskuun 2003 ja maaliskuun 2004 välisenä aikana. Omasta mielestään hän pystyy suorittamaan yhteensä 208 tunnin yhdyskuntapalvelut vuodessa kuten laki edellyttää.

Syyttäjän lausuma

Syyttäjä huomautti, että uudessa jutussa on 4 törkeää rattijuopumusta ja varmaankin on oikeuskäytännön mukaan tuleva rangaistus ehdotonta vankeutta, jolloin vastaaja ei kykenisi suorittamaan vanhoja tuomittuja yhdyskuntapalvelutunteja vuoden aikana lain edellyttämässä määräajassa. Sen vuoksi syyttäjä pyysi alkuperäisen vaatimuksen mukaisesti yhdyskuntapalvelurangaistusten muuntamista vankeudeksi.

TUOMION PERUSTELUT

A:lle tuomitut syytteessä mainitut yhdyskuntapalvelurangaistukset on muunnettava vankeudeksi, koska vastaaja on tänään syytteessä rikoksista, joista hänelle oikeuskäytännön mukaan tullaan tuomitsemaan ehdoton vankeusrangaistus, eikä vastaaja sen vuoksi kykene suorittamaan aikaisemmin tuomittuja yhdyskuntapalvelurangaistuksia.

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

I.

Turunseudun käräjäoikeus 17.11.2003
3 kuukautta vankeutta.

Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 90 tuntia.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano:

Yhdyskuntapalvelua ei ole suoritettu.

Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi:

Suorittamatta oleva osa 90 tuntia muunnetaan 3 kuukaudeksi vankeutta.

II.

Turun Hovioikeuden 3.12.2003
4 kuukautta vankeutta. Rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla tehtävä vähennys 2 päivää.
Vapaudenmenetysaika on 2.-3.2.2003.

Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 118 tuntia.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano:

Yhdyskuntapalvelua ei ole suoritettu.

Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi:

Suorittamatta oleva osa 118 tuntia muunnetaan 4 kuukaudeksi vankeutta, josta on rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla vähennettävä 2 päivää.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Eero Mattila
Lautakunta

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.2.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että Turunseudun käräjäoikeuden 17.11.2003 tuomitseman 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja Turun hovioikeuden 3.12.2003 tuomitseman 118 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimeenpanon aloittamista ei kielletä ja että häntä ei tuomita suorittamaan näitä rangaistuksia vankeutena.

Perusteinaan A on esittänyt, että hän on aikaisemmin suorittanut 136 tuntia yhdyskuntapalvelua marraskuun 2003 ja maaliskuun 2004 välisenä aikana ja että hän pystyy suorittamaan myös sanotut 208 tuntia yhdyskuntapalvelua lain edellyttämällä tavalla vuoden kuluessa. Uusissa rikoksissa kysymys on ollut vain lyhytaikaisesta repsahtamisesta. A on hankkinut apua päihdeongelmaansa. Yhdyskuntapalvelu auttaa vankeusrangaistusta paremmin A:ta irrottautumaan rikoskierteestä.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.

Perusteinaan syyttäjä on vedonnut käräjäoikeuden tuomiossa esitettyihin perusteisiin ja todisteisiin sekä lisäksi esittänyt, että A:n yhdyskuntapalvelun suorittaminen on keskeytetty, koska A on yhdyskuntapalvelunsa aikana syyllistynyt uusiin rikoksiin. A:n aikaisempi rikollisuus ja uudet rikokset osoittavat, että yhdyskuntapalvelu ei tule A:n tapauksessa enää kysymykseen ja että A:n aikaisemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset on muunnettava vankeusrangaistuksiksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Käräjäoikeus on perustanut tuomionsa siihen, että A samana päivänä myöhemmin tulee olemaan syytteessä rikoksista, joista hänelle oikeuskäytännön mukaan tullaan tuomitsemaan ehdoton vankeusrangaistus, ja että A ei sanotun rangaistuksen vuoksi kykene suorittamaan aikaisemmin tuomittuja yhdyskuntapalvelurangaistuksia.

Kun A:n yhdyskuntapalvelurangaistusten toimeenpanon aloittaminen on kielletty 8.4.2004, niiden yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta yhden vuoden määräajasta, jona rangaistukset olisi tullut suorittaa loppuun, on ollut jäljellä, Turunseudun käräjäoikeuden tuomitseman rangaistuksen osalta noin seitsemän ja puoli kuukautta ja Turun hovioikeuden tuomitseman rangaistuksen osalta lähes kahdeksan kuukautta.

Käräjäoikeus ei ole voinut yhdyskuntapalvelurangaistukset vankeudeksi muuntaessaan ennen toisen asian käsittelyä tietää tarkalleen, kuinka pitkä ehdoton vankeusrangaistus A:lle tässä toisessa asiassa mahdollisesti tuomitaan, eikä sitä, milloin tämä tuomio muutoksenhakumahdollisuus huomioon ottaen olisi täytäntöönpanokelpoinen, eikä myöskään sitä, minä ajankohtana ja kuinka pitkän ajan A mahdollisesti tulisi käytännössä olemaan vapautensa menettäneenä niin, että hän olisi sen vuoksi estynyt suorittamaan yhdyskuntapalvelurangaistuksiaan. Asiassa on näin ollen jäänyt näyttämättä, etteikö A ilman rangaistusten toimeenpanon aloittamisen kieltämistä olisi kyennyt suorittamaan yhdyskuntapalvelujaan yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla vuoden kuluessa siitä, kun niitä koskevat tuomiot ovat tulleet täytäntöönpanokelpoisiksi. A:n on näin ollen sallittava aloittaa yhdyskuntapalvelurangaistustensa suorittaminen eikä sanottuun vuoden enimmäisaikaan tule laskea aikaa, joksi palvelujen aloittamiset ovat olleet kielletyt.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan.

YHDYSKUNTAPALVELUJA KOSKEVA RATKAISU

Käräjäoikeuden tuomio Turunseudun käräjäoikeuden 17.11.2003 kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta tuomitseman 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistuksen ja Turun hovioikeuden 3.12.2003 neljän kuukauden vankeusrangaistuksen, josta oli rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla vähennettävä vapaudenmenetysaikaa 2. - 3.2.2003 vastaavat 2 päivää, sijasta tuomitseman 118 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistuksen muuntamisesta vankeudeksi kumotaan.

Turunseudun käräjäoikeuden 17.11.2003 tuomitsema 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistus ja Turun hovioikeuden 3.12.2003 tuomitsema 118 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistus jäävät voimaan.

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vuoden enimmäisaikaan ei lasketa aikaa, joksi yhdyskuntapalvelujen aloittamiset ovat olleet kielletyt.

AVUSTAJANPALKKIO

Valtion varoista maksetaan asianajaja B:lle A:n avustamisesta hovioikeudessa palkkioksi valituksesta kahden työtunnin perusteella vaaditut 168 euroa, korvaukseksi arvonlisäverottomista kuluista 6 euroa ja arvonlisäveron osuutena 36,96 euroa, jotka määrät jäävät valtion vahingoksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Juhani Saarinen
hovioikeudenneuvos Elise Suvanto
hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen

Esittelijä:
viskaali Esko Junnila

Ratkaisu on yksimielinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.