Turun HO 16.02.2005 395

Törkeä veropetos, Rikosten yhtyminen, Syyteoikeuden vanhentuminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 21.1.2004

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ VEROPETOS
(2400/R/0000158/03)
Rikoslaki 29 luku 2 §

1.1.1996 - 31.12.2001 KANGASALA

A on salaamalla verotusta varten antamassa ilmoituksessa veron määrään vaikuttavan seikan jättäen ilmoittamatta palkkatuloja vuona 1996 46.000 mk, 1997 39.500 mk, 1998 43.500 mk, 1999 44.500 mk ja 2000 43.500 markkaa aiheuttaen näin veron määräämättä jättämisen 19.127,63 eurolle.

Koska rikoksessa on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

Sisä-Suomen verovirasto on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan verovirastolle veropetoksella aiheuttamansa vahinko eli vuoden 1996 osalta 46.000 markan tuloa vastaava tulovero eli 4.195,99 euroa.

Vahingonkorvaukselle vaaditaan laillista korkoa 31.10.1997 lukien.

A on maksanut hänelle maksuunpannut verot vv. 1997 - 2001. Vuoden 1996 osalta verotus on kumottu verotusoikeuden vanhentumisen johdosta.

Vastaus

A on myöntänyt syytteen teonkuvauksen oikeaksi. Kyseessä ei ole yksi teko, vaan viisi erillistä veropetosta, joista vuoden 1996 osalta veropetos on vanhentunut.

A on myöntänyt korvausvaatimuksen määrältään oikeaksi ja perusteen oikeaksi sen mukaan, onko teko vanhentunut vai ei.

A on maksanut kaikki korvaukset veronkorotuksineen ja lisäyksineen. Verovuoden 1996 osalta A on todennut, että mikäli hänet tuomitaan, hän tulee tämän maksamaan.

A on pyytänyt sakkorangaistusta.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Syyksilukemisen perustelut

A on kiistänyt syytteen törkeästä veropetoksesta myöntäen syytteen teonkuvauksen oikeaksi siten,että kysymyksessä ei ole yksi teko, vaan viisi erillistä veropetosta, joista vuoden 1996 osalta veropetoksen syyteoikeus on vanhentunut. Tuloverotuksen toimittaminen päättyy verovuoden 1996 osalta seuraavan vuoden 1997 lokakuun loppuun mennessä. Syyte on nostettu säädetyn viiden vuoden jälkeen vasta 28.10.2003 vanhentuneena.

A on myöntänyt asianomistajan korvausvaatimukset, lukuun ottamatta vuoteen 1996 kohdistuvaa vaatimusta, perusteeltaan oikeaksi. Korvausvaatimusten määrät on myönnetty oikeiksi.

Syytteen teonkuvauksen mukainen menettely on vuodesta 1996 lähtien toistunut samanlaisena ja jatkunut tosiasiallisesti katkeamattomana vuoteen 2000 asti, millä perusteella teot vuoden 1996 ja 2001 väliseltä ajalta muodostavat yhden tekokokonaisuuden. Kysymyksessä ei ole siten eri tekoina arvosteltavat veropetokset, vaan yksi teko.

Ottaen huomioon, että A on jättänyt ilmoittamatta 217.000 markan eli 36.596,78 euron palkkatulot ja aiheuttanut vastaavan 19.127,63 euron veron määräämättä jättämisen, millä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja menettely on ollut vuosittain toistuvaa osoittaen osaltaan suunnitelmallisuutta, teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoslain 8 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan törkeän veropetoksen syyteoikeus vanhenee 10 vuodessa , joten syyteoikeus vuoden 1996 menettelyn osalta ei ole vanhentunut. A on korvausvelvollinen, koska syyte on näytetty toteen.

Rangaistusseuraamukset

Rangaistusta määrättäessä on otettu huomioon, että A on toiminnallaan edistänyt rikoksen selvittämistä ja maksanut veroviraston vaatimat verot, niiden veronkorotukset ja lisäykset.

A:ta ei ole aikaisemmin rikoksista rekisteröity. A on tuomittava syyksiluetusta teosta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä veropetos 1.1.1996 - 31.12.2001

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS

5 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.12.2005.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 29 luku 2 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

A:n on suoritettava vahingonkorvaukseksi Sisä-Suomen verovirastolle 4.195,99 euroa laillisine viivästyskorkoineen 31.10.1997 lukien.

Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.

Sisä-Suomen verovirasto huolehtii itse tuomiosaatavan perimisestä.

MUUT LAUSUNNOT

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Ilari Sorsimo

Lautamiehet

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.2.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hänen katsotaan törkeän veropetoksen sijasta syyllistyneen viiteen erilliseen veropetokseen. Rikosten erillisyydestä seuraa, että syyteoikeus on verovuoteen 1996 perustuvan veropetoksen osalta vanhentunut. Hänet on siten tuomittava neljästä veropetoksesta sakkorangaistukseen ja vapautettava vahingonkorvausvelvollisuudesta verovuoden 1996 osalta.

Vastaus

Syyttäjä ja Sisä-Suomen verovirasto ovat vaatineet valituksen hylkäämistä perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on ollut syytteessä mainittuna aikana B Oy:n palveluksessa henkilöstöpäällikkönä. Yhtiö on muun muassa verovuosina 1996-2000 maksanut A:lle säännönmukaisen kuukausipalkan lisäksi verottomia rahasuorituksia, jotka ovat perustuneet joko kokonaan tai osittain tekaistuihin matkakustannuksiin ja päivärahoihin. Käytännössä tämä on tapahtunut niin, että työnantaja on kuukausittain ilmoittanut A:lle sen määrän, jonka tämä voi seuraavan kuukauden tekaistuina kustannuksina laskuttaa. A on sitten menetellyt ohjeen mukaisesti. A on kultakin verovuodelta antanut verottajalle vastaavalla tavalla virheellisen veroilmoituksen.

Harkittaessa sitä, onko A edellä mainitulla menettelyllään syyllistynyt yhteen vai useampaan rikokseen, hovioikeus toteaa, ettei voimassa olevaan lakiin enää sisälly säännöstä, joka koskisi tätä kysymystä. Lainvalmistelutöissä (HE 40/1990 vp s. 39) on todettu, että useampi rikos olisi vanhentumissäännöksiä sovellettaessa katsottava tehdyksi samalla teolla vain silloin, kun voidaan pitää riidattomana, että kysymyksessä luonnollisen katsantotavan mukaan on vain yksi teko. Oikeuskäytännössä (KKO:1994:67, 1995:137 ja 1996:42) tässä rajanvedossa merkityksellisenä on pidetty sitä, minkälaisen ajallisen ja asiallisen kokonaisuuden teot muodostavat ja onko kysymys yhtenäisestä toiminnasta vai selkeästi eri teoista.

Tekaistujen matkakustannusten laskuttaminen on perustunut yhteen päätökseen ja jatkunut kuukausittain yhtäjaksoisesti samanlaisena verovuosina 1996-2000. A on tämän kuukausittaisen, tekaistun laskutuksen pohjalta antanut kultakin verovuodelta virheellisen veroilmoituksen. Näin ollen, vaikka rikos on täyttynyt kunakin vuonna vasta väärän veroilmoituksen antamisella ja jakautunut eri verovuosille, teko muodostaa sellaisen yhtenäisen ajallisen ja asiallisen kokonaisuuden, että sitä on pidettävä yhtenä rikoksena. A on siten menettelyllään syyllistynyt törkeään veropetokseen.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Aarola, Pertti Kajanen ja Marjukka Hulkkonen (esitt.)

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 21.10.2005 : Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.