Rovaniemen HO 20.9.2005 734

Ympäristön turmeleminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta ympäristön turmelemisesta sillä perusteella, että A oli 13.10.2002 Pyhännällä tahallaan tai ainakin törkeästä huolimattomuudesta ryhtynyt muuttamaan ympäristöä vastoin Pyhännän kunnan rakennusjärjestystä ja Iso-Lamujärven osayleiskaavaa siten, että hän oli hakannut Kamulan kylässä Iso-Lamujärven rannalla sijaitsevalta, neljälle eri tilalle, joista hän itse omisti yhden tilan kokonaisuudessaan ja puolet toisesta tilasta, kuuluvalta yhteiseltä alueelta ilman muiden omistajien lupaa lähes kaiken puuston noin 20 kertaa 30 metrin suuruiselta alueelta. Hakkuuaukko oli alkanut vesijohtolinjalta ja edennyt noin 20 metrin levyisenä rantaan saakka. Rantavallin päälle oli jäänyt yksi mänty ja etäämmälle viisi yksittäistä puuta. Rantavallin reunalta oli kaadettu 7 mäntyä ja yksi koivu, joiden kantoläpimitta oli ollut yli 20 cm. Muulta alueelta oli kaadettu 30 puuta, joiden kantoläpimitta oli ollut yli 15 cm. Kaiken kaikkiaan puita oli kaadettu 61 kpl. Teko oli ollut omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista.

A oli kiistänyt syytteen. Teolla ei ollut aiheutettu vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa ympäristön muuttamista. Teko ei ollut ollut tahallinen eikä tarkoitus ollut ollut toimia rakennusjärjestyksen tai osayleiskaavan vastaisesti. Kyse oli ollut pienimuotoisesta pihapiirissä tapahtuneesta puiden kaatamisesta ja risusavotasta.

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

Käräjäoikeus oli katsonut A:n hänen oman kertomuksensa perusteella hakanneen lähes kaiken puuston noin 17 kertaa 25 metrin suuruiselta alueelta. Muutoin käräjäoikeus oli katsonut A:n syyllistyneen siihen rikokseen, mistä syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n sakkorangaistukseen.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A:n valitus

A on vaatinut, että syyte ympäristön turmelemisesta hylätään ja että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa. Toissijaisesti A on vaatinut, että hänet jätetään rangaistukseen tuomitsematta.
A on lausunut, että hän oli kaatanut kesämökkinsä edustalta puita noin 17 kertaa 25 metrin suuruiselta alueelta. Puiden kaataminen oli ollut tavanomaisiin haja-asutusalueen rakennushankkeisiin yleisesti sisältyvää puuston kaatamista, jota oli tapahtunut yleisesti myös Iso-Lamujärven rannalla. Menettelyä oli arvioitava lainsäätäjän tarkoittamana vähäisenä toimenpiteenä, jota ei ollut tarkoitettukaan rangaistavaksi ympäristön turmelemisena. Puiden kaatamista näin pieneltä alueelta pihapiiristä ei voitu pitää laissa tarkoitettuna ympäristön pilaantumiseen rinnastettavana muuttumisena. A on edelleen lausunut, että hän ei ollut toiminut puita kaataessaan tahallisesti taikka edes törkeän huolimattomasti, vaan hän oli toiminut vilpittömässä mielessä.

A on lausunut rangaistukseen tuomitsematta jättämisvaatimuksensa osalta, että hänen vilpittömänä tarkoituksenaan oli ollut entisen yhteisen alueen käytön järjestäminen. Tekoa oli pidettävä vähäisenä ja anteeksiannettavana, koska hänellä oli ollut perusteltu syy olettaa voivansa avata mökkinsä kohdalta kulkumahdollisuus järven rantaan paikkakunnalla yleisesti vallinneen käytännön mukaisesti. Yhteisen alueen osakkaat olivat muutoinkin sopineet puiden kaatamista koskevan asian vaatimuksitta ja A oli istuttanut alueelle puita kunnan valvontalautakunnan esityksen mukaisesti.

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.
Syyttäjä on lausunut, että käräjäoikeuden tuomio oli oikea. Menettely ei ollut ollut vähäistä kotitarvikekäyttöä eikä tavanomaista rakentamiseen liittyvää puuston kaatamista. Kyseessä oli oikeudeton menettely, mihin lupaa ei olisi myönnetty.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Puuston kaatamisen laajuus huomioon ottaen A:n tekoa ei voida pitää tavanomaisena haja-asutusalueen rakennushankkeisiin yleisesti liittyvänä puuston kaatamisena eikä myöskään lainsäätäjän tarkoittamana vähäisenä toimenpiteenä. Asiassa on tullut selvitetyksi, että A on ryhtynyt muuttamaan ympäristöä vastoin maankäyttö-ja rakennuslain nojalla annettua määräystä ja kaavaa.

Kaataessaan lähes kaikki puut suurelta alueelta A:n on täytynyt käsittää, että hänen tekonsa aiheuttaa niin suurta ympäristön muuttumista, että se edellyttää kunnan rakennusviranomaisten lupaa. A on siten kaataessaan puut ilman kunnan rakennusviranomaisten lupaa toiminut tahallisesti. Puuston kaatamisen laajuus ja sen pitkäaikainen vaikutus huomioon ottaen hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeuskin, että A:n teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista. A on siten syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemaan ympäristön turmelemiseen.

Edellä mainituilla perusteilla A:n tekoa ei voida myöskään pitää vähäisenä eikä anteeksiannettavana. Tämän vuoksi A:ta ei voida jättää rangaistukseen tuomitsematta. A on ilmoituksensa mukaan istuttanut alueelle Pyhännän kunnan valvontalautakunnan määräyksen mukaisesti 30 puuntainta. Tästäkin huolimatta käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta on teon laatuun ja laajuuteen nähden pidettävä oikeudenmukaisena.

Hovioikeuden ratkaisu

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Erkki Nenonen, Auli Vähätörmä, Janne Anttila
Esittelijä Janne Anttila

LAINVOIMAISUUSTIEDOT:

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 28.11.2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.