Rovaniemen HO 03.03.2005 191

Oikeudenkäyntikulut, Indispositiivinen asia

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

B oli pyytänyt käräjäoikeutta määräämään A:n ja B:n yhteisien lapsien huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. A oli vastustanut hakemusta muun muassa siltä osin kun se on koskenut lapsi C:n asumista B:n luona sekä vaatinut, että B velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa. A ja B olivat käsittelyn aikana päässeet sopimukseen siltä osin kun asia oli muutoin ollut riitainen.

Käräjäoikeus oli 23.4.2004 tekemässään päätöksessään katsonut, että kaikkien lasten myös C:n tuli asua A:n luona. Käräjäoikeus oli perustellut ratkaisuaan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnolla, jonka mukaan lapset halusivat asua A:n luona ja että lasten erottaminen toisistaan ei ollut heidän etunsa mukaista. Oikeudenkäyntikulujen osalta käräjäoikeus on lausunut, että A sai pitää asian laatu ja lopputulos huomioon ottaen oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

VAATIMUKSET JA ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että B velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa.

A on lausunut, että B oli riitauttanut asian C:n asumisen osalta perusteettomasti. B:llä oli jo ennen asiantuntijoiden lausuntoja ollut tiedossaan ne seikat, jotka puolsivat C:n asumista A:n luona. B ei ollut myöskään väittänyt asiantuntijoiden lausuntoja virheellisiksi eikä ollut esittänyt mitään näyttöä lausuntoja vastaan. Asian perusteeton riitauttaminen oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella asianosaisen vastapuoli oli velvoitettava korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut asiassa, jossa sovinto ei ollut sallittu.

Vastaus

B on vaatinut, että valitus hylätään.

B on lausunut, että asiassa ei ollut ollut oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta puoltavia erityisiä syitä. Oikeudenkäyntiin oli ollut perusteltu syy, koska juttu oli ollut epäselvä. Käsittelyn aikana asianosaiset olivat päässeet sopimukseen lasten tapaamisoikeuden ja elatusavun osalta. Asiantuntijalausunnot olivat olleet tarpeen lasten edun selvittämiseksi. Selvityksen valmistumisen jälkeen pidetyssä pääkäsittelyssä asia oli ratkaistu käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevällä tavalla.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja erityisiä syitä velvoittaa B korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut. Mainitun lainkohdan esitöissä (HE 107/1998 vp, s. 18) on erityisenä syynä velvoittaa asianosainen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut mainittu, että asia on riitainen tai että oikeudenkäyntiä on käytetty väärin. Oikeudenkäyntikulujen tuomitseminen korvattavaksi aina, kun asia on riitainen, johtaisi kuitenkin siihen että asiassa sovellettaisiin tosiasiallisesti luvun 1 §:n korvausvelvollisuutta. Yksin asian riitaisuutta ei voi siten pitää riittävänä syynä poiketa pääsäännöstä.

Lapsioikeudellisissa asioissa vanhemmilla on oikeus esittää vaatimuksia siitä, miten lapsen huolto, asuminen ja yhteydenpito toiseen vanhempaan toteutetaan. Tämä molempien vanhempien oikeus mahdollistaa myös lapsen edun toteutumisen. Molemmilla vanhemmilla on myös oikeus perhe-elämänsä kunnioittamiseen ihmisoikeussopimusten nojalla, joten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ää on tulkittava ihmisoikeusmyönteisesti siten, että vanhempaa ei vähäisillä perusteilla velvoiteta korvaamaan toisen vanhemman oikeudenkäyntikuluja lasta koskevissa asioissa. B on käyttänyt noita oikeuksia tässä asiassa. Hänellä on ollut viranomaisten lausuntojen sisällöstä riippumatta oikeus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Hänen ei ole näytetty käyttäneen mainittuja oikeuksiaan oikeudenkäynnin väärinkäyttämisen tarkoituksessa. Muitakaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja erityisiä syitä hyväksyä A:n B:hen kohdistama oikeudenkäyntikuluvaatimus ei ole.

Päätös

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Lainvoimaisuustiedot

Lainvoimainen

Päivitetty 2.8.2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.