Rovaniemen HO 28.01.2005 80

Takavarikko

VAATIMUKSET JA ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Tutkinnanjohtaja oli pyytänyt käräjäoikeudelta syytteen nostamisen määräajan pidentämistä A:n omaisuuteen kohdistuvien takavarikkojen voimassapitämiseksi. Käräjäoikeus oli 9.8.2004 tekemällään päätöksellä pidentänyt syytteen nostamisen määräaikaa 15.10.2004 saakka.

Tämän päätöksen antamisen jälkeen oli ilmennyt, että käräjäoikeus olikin jatkanut A:n määräaikaa vastata pidennyshakemukseen ja että A ei näin ollen ollut tullut kuulluksi pidentämistä koskevassa asiassa. A:n vastauksen saavuttua käräjäoikeus oli ottanut sen käsiteltäväkseen pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaisena hakemuksena takavarikon kumoamiseksi. Hakemukseksi tulkitussa lausumassa A oli vastustanut syytteen nostamisen määräaikojen pidentämistä eli käytännössä takavarikkojen jatkamista.

Tutkinnanjohtaja oli vastustanut takavarikkojen kumoamista.

Käräjäoikeus oli 25.8.2004 tekemässään päätöksessä katsonut, että takavarikkojen pitämiseen voimassa oli hyväksyttäviä perusteita.

VAATIMUKSET JA ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että takavarikot kumotaan ja takavarikoitu omaisuus palautetaan hänelle. A on myös vaatinut, että omaisuus määrätään pantavaksi poliisin toimesta takaisin entisiin paikkoihinsa ja lajiteltavaksi samalla tavalla järjestykseen kuin ennen takavarikkoa. A on lisäksi vaatinut, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

Vastaus

Tutkinnanjohtaja on vaatinut, että valitus hylätään.
Välitoimi

Hovioikeus on tiedustellut käräjäoikeudelta ja tutkinnanjohtajalta, oli asiassa nostettu syyte tai oli 15.10.2004 saakka jatketulle syytteen nostamisen määräajalle haettu pidennystä. Saatujen vastausten mukaan syytettä ei ollut nostettu eikä syytteen nostamisen määräajalle ollut haettu pidennystä.

Tutkinnanjohtaja on mainittujen seikkojen osalta antamassaan lausumassa todennut, että A:n käräjäoikeuteen toimittama syytteen nostamisen määräajan pidentämistä vastustava lausuma oli käsitelty käräjäoikeudessa pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaisena takavarikon purkuvaatimuksena. Tutkinnanjohtaja on pyytänyt hovioikeudelta ratkaisua muun muassa käräjäoikeuden sanotun menettelyn oikeellisuudesta ja siitä, koskiko pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu syytteen nostamisen määräaika myös tilannetta, jossa käräjäoikeus oli ottanut takavarikkoasian käsiteltäväkseen pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n nojalla ja olisiko käräjäoikeuden päätöksessä tullut lausua määräajasta, jonka kuluessa takavarikkoasiassa oli haettava uutta päätöstä syytteen määräajan pidentämiseksi.

A on lausunut, että takavarikko oli kumottava, koska syytettä ei ollut nostettu asetettuun määräaikaan 15.10.2004 mennessä ja koska syytteen nostamisen määräajalle ei ollut haettu pidennystä sanottuun ajankohtaan mennessä. Toissijaisesti A on lausunut, että takavarikko oli kumottava sillä perusteella, että käräjäoikeus ei ollut ottanut A:n hakemusta käsiteltäväkseen pakkokeinolain 4 luvun 13 §:ssä säädetyssä viikon määräajassa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on alunperin ollut kysymys syytteen nostamisen määräajan pidentämistä koskevan vaatimuksen käsittelemisestä A:n omaisuuteen kohdistuvien takavarikkojen pitämiseksi voimassa. Käräjäoikeus on pidentänyt 9.8.2004 tekemällään päätöksellä syytteen nostamisen määräaikaa 15.10.2004 saakka. Sen jälkeen oli ilmennyt, että käräjäoikeus olikin jatkanut A:n määräaikaa vastata pidennyshakemukseen ja että A ei näin ollen ollut tullut kuulluksi pidentämistä koskevassa asiassa. A:n vastauksen saavuttua käräjäoikeus oli ottanut sen käsiteltäväkseen pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaisena hakemuksena takavarikon kumoamiseksi. Hakemukseksi tulkitussa lausumassa A oli vaatinut, ettei syytteen nostamista koskevaa määräaikaa "pidennetä eli käytännössä takavarikoita jatketa".

Asianosaisella on pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n nojalla joko syytteen nostamisen määräajan pidentämistä koskevan asian yhteydessä tai erikseen oikeus saattaa takavarikon voimassa pitämistä koskeva asia tuomioistuimen tutkittavaksi. A on 13.8.2004 käräjäoikeuteen toimittamassaan lausumassa vastustanut takavarikon voimassaoloa, jolloin käräjäoikeuden on tullut käsitellä lausuma pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n mukaisena hakemuksena.

Pakkokeinolain 4 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan takavarikko on kumottava, jollei syytettä sen aiheuttaneesta rikoksesta nosteta neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta. Tuomioistuin saa pidättämiseen oikeutetun virkamiehen edellä tarkoitettuna määräaikana tekemästä pyynnöstä pidentää tätä aikaa korkeintaan neljäksi kuukaudeksi kerrallaan.

Takavarikon voimassaolo edellyttää aina syytteen nostamista säädetyssä 4 kuukauden määräajassa tai sen kuluessa myönnetyssä pidennetyssä määräajassa. Sillä, että takavarikkoa koskeva asia on tuomioistuimen käsiteltävänä pakkokeinolain 4 luvun 13 §:n nojalla, ei ole merkitystä näiden määräaikojen kannalta eli niitä on noudatettava.

Koska syytettä ei ole tässä asiassa nostettu käräjäoikeuden asettamassa määräajassa eli 15.10.2004 mennessä eikä syytteen nostamisen määräajalle ole haettu pidennystä, takavarikot on kumottava.

Käräjäoikeus on antanut päätöksensä tässä A:n hakemukseen perustuvassa takavarikkoasiassa 25.8.2004. Syytteen nostamisen määräaikaa oli edellä kerrotuin tavoin tätä ennen pidennetty 15.10.2004 saakka. Takavarikkoratkaisussa ei ole ollut tarpeen toistaa tuota aikaisemmin jatkettua määräaikaa eikä muutoinkaan selvittää, miten uutta määräaikaa tulisi myöhemmin hakea.

A on vaatinut, että palautettava omaisuus määrätään poliisin lajiteltavaksi ja paikalleen laitettavaksi. Hovioikeus toteaa, että poliisi hoitaa palauttamisen poliisitoimea koskevien säädösten ja määräysten mukaisella tavalla. Hovioikeudella ei ole toimivaltaa antaa näiltä osin määräyksiä poliisille.

Päätös

Käräjäoikeuden päätös lukuun ottamatta puolustajalle maksettua palkkiota ja takavarikot kumotaan. Takavarikoitu omaisuus määrätään palautettavaksi A:lle.

A:n vaatimus palautettavan omaisuuden lajittelemisesta ja paikalleen laittamisesta jätetään tutkimatta.

Pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta tarpeettomana hylätään.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Päivitetty 19.4.2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.