Kouvolan HO 05.09.2005 991

Tuomari, Tuomioistuimen päätösvaltaisuus, Oikeudenkäyntimenettely

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KOTKAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.9.2004

Käräjäoikeus on tuominnut A:n liikennerikkomuksesta sakkorangaistukseen. Asian on ratkaissut notaari.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOUVOLAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 5.9.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kantelu
A on vaatinut, että syyte liikennerikkomuksesta hylätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisun perustelut

Tuomioistuimen päätösvaltaisuus

A:lle on annettu rikesakkomääräys, jota hän on laillisesti vastustanut. Tämän vuoksi virallinen syyttäjä on käräjäoikeudessa vaatinut hänelle rangaistusta liikennerikkomuksesta. Käräjäoikeudessa asian on ratkaissut notaari yhden tuomarin kokoonpanossa.

Asiassa on kysymys rikesakkomenettelystä annetun lain 14 §:n 2 momentin ja käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 2 b kohdan tulkinnasta eli siitä onko käräjäoikeuden notaari toimivaltainen toimimaan rikesakkotuomarina.

Rikesakkomenettelystä annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan rikesakkoasian käsittelee yksi alioikeuden lakimiestuomari eli rikesakkotuomari. Saman lain 23 §:n nojalla annetun rikesakkoasetuksen 5 §:n mukaan rikesakkotuomarina toimii käräjäoikeuden laamanni tai käräjätuomari. Laamanni voi käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 2 b kohdan nojalla määrätä virassa neljä kuukautta olleen notaarin toimimaan käräjäoikeuden puheenjohtajana oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa eli yhden tuomarin istunnossa, jos syytteessä tarkoitetusta rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi kuusi kuukautta. Tällöin rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Käräjäoikeuslain 17 §:n 3 momentin mukaan notaaria ei saa määrätä yksin käsittelemään asiaa, jota laatunsa tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista.

Rikesakkomenettelystä annetun lain esitöissä perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat katsoneet, että rikesakkoasioita voi käsitellä vain varsinaisen tuomarinviran haltija (PeVL 1/1982 vp. ja LaVM n:o 5/1982 vp.). Hovioikeus harkitsee oikeaksi tulkita käräjäoikeuslakia siten, että pelkästään käräjäoikeuden notaarin virkamiesoikeudellinen asema ei aseta estettä hänen riippumattomuudelleen toimia rikesakkotuomarina.

Perustuslakivaliokunnan ajatuksena on myös ollut, että notaari ei voi toimia rikesakkotuomarina, koska käräjäoikeus on asiassa ainoa muutoksenhakuaste. Hovioikeus pitää tätä oikeusturvanäkökohtaa ratkaisevana. Tällä perusteella hovioikeus tulkitsee rikesakkomenettelystä annetun lain 14 §:n 2 momenttia sanamuotonsa mukaisesti siten, että käräjäoikeuden notaari ei tämän lainkohdan nojalla voi toimia rikesakkotuomarina.

Tuomioistuimen kokoonpanon laillisuus on oikeudenkäynnin ehdoton edellytys. Tuomioistuimen tuomionvoipaisuutta on tulkittava ankarasti. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä 1998:69 on lausuttu, että tuomioistuimen päätösvaltaisuutta koskevia säännöksiä on sovellettava niiden sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti. Käräjäoikeuslain 17 §:n säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 252/1992 vp. ei ole lausuttu siitä, voidaanko säännös ulottaa koskemaan notaarin kelpoisuutta toimia rikesakkotuomarina. Yleissäännöksenä pidettävä käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentti ei voi myöskään syrjäyttää erityissäännöksenä pidettävää rikesakkomenettelystä annetun lain 14 §:n 2 momenttia. Näistä syistä myös johtuu, että käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momenttia ei voida tulkita niin, että notaarin toimimista rikesakkotuomarina olisi mahdollista laamannin määräyksellä laajentaa. Näillä perusteilla hovioikeus tulkitsee käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momenttia siten, että laamanni ei voi määrätä notaaria toimimaan rikesakkotuomarina mainitun lainkohdan nojalla.

Käräjäoikeus ei ole ollut asiaa ratkaistessaan päätösvaltainen.

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomio poistetaan. Asia palautetaan Kotkan käräjäoikeuteen, jonka tulee palautuspäätöksen saatua lainvoiman ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväkseen ja menetellä siinä laillisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Sakari Pasila, Pirjo Yli-Kokkila, Tuomo Kurki

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.