Itä-Suomen HO 11.10.2005 1174

Menettämisseuraamus, Hyödyn ja arvon menettäminen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 11.10.2005

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Kajaanin käräjäoikeus on ratkaisullaan 16.9.2004 tuominnut H:n rangaistukseen avunannosta alkoholipitoisen aineen välittämiseen ja menettämään valtiolle yhteisvastuullisesti alkoholipitoisen aineen välittämisestä tuomitun kanssa rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn 1.428 euroa ja välitetyn alkoholijuoman arvon 712 euroa.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

H on valituksessaan vaatinut, että rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn ja välitetyn alkoholijuoman arvon menettämistä koskevat vaatimukset hylättäisiin. Sen varalta, ettei välitetyn alkoholijuoman arvon menettämistä koskevaa vaatimusta hylättäisi, H on vaatinut, että menettämisseuraamusta siltä osin ainakin kohtuullistettaisiin. H ei ollut hyötynyt rikoksestaan. H:ta ei voitu tuomita arvon menettämiseen alkoholilain 95 §:n 4 momentin perusteella rikoksentekijänä, koska hän oli vain rikokseen osallinen. Hänen tuomitsemisensa arvon menettämiseen oli hänen syyllisyyteensä nähden rikoslain 10 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla joka tapauksessa kohtuutonta.

Johtava kihlakunnansyyttäjä on vastauksessaan vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Sovellettavat säännökset

H on syyllistynyt nyt kysymyksessä olevaan rikokseen 1.1.2001 ja 20.9.2002 välisenä aikana. Tuolloin voimassa olleen rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:n 1 momentin (770/1990) mukaan rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. H:n syyksi luettu rikos on rikoslain ajallisen soveltuvuuden kannalta katsottava tehdyksi silloin, kun hänen rikoksensa oikeudenvastainen tila on päättynyt eli 20.9.2002. Asian ratkaisemisessa tulevat siten sovellettaviksi tuolla hetkellä voimassa olleet menettämisseuraamuksia koskevat säännökset.

Menettämisseuraamuksia koskevia säännöksiä on uudistettu 1.1.2002 voimaan tulleella lailla (875/2001). Uudistuksella ei kuitenkaan muutettu alkoholirikoksia koskevia alkoholilain menettämisseuraamuksia koskevia säännöksiä. Näin ollen asiassa on sovellettava ensisijaisesti alkoholilain menettämisseuraamuksia koskevia säännöksiä ja vain toissijaisesti rikoslain 10 luvun (875/2001) säännöksiä.

Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty

Alkoholilain 94 §:n mukaan sanotussa laissa tarkoitetun rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomitaan menetetyksi niin kuin rikoslaissa on säädetty. Rikoslain 10 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi. Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Viimeksi mainitun lainkohdan esitöissä (HE 80/2000 s. 21-23) todetaan, että menettämiseen tuomitaan vain se, joka on todella hyötynyt rikoksesta.

H on ollut asiassa avunantajana osallinen alkoholipitoisen aineen välittämiseen. H ei ole hyötynyt rikoksestaan. Näin ollen H:ta ei ole tältä osin tuomittava menettämisseuraamukseen.

Alkoholijuoman arvoa koskeva menettämisseuraamus

Alkoholilain 95 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan luvattomasti myyty alkoholijuoma on tuomittava valtiolle menetetyksi. Pykälän 4 momentin mukaan, milloin rikoksentekijä on luovuttanut 1 momentissa tarkoitetun alkoholijuoman sen arvoa vastaavasta vastikkeesta toiselle, on alkoholijuoman asemesta tuomittava sen arvo menetetyksi.

Välitetyn alkoholijuoman arvo on ollut 712 euroa. Asiassa on kysymys enää siitä, onko H avunantaja-asemansa perusteella rikokseen osallisena tuomittava tältä osin menettämisseuraamukseen.

Oikeuskirjallisuudessa (Pekka Viljanen: Lakimies 1988, s. 239) on katsottu, että alkoholilain 95 §:n 4 momentissa tarkoitettuna rikoksentekijänä voidaan pitää varsinaisten tekijöiden lisäksi myös osallisia eli yllyttäjiä ja avunantajia. Hovioikeus hyväksyy tämän kannanoton todeten, että tähän johtopäätökseen on perusteltua päätyä myös sen vuoksi, että arvon menettämistä koskevan yleissäännöksen, rikoslain 10 luvun 8 §:n mukaan arvon menettämiseen voidaan tuomita rikoksentekijän ohella myös rikokseen osallinen.

Rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta, jos menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai omaisuuden laatu, vastaajan taloudellinen asema sekä muut olosuhteet. Korkeimman oikeuden ratkaisusta (KKO 2002:31) ilmenevän oikeusohjeen mukaan mainitun kohtuullistamissäännöksen ilmaisemia periaatteita voidaan soveltaa myös alkoholijuoman arvon menettämistä harkittaessa.

H:n syyksi luettu menettely on jatkunut pitkähkön ajan ja hän on myös itse osittain osallistunut alkoholijuoman välittämiseen. Tähän nähden ja kun asiassa ei ole ilmennyt muitakaan rikoslain 10 luvun 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, menettämisseuraamusta ei ole syytä kohtuullistaa.

H on näin ollen rikokseen osallisena tuomittava menettämään valtiolle välitetyn alkoholijuoman arvo 712 euroa.

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY H

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

KORVAUSVELVOLLISUUS

Yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus yhteisellä tuomiolauselmalla.

MUUT LAUSUNNOT

Vakuustakavarikko, johon H:lta takavarikoidut (6350/R/260/02/KEY/1) 431 euroa on määrätty menettämisseuraamuksen suorittamiseksi, määrätään pidettäväksi edelleen voimassa.

Vakuustakavarikko on voimassa siihen saakka, kun valtiolle tuomittu menettämisseuraamus on maksettu, sen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus taikka asiasta toisin määrätään.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta.

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

YHTEISET LAUSUNNOT

H vapautetaan menettämästä valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 1.428 euroa. Sanottu menettämisseuraamus jää yksin D:n maksettavaksi.

Alkoholijuoman arvon menettämistä koskevalta osalta käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Kaarina Heino ja Pekka Pärnänen
Esittelijä: Tanja Pohjola

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.