Itä-Suomen HO 01.09.2005 1000

Oikeusapu, Euroopan ihmisoikeussopimus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 9.5.2005

SELOSTUS ASIASTA

Oikeusapupäätös
Kuopion oikeusaputoimisto on 6.4.2005 antamallaan päätöksellä myöntänyt L:lle oikeusapua 1.4.2005 lukien 55 prosentin perusomavastuuosuudella ja määrännyt hänen avustajakseen asianajaja H:n.

Ratkaisupyyntö
L on 6.4.2005 Kuopion oikeusaputoimistolle toimittamassaan ratkaisupyynnössä pyytänyt, että käräjäoikeus tutkii oikeusapupäätöksen ja muuttaa sitä siten, että omavastuu poistetaan, koska L on lomautettu taksiautonkuljettajan tehtävästä 5.4.2005 alkaen toistaiseksi eikä hänellä siten ole lainkaan tuloja. L:llä on velkoja ulosotossa noin 280.000 euroa. Mikäli asetuksia noudatetaan, se johtaa L:ää kohtaan kohtuuttomaan lopputulokseen.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Lopputulos ja perustelut
Oikeusaputoimiston päätös perustuu L:n ilmoittamien tietojen perusteella laadittuun selvitykseen hänen tuloistaan, menoistaan ja veloistaan. Päätöstä edeltäneestä päivästä 5.4.2005 lukien L on ollut lomautettuna toistaiseksi töiden vähäisyyden vuoksi. L:llä ennen lomautusta olleet säännölliset tulot huomioon ottaen perusteita poistaa omavastuuta lomautusilmoituksen vuoksi ei ole. L:llä on ulosotossa velkoja 282.662 euroa. Ulosottosuorituksia ei selvityksen mukaan kuitenkaan ole. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita velkojenkaan perusteella oikeusapupäätöksen muuttamiseen. Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 9.12.1994 (H 93/34), johon L on vedonnut ei muuta tätä arviota.

Lainkohdat
Oikeusapulaki 1 § 1 momentti ja 11 § 2 momentti, valtioneuvoston asetus oikeusavusta 1 § ja 5 §.

Asian ratkaissut:
Käräjätuomari Kaija Luhanko

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 1.9.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

L on käräjäoikeuden päätöksessä selostetusta ratkaisupyynnöstä ilmenevillä perusteilla vaatinut, että hänelle myönnettäisiin oikeusapua korvauksetta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusapulain 1 §:n mukaan oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusavun taloudellisia edellytyksiä koskevan lain 3 §:n 1 momentin mukaan oikeusapua annetaan korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan tekemällä laskelma hänen kuukausittain käytettävissä olevista varoistaan. Laskelma laaditaan hakijan kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ei ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä varallisuuden ja elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus.

Oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukaan hakijan käyttövara lasketaan vähentämällä hakijan kuukausittaisista tuloista ennakonpidätyksen mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut. Tuloista vähennetään myös välttämättömät menot siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää 250 euroa kuukaudessa. Välttämättömiksi menoiksi katsotaan kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset ja velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset. Asetuksen 5 §:n mukaan perusomavastuu on oikeusavun saajan maksettavaksi tuleva prosenttiosuus avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Mikäli yksinäisen henkilön kuukausittaiset käyttövarat ovat 1.200 - 1.300 euroa, hänen perusomavastuunsa on 55 prosenttia.

L:n käytettävissä olevista varoista laaditun laskelman mukaan hänen käyttövaransa ovat olleet 1.251,66 euroa kuukaudessa. Mainitun asetuksen mukainen L:n perusomavastuu olisi niin ollen 55 prosenttia. L on kuitenkin lomautettu 5.4.2005 alkaen toistaiseksi ja hänellä on ulosotossa perittävänä velkoja 282.662 euroa. Laskelman mukaan L:llä ei ole ulosottosuorituksia. L on 14.1.2005 todettu ulosotossa varattomaksi. Asiassa on kysymys siitä, miten nämä L:n taloudellista asemaa koskevat seikat tulee ottaa huomioon päätettäessä oikeusavun myöntämisestä L:lle.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen c) kohdan mukaan jokaisen rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeus on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen d) kohdan mukaan jokaisella on tutkittaessa rikossyytettä häntä vastaan muun muassa oikeus jokaisessa asiassa, jossa oikeudenmukaisuuden etu sitä vaatii, saada määrätyksi itselleen oikeudenkäyntiavustaja, minkä tulee tapahtua maksuttomasti siitä tapauksessa, että häneltä puuttuu varoja maksaa siitä.

Syyttäjä on käräjäoikeudessa vaatinut L:n tuomitsemista rangaistukseen pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja näpistyksestä. Lisäksi syyttäjä on vaatinut, että L:lle aikaisemmin tuomittu ehdollinen vankeus määrättäisiin pantavaksi täytäntöön. L on käräjäoikeudessa kiistänyt syytteen. Käräjäoikeus on tuominnut L:n pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta sekä täytäntöönpantavaksi määräämästään ehdollisesta vankeudesta yhteiseen 7 kuukauden 15 päivän ehdottomaan vankeuteen, jonka sijasta käräjäoikeus on määrännyt L:lle yhdyskuntapalvelua. L on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. L on valituksessaan vaatinut syytteen hylkäämistä näyttämättömänä.

Asian laatu huomioon ottaen L:n oikeusturva on käräjäoikeudessa edellyttänyt avustajan käyttämistä. L ei myöskään kykene puolustautumaan hovioikeudessa ilman avustajaa. Selostetuissa taloudellisissa olosuhteissaan L ei kykene maksamaan käyttövaralaskelman mukaan hänen maksettavakseen tulevaa osuutta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. Mainitut Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen määräykset huomioon ottaen L:llä on niin ollen oikeus saada oikeusapua korvauksetta. Sanotut sopimusmääräykset syrjäyttävät siten oikeusapulain ja oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen määräykset oikeusavun myöntämisen taloudellisista edellytyksistä.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. L:lle myönnetään oikeusapu korvauksetta 1.4.2005 alkaen.

Ratkaistessaan pääasian hovioikeus määrää maksettavaksi L:n avustajalle asianajaja H:lle käräjäoikeuden maksettavaksi määräämien palkkion ja arvonlisäveron lisäksi valtion varoista maksettavat määrät.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Kaarina Heino ja Pekka Pärnänen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.