Helsingin HO 12.10.2005 3297

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen - Kunnianloukkaus, Laillinen tuomioistuin

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

PORVOON KÄRÄJÄOIKEUS 11.4.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

(6590/R/0000875/04)
Rikoslaki 24 luku 8 §

2.5.2003 Porvoo

B on oikeudettomasti kirjoittanut ja julkaissut päätoimittajana aikakausilehdessä artikkelin, jossa hän on esittänyt tarpeettomasti ja yksipuolisesti tietoja ja vihjauksia A:ksi tunnistettavissa olevan henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista ja A:han kohdistuneesta rikossyytteestä siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Vaikka artikkelissa ei ole mainittu A:n sukunimeä, on hän ollut artikkelissa mainittujen lukuisten yksityiskohtaisten tietojen vuoksi A:n lähipiirin tunnistettavissa ja muiden ihmisten helposti selvitettävissä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Kunnianloukkaus
(6590/R/0000875/04)
Rikoslaki 24 luku 9 §

2.5.2003 Porvoo

B on syytekohtaan 1 liittyen kirjoittanut ja julkaissut päätoimittajana aikakausilehdessä artikkelin, jossa hän on esittänyt vihjauksen A:ksi tunnistettavissa olevan henkilön syyllistymisestä henkirikokseen niin, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Artikkeli on kirjoitettu otsikoltaan, sävyltään ja sisällöltään yksipuoliseksi ja sellaiseksi, että A on leimattu kirjoituksessa etukäteen tai hänet on ainakin selkeästi annettu ymmärtää syyllistyneen palkkamurhaan sen alullepanijana, vaikka kyseistä rikosta koskeva oikeudenkäynti on ollut artikkelin ilmestyessä vielä kesken ja syytteet A:ta kohtaan on sittemmin hylätty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän muut vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen

B on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Laillinen tuomioistuin

B on katsonut, ettei Porvoon käräjäoikeus ole toimivaltainen tuomioistuin asiassa.

B on esittänyt, että:

Syyttäjä on haastehakemuksessaan 19.1.2005 nostanut B:tä vastaan syytteen lehdessä 5/2003 julkaistun artikkelin johdosta. Syytteen mukaan siinä kerrotut rikokset olisivat tapahtuneet Porvoossa 2.5.2003, mikä johtopäätös perustuu yksinomaan siihen, että tuohon aikaan lehti painettiin Porvoossa sijainneessa kirjapainossa.

Painovapauslaki kumottiin 1.1.2004 voimaan tulleella lailla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (jälj. sananvapauslaki). Samalla kumottiin painovapauslain 49 §:n yksinomainen oikeuspaikkasäännös, jonka mukaan syytteet painokirjoitusten sisältöön perustuvissa rikosasioissa käsiteltiin painopaikan tuomioistuimessa.

Sananvapauslaki muutti näiden rikosasioiden laillisen tuomioistuimen ROL 4 luvun säännösten mukaiseksi, mikä merkitsi sitä, että painopaikan tuomioistuin ei ole enää laillinen tuomioistuin, jolleivät ROL 4 luvun säännökset johda siihen.

Hallituksen esityksessä 54/2002 vp todetaan, että lakiin ei rikosasioiden osalta sisältyisi enää toimivaltaista tuomioistuinta koskevia erityissäännöksiä, koska sitä on pidettävä tarpeettomana ROL 4 luvun säännösten johdosta. Sananvapauslain 26 §:n mukaan painovapauslain 49 1:n forumsäännöstä sovelletaan vain ennen 1.1.2004 vireille tulleissa rikosasioissa.

ROL 4 luvun säännösten mukaan syyte rikoksesta tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty. Lisäksi luvussa on säännökset kumulaatiotilanteiden, vastaajan asuin- ja tapaamispaikan sekä eräiden muiden tilanteiden laillisesta tuomioistuimesta. Syytteessä kerrottu artikkeli on laadittu ja saatettu painovalmiiksi lehden toimituksessa Helsingissä, jossa myös asianomistaja A asuu. Päätomittaja B taas asuu aivan muualla, lähellä Tamperetta.

Väitettyä rikosta ei siten ole tehty ROL 4 luvun säännösten mukaan Porvoossa eikä sen seurauskaan ole A:han nähden ilmennyt siellä. Mikään syytteessä kerrottu tekeminen tai sen seuraus ei ole tapahtunut Porvoossa.

Näin ollen Porvoon käräjäoikeus ei ole toimivaltainen tuomioistuin asiassa, minkä vuoksi syyte on jätettävä tutkimatta.

Syyttäjä on katsonut, että asia voidaan käsitellä Porvoon käräjäoikeudessa. Tekopaikkana on pidettävä myös Porvoota. Lehteä on myös myyty Porvoossa.

Asianomistaja A:n avustaja, asianajaja C on ilmoittanut, että hän ei anna lausumaa oikeuspaikkakysymyksestä.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Käräjäoikeus on päättänyt ratkaista kysymyksen laillisesta tuomioistuimesta ennen asian varsinaista käsittelyä.

Käräjäoikeus jättää syytteet Porvoon käräjäoikeuden toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.

Perustelut

Käräjäoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan lehden numero on ilmestynyt 2.5.2003. Lehden painopaikka on ollut Porvoon kaupungissa.

Ilmestymishetkellä voimassa olevan painovapauslain 49 §:n mukaan syyte rikoksesta, jonka rangaistavuus perustuu julkaistun painokirjoituksen sisällykseen on käsiteltävä siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kirjoitus on painettu. Tekohetkellä Porvoon käräjäoikeus on siten ollut asiassa laillinen tuomioistuin.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (13.6.2003/460), joka on tullut voimaan 1 tammikuta 2004, on kumonnut painovapauslain. Lain 26 §:n siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa vireille pantu rikosasia voidaan käsitellä ja ratkaista myös siinä tuomioistuimessa, joka lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan on asiassa toimivaltainen. Tämä tarkoittaa sitä, että asia olisi pitänyt panna vireille viimeistään 31.12.2003, jotta Porvoon käräjäoikeus painopaikan tuomioistuimena olisi ollut toimivaltainen. Kun asia on tullut vireille 19.1.2005 ja kun mikään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun mainittu seikka ei tee Porvoon käräjäoikeudesta toimivaltaista, käräjäoikeuden on jätettävä syytteet tutkimatta.

Valtion korvausvelvollisuus

Kun syyte on jätetty tutkimatta valtio on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a §:n mukaan velvollinen korvaamaan B:n kohtuulliset oikeudenkäyntiulut. B:n oikeudenkäyntiavustajan käyttämisestä aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen määrä on 1.201,70 euroa.

Tuomiolauselma

Syyte

1) syyte yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, 2.5.2003, Porvoo, jätetään tutkimatta.

2) syyte kunnianloukkauksesta, 2.5.2003, Porvoo, jätetään tutkimatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Laamanni

Lars Karlsson

HELSINGIN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 12.10.2005

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitukset
Virallinen syyttäjä on vaatinut, että asia palautetaan käsiteltäväksi Porvoon käräjäoikeuteen tai
hovioikeus siirtää asian toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Lehden painopaikka oli Porvoossa, mistä syystä sitä oli pidettävä yhtenä rikoksen tekopaikoista.
Yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ja kunnianloukkausrikos edellyttivät aineiston tuottamisen lisäksi sen saattamista yleisön tietoisuuteen. Rikoksen tunnusmerkistö täyttyi vasta kun lehti lähti levitykseen Porvoosta käsin. Asianomistajatahon oikeudenmenetyksen välttämiseksi asia tuli joka tapauksessa siirtää käsiteltäväksi toimivaltaiseen alioikeuteen.

A on vaatinut, että asia palautetaan käsiteltäväksi Porvoon käräjäoikeuteen tai hovioikeus siirtää asian toimivaltaiseen tuomioistuimeen. A on 6.7.2005 hovioikeuteen toimitetussa lisäkirjelmässä ilmoittanut saavansa oikeusapua korvauksetta asiassa. A on tästä syystä ilmoittanut luopuvansa valituskirjelmässä olleesta B:tä vastaan esittämästään oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksesta.

Lehteä oli levitetty Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiirissä. Porvoon käräjäoikeus oli asian käsittelyä varten laillinen tuomioistuin, koska rikollinen teko oli suoritettu Porvoossa ja myös sen seuraukset ilmenivät siellä. Koska rikos oli tehty useilla paikkakunnilla, kunkin paikkakunnan tuomioistuin oli toimivaltainen. Asiassa ei ollut selvitetty artikkelin kirjoituspaikkaa. Siksi syyte voitiin tutkia jossakin niistä tuomioistuimista, jonka tuomiopiirissä rikos voitiin otaksua tehdyksi. Painopaikan tuomioistuin oli joka tapauksessa edelleen laillinen oikeuspaikka. Aineiston perusteella ainakin Helsingin käräjäoikeus oli riidattomasti toimivaltainen tuomioistuin.

Vastaus
B on vaatinut, että asian palauttamista Porvoon käräjäoikeuteen koskeva vaatimus hylätään. B ei vastusta asian siirtämistä toimivaltaiseen alioikeuteen siten, että asiassa suoritetaan uusi syyteharkinta toimivaltaisen syyttäjäviranomaisen toimesta. B on vielä vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 439,20 eurolla.

Lehden toimitus sijaitsi Helsingissä, missä myös artikkeli oli kirjoitettu. Asianomistaja A asui Helsingissä. Porvoossa tapahtunut lehden paperille painaminen ja eteenpäin toimittaminen olivat puhtaasti teknisiä toimia, joilla ei ollut merkitystä B:n rikosoikeudellisen vastuun kannalta. Porvoota ei siksi voitu pitää rikoksen tekopaikkana. Jos rikosvastuu perustettaisiin lehden levittämiseen ja levittämispaikkakuntiin, oikeuspaikkana voisi olla mikä tahansa käräjäoikeus.

A oli vasta hovioikeusvaiheessa esittänyt argumenttejaan oikeuspaikkakysymyksestä kasvattaen siten B:n oikeudenkäyntikuluja.

Helsingin käräjäoikeus oli toimivaltainen tuomioistuin asiassa. Alueelliset toimivaltarajat koskivat myös syyttäjäviranomaisia, mistä syystä asia tuli siirtää Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirastoon laillista syyteharkintaa varten.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
B:n väitettyjen rikosten tekohetkellä voimassa olleen sittemmin kumotun painovapauslain 49 §:n (605/1993) mukaan syyte rikoksesta, jonka rangaistavuus perustuu julkaistun painokirjoituksen sisällykseen, sekä lain säännösten rikkomisesta on käsiteltävä siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä syytteessä tarkoitettu kirjoitus on painettu. Painovapauslaki on kumottu 1.1.2004 voimaan tulleella lailla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003, SKL). Syyte käsiteltävänä olevassa asiassa on nostettu SKL:n voimaan tulon jälkeen 19.1.2005 ja asiaa on käsitelty B:n artikkelin painopaikan tuomioistuimessa Porvoossa 11.4.2005.

SKL:n esitöissä (HE 54/2002) on todettu, että lakiin ei rikosasioiden osalta sisälly enää toimivaltaista tuomioistuinta koskevia erityissäännöksiä. Tätä on pidetty tarpeettomana, koska oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 4 luku sisältää varsin joustavat ja toimivina pidetyt säännökset laillisesta tuomioistuimesta rikosasioissa. SKL:n siirtymäsäännöksen eli 26 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimessa ennen lain voimaantuloa vireille pantu rikosasia voidaan käsitellä ja ratkaista myös siinä tuomioistuimessa, joka lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan on asiassa toimivaltainen. SKL:ssä ei kuitenkaan ole määrätty tilanteesta, jossa väitetty rikos on tehty painovapauslain aikana ja asia tullut tuomioistuimessa vireille SKL:n aikana. Edellä mainittuun nähden on kuitenkin selvää, että laillista tuomioistuinta koskeva kysymys asiassa on arvioitava ROL 4 luvun perusteella. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon, että SKL:n esitöissä ei ole todettu, etteikö painopaikka voisi vastaavissa asioissa olla 1.1.2004 jälkeenkin tuomioistuinpaikka.

ROL 4 luvun 1 §:n mukaan syyte rikoksesta tutkitaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä rikos on tehty. Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että siellä, missä rikoksen seuraus ilmeni, tai jos rikos jäi yritykseksi, missä täytetyn rikoksen seuraus olisi ilmennyt. Jos rikos on tehty useilla, eri tuomiopiireihin kuuluvilla paikkakunnilla, on kunkin paikkakunnan tuomioistuin toimivaltainen.

Yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä sekä kunnianloukkausta koskevien virallisen syyttäjän B:tä vastaan asiassa ajamien syytteiden teonkuvauksiin nähden on tulkinnanvaraista, ovatko syytteen mukaiset teot täyttyneet jo artikkelin kirjoitusvaiheessa. Teonkuvauksissa mainitut rikoslain 24 luvun 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut joukkotiedotusvälineen käyttäminen ja lukuisten ihmisten saataville toimittaminen sekä julkaiseminen ovat tässä tapauksessa voineet toteutua vasta kun kirjoitus on painettu jakelua varten Porvoossa ja lähetty sieltä B:n kertomalla tavalla tilaajille ja irtonumeromyyntiä varten Vantaalle.

ROL 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan jos ylempi tuomioistuin havaitsee, että alempi tuomioistuin ei ole toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan siinä vireille pantua rikosasiaa, tai vahvistaa alemman tuomioistuimen sanotun sisältöisen päätöksen, ylemmän tuomioistuimen tulee, milloin sitä on muutoksenhakemuksessa tai siihen annetussa vastauksessa pyydetty, siirtää asia oikeaan alempaan tuomioistuimeen, mikäli se esitetyn aineiston perusteella on mahdollista.

Asiassa on selvitetty, että lehden toimitus on Helsingissä, missä myös kysymyksessä oleva artikkeli on kirjoitettu. Asianomistaja A:n kotipaikkakunta on myös Helsinki. Hovioikeus katsoo tähän nähden, että ROL 4 luvun 1 §:n mukainen laillinen tuomioistuin saattaisi olla siten lain näkökulmasta perustellummalla tavalla Helsingin käräjäoikeus kuin painopaikan käräjäoikeus. ROL 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukainen siirtäminen edellyttää lainkohdan sanamuodon mukaisesti kuitenkin, että alempi tuomioistuin ei ole ollut toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan siinä vireille pantua rikosasiaa. Koska SKL:n voimaantulolla ei voida katsoa olleen tarkoitus rajata mahdollisten tuomioistuinpaikkakuntien valintaa siten, ettei ROL 4 luvun 1 §:n säännökset huomioon ottaen painopaikkaa voitaisi katsoa edelleenkin lailliseksi tuomioistuinpaikkakunnaksi ja kun asiassa voidaan perustellusti edellä mainitulla tavalla katsoa, että joukkotiedotusvälineen käyttäminen ja lukuisten ihmisten saataville toimittaminen ovat tässä tapauksessa voineet toteutua vasta kun kirjoitus on painettu jakelua varten Porvoossa, myös Porvoon käräjäoikeus on ollut ROL:n nojalla toimivaltainen tutkimaan syytteet. Tästä syystä asia on palautettava käsiteltäväksi Porvoon käräjäoikeuteen.

ROL 9 luvun 1a §:n mukaan jos syyttäjän syyte tai muu vaatimus hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jää sillensä, valtio on vastaajan vaatimuksesta velvollinen korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Palauttamista koskevan hovioikeuden ratkaisun vuoksi asiaa ei sen käsittelyn tässä vaiheessa ole lopullisella tavalla jätetty tutkimatta. Kun syyttäjän käräjäoikeuden päätöksen kumoamista ja asian palauttamista koskevan vaatimuksen vuoksi myös sanotun lainkohdan perusteella maksettavia oikeudenkäyntikuluja koskeva kysymys on hovioikeuden harkittavana, hovioikeus edellä mainituilla perusteilla kumoaa käräjäoikeuden päätöksen myös siltä osin kuin valtio on velvoitettu korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. B:n käräjä- ja nyt hovioikeudessa esittämän oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksen osalta Porvoon käräjäoikeuden tulee antaa lausunto päättäessään asiasta.

Valtion varoista maksetaan oikeusapua korvauksetta asiassa saavalle A:n oikeudenkäyntiavustajalle tähänastisista laskussa esitetyistä toimenpiteistä kohtuulliseksi harkitun kahdeksan tunnin työmäärään perustuva palkkio. Koska B:n osalta ei voida asian tässä vaiheessa lausua, voidaanko häntä osaksikaan velvoittaa korvaamaan takaisin valtiolle sen varoista maksettua A:n avustajanpalkkiota, Porvoon käräjäoikeuden on päättäessään asiasta annettava lausunto myös siitä, onko jonkun korvattava A:lle nyt valtion varoista suoritetut oikeudenkäyntikulut.

Päätöslauselma

Porvoon käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan Porvoon käräjäoikeuteen, jonka tulee heti tämän päätöksen saatua lainvoiman omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen.

Porvoon käräjäoikeuden tulee päättäessään asiasta antaa lausunto myös B:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksista asiassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Raija Karppinen, Matti Rintala, Antti Miettinen
Esittelijä Hannu Rantalainen

Lainvoimaisuustiedot:
Korkeimman oikeuden ratkaisu 01.10.2007 KKO:2007:76

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.