Helsingin HO 16.08.2005 2550

Asianajaja - Kurinpidollinen seuraamus

VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

SUOMEN ASIANAJAJALIITON VALVONTALAUTAKUNTA 20.12.2004

TAUSTATIETOJA

Kantelijan äiti oli kuollut 21.1.1999. Perinnönjaosta ei ole voitu sopia, koska kantelijan veljen olinpaikka ei ole tiedossa.

Selostus asiassa esitetyistä vaatimuksista ja vastauksista

Kantelu

Kirjeessään 30.4.2004 kantelija on katsonut, että asianajotoimisto A & B on hoitanut perunkirjoitusta ja perinnönjakoa kantelijan äidin jälkeen moitittavasti. Kantelijaa ei ollut kutsuttu perunkirjoitukseen. Kantelijan ollessa viimeksi toukokuussa 2004 yhteydessä asianajotoimistoon sai hän asianajaja A:lta kuulla, ettei asianajaja B enää ollut tavoitettavissa. Keskustelu päättyi siihen, että asianajaja A äkillisesti sulki puhelimen.

A:n vastaus

Asianajaja A:n entinen yhtiökumppani B on hoitanut kantelijan jäämistöasiaa. A ei ole osallistunut asian hoitamiseen millään tavoin eikä tiedä keskustelleensa kantelijan kanssa asiasta. A ei tunne kantelijaa eikä ole ollut tietoinen B:n saamasta toimeksiannosta.

VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

A:n yhtiökumppani oli vuonna 1999 kantelijan toimeksiannosta valvonut tämän etuja kantelijan äidin jälkeen toimitettavaa perunkirjoitusta y.m. koskevassa asiassa. Kantelijan tiedustellessa asian etenemistä vuonna 2004 A ei ollut osannut kertoa asiasta mitään.

Asianajajan tulee järjestää toimistonsa asianmukaisesti. Kun A ei ollut osannut vastata toimiston asiakkaalle toimiston hoitaman asian vaiheista, toimisto ei ole ollut asianmukaisesti järjestetty, jolloin A on toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Säädöskohdat

Laki asianajajista 7 § 4 mon.

Hyvää asianjajatapaa koskevat ohjeet 3 § 2 momentti

Seuraamus

A on edellä kerrotuin tavoin menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti ja seuraamuksena hänelle määrätään varoitus.

Asian ratkaisijat:

Wörlund (pj), Isotalo ja Wagner-Prenner.

HELSINGIN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 16.8.2005

Valitus

A on vaatinut, että Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätös kumotaan ja hänelle määrätty varoitus poistetaan.

A:ta ei oltu kuultu siitä asiasta, jonka perusteella kurinpidollinen varoitus oli määrätty. Valvontalautakunnan ratkaisu oli joka tapauksessa virheellinen eikä siitä edes ilmennyt mistä syystä A:lle oli annettu varoitus. A:n entinen yhtiökumppani oli hoitanut kantelijan asiaa eikä A ollut ollut tietoinen entisen yhtiökumppaninsa lakiasiaintoimiston hoidettavaksi siirtyneestä toimeksiannosta sen jälkeen kun yhteistyö yhtiökumppanin kanssa oli päättynyt. Kantelussa ei ollut ollut kysymys A:n toimiston asianmukaisen järjestämisen laiminlyönnistä tai toimiston henkilökunnan ohjaamisesta ja työn valvomisesta, vaan väitetystä epäasiallisesta tai moitittavasta käyttäytymisestä, mistä viimeksi mainitusta väitteestä A oli antanut pyydetyn selvityksen. Kantelun tueksi ei ollut esitetty minkäänlaista näyttöä edes siitä, että A olisi puhunut kantelijan kanssa ja että hän ei olisi osannut sanoa kantelussa tarkoitetusta toimeksiannosta mitään.

Lausunnot

Suomen Asianajajaliitto on lausunnossaan katsonut, ettei A:n valitus antanut aihetta muuttaa valvontalautakunnan ratkaisua.

Kurinpitomenettelyssä noudatetun kuulemisperiaatteen mukaisesti A oli antanut valvontalautakunnalle kanteluun vastauksen nimenomaan kysymyksessä olevasta puhelinkeskustelustaan kantelijan kanssa. Valvontalautakunta oli tehnyt päätelmiä vastauksen ja kantelun perusteella eikä kuulemisperiaatetta ollut asiaa käsiteltäessä loukattu.

Oli uskottavaa, että A oli keskustellut puhelimessa kantelijan kanssa ja että kantelija ei ollut A:n toimenpitein saanut tietää toimeksiantonsa hoidon siirtyneen pois asianajotoimistosta tai muutoinkaan, mitä toimeksiannolle oli tapahtunut. Valvontalautakunta oli olosuhteiden ja asiaa käsiteltäessä ilmitulleen perusteella ilmeisen perustellusti päätellyt, että A:n asianajotoimiston tietohallinto oli ollut joko järjestämättä tai ainakin varsin puutteellinen.

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja kantelija, joille on varattu tilaisuus tulla kuulluiksi valituksen johdosta, eivät ole antaneet lausuntoa.

Lisäkirjelmä

A on, hovioikeuden varattua hänelle siihen tilaisuuden, toimittanut 12.5.2005 Asianajajaliiton lausunnon johdosta hovioikeuteen lisäkirjelmän. A on katsonut, että kuulemisperiaatetta oli selvästi loukattu, koska häneltä ei ollut kantelun yhteydessä millään tavalla tiedusteltu toimiston tietohallinnon järjestämisestä. Tietohallinto oli ollut täysin kunnossa ja A:n entisen yhtiökumppanin yhteystiedot olivat vielä toukokuussa 2004 tapahtuneeksi väitetyn puhelinkeskustelun aikaan olleet samat kuin aikaisemmin. Kantelijan toimeksianto oli kuitenkin jo helmikuussa 2004 siirtynyt yhtiökumppanuuden päättyessä A:n entisen yhtiökumppanin lakiasiaintoimiston hoidettavaksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Asian aikaisempi käsittely

>

Kantelijan 30.6.2004 päivätyn ja kanteluna käsitellyn kirjeen johdosta Asianajajaliiton lakimies on mainittuna päivänä vaatinut A:lta kurinpitomenettelyyn liittyvää selitystä seuraavasti: "Kantelija on moittinut Teitä siitä, ette olette jättäneet hänen äitinsä jäämistöasian hoitamisen kesken, ettekä ole puhelimessa selvittänyt hänelle asian hoitamisen vaihetta, vaan olette päättänyt puhelun kesken. Pyydän, että samalla kerrotte lyhyesti, mistä kantelijan toimeksiannosta oli kysymys."

A on 6.7.2004 päivätyssä selityksessään kertonut, että hänen entinen yhtiökumppaninsa oli hoitanut kantelijan jäämistöasiaa ja että "Itse en ole osallistunut asian hoitamiseen millään tavoin enkä tiedä keskustelleeni kantelijan kanssa asiasta. En tunne kantelijaa enkä ole ollut tietoinen (yhtiökumppanin) saamasta toimeksiannosta."

Asianajajaliiton valvontalautakunta on valituksen kohteena olevassa ratkaisussaan 20.12.2004 todennut, että A:n yhtiökumppani oli vuonna 1999 kantelijan toimeksiannosta valvonut tämän etuja kantelijan äidin jälkeen toimitettavaa perunkirjoitusta ym. koskevassa asiassa ja että "Kantelijan tiedustellessa asian etenemistä vuonna 2004 A ei ollut osannut kertoa asiasta mitään." Päätöksestä ilmenevillä perusteilla valvontalautakunta on katsonut A:n toimineen hyvän asianajotavan vastaisesti ja määrännyt hänelle seuraamukseksi varoituksen.

A:valitus ja asianajajaliiton lausunto

Edellä selostetulla tavalla A on valittanut määrätystä varoituksesta hovioikeuteen ja Suomen Asianajajaliitto on antanut valituksen johdosta lausunnon.

Hovioikeuden johtopäätökset

A:lla on ollut tilaisuus asian käsittelyn aikana lausua kaikista häntä vastaan esitetyistä väitteistä. Näin ollen asiassa ei ole loukattu kuulemisperiaatetta.

Siitä huolimatta, että A ei muista käyneensä toukokuussa 2004 kantelijan kanssa kysymyksessä olevaa puhelinkeskustelua, hovioikeus pitää edellä selostetusta Suomen Asianajajaliiton lausunnosta ilmenevällä tavalla uskottavana, että A ja kantelija olivat keskustelleet puhelimitse ja että kantelija ei ollut saanut puhelinkeskustelun aikana tietää toimeksiantonsa sen hetkisestä vaiheesta. Kantelija ei ollut myöhemminkään saanut tietää toimeksiantonsa hoidon siirtyneen pois asianajotoimistosta tai muutoinkaan, mitä toimeksiannolle oli tapahtunut. Kun kahden asianajajan yhteisen toimiston hoidossa aikaisemmin olleen toimeksiannon hoitamisen tilanne oli jäänyt kantelijalle selvittämättä eikä hänelle ollut annettu aikaisemman yhtiökumppanin yhteystietoja, hovioikeus katsoo kuten Suomen Asianajaliiton valvontalautakunta päätöksessään ja Suomen Asianajajaliitto lausunnossaan, että kysymys on ollut asianajajista annetun lain 5 §:n mukaisen hyvän asianajotavan vastaisesta asioiden järjestämättömyydestä, josta on ollut määrättävissä sanotun lain 7 §:n mukainen kurinpidollinen seuraamus.

Ottaen huomioon A:n valituksessaan esittämät seikat ja muun edellä esitetyn, hovioikeus kuitenkin katsoo, että riittävä seuraamus A:n kysymyksessä olevasta hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä on varoitusta lievempi kurinpidollinen seuraamus huomautus.

Päätöslausuma

Muutos Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaisuun:

Hovioikeus kumoaa ja poistaa Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan III Jaoston A:lle kurinpidollisena seuraamuksena määräämän varoituksen ja määrää A:lle seuraamukseksi hyvän asianajotavan vastaisesta menettelystä huomautuksen.

Muilta osin valvontalautakunnan ratkaisua ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Matti Rintala, Antti Miettinen, Petri Leskinen

Esittelijä: viskaali Thea Lång

Laivoimaisuustiedot:

Vailla lainvoimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.