Itä-Suomen HO 09.11.2004 1470

Hallinnan loukkaus, Kotirauhan rikkominen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 5.4.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. HALLINNAN LOUKKAUS
(6740/R/0000367/03)
Rikoslaki 28 luku 11 § 1 momentti 2) ja 3) -kohdat

1.3.2003 - 9.7.2003 PUOLANKA

V on vuoden 2003 aikana useita kertoja luvattomasti ottanut haltuunsa ja käyttänyt H:n ja A:n käyttämää mökkitietä kasaamalla tielle puita kulun esteeksi.
1. ennen pääsiäistä 2003 V oli kasannut tielle puunrungoista esteen, jolloin H:n ja A:n pääsy kesämökille estyi.
2. kesäkuun 7. päivänä V oli laittanut tielle puista esteen, jolloin pääsy mökille estyi.
3. 9.6.03 V tukki tien puilla estäen pääsyn mökille.
4. 7.7. 03 V tukki tien puilla

5. 8.7.03 ja 9.7.03 V tukki tien puilla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

H ja A ovat yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen, mutta ovat ilmoittaneet ensisijaisesti vaativansa vastaajalle rangaistusta kotirauhan rikkomisesta.

Rangaistusvaatimus

2. Kotirauhan rikkominen

(6740/R/367/03)

Rikoslaki 24 luku 1 § 1) ja 2) kohdat

1.7.2002 - 9.7.2003

V on oikeudettomasti ja vastoin hänelle annettua nimenomaista kieltoa tunkeutunut toistuvasti H:n ja A:n käytössä olleen kesämökin piha-alueelle ainakin;

  • kiinnittämällä 23., 24. ja 25.7.2002 H:n ja A:n kesämökin piha-alueella oleviin puihin lappuja, esittäen lappujen välityksin H:lle ja A:lle erilaisia vaatimuksia sekä uhkauksia siitä, että H:n ja A:n toimintaa kesämökillä kuvataan,
  • kaatamalla yöllä 10.7.2003 kesämökin pihan reunalta ison koivun H:n ja A:n kulkuesteeksi,

Lisäksi V oikeudettomasti muulla tavoin rikkonut H:n ja A:n kotirauhaa kesämökillä ainakin;

  • kiinnittämällä ennen pääsiäistä 2003 H:n ja A:n kesämökille johtavalle tielle kasaamansa kulkuesteeseen H:lle ja A:lle osoitetun uhkauksen siitä, että kamera valvoo näitä,
  • kasaamalla 7.6.2003 H:n ja A:n kesämökkitontin rajoille isoja risukasoja,
  • sulkemalla 9.6.2003 puilla H:n ja A:n kesämökille johtavan tien estäen näin H:n ja A:n perhettä poistumaisen mökiltä,
  • sulkemalla 6., 7., 8. ja 9.7.2003 puilla useaan kertaan H:n ja A:n kesämökille johtavan tien.

V on myös muissa yhteyksissä uhannut H:n ja A:n perheen jäseniä rikoslain 24 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla salakatselulla häiritäkseen noiden kotirauhaa. H ja A ovat pyytäneet toistuvasti V:tä jättämään heidät rauhaan ja lopettamaan toimintansa.

Syyttäjä

Syyttäjä on yhtynyt asianomistajan rangaistusvaatimukseen.

Korvausvaatimus

V on velvoitettava korvaamaan H:lle ja A:lle kotirauhan rikkomisella ja hallinnan loukkauksella aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä kummallekin 500 euroa eli yhteensä 1.000 euroa laillisine viivästyskorkoineen 3.3.2004 lukien. Lisäksi V on velvoitettava korvaamaan H:n ja A:n oikeudenkäyntikulut korkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

Syytekohta 1

V on myöntänyt kasanneensa vähäisiä määriä puita omalle maa-alueelleen syytteessä mainittuina aikoina, lukuunottamatta ensimmäistä ajankohtaa eli 17. - 22.4.2003. Koska H:lla ja A:lla ei ole ollut tien käyttöön laillista oikeutta, ei V näin toimiessaan ole syyllistynyt hallinnan loukkaukseen. Tapahtuma-aikana H:lla ja A:lla ei ole ollut laillista oikeutta tien käyttöön tilan 6:26 alueella ennen 5.9.2003. H:lla ja A:lla on ollut oikeus tien käyttöön vastaajan omistamalla tilalla 50.

Syytekohta 2

V on kiistänyt tunkeutuneensa H:n ja A:n kesämökin piha-alueelle. V on kiistänyt syytteen sillä perusteella, että hän ei ole kiinnittänyt yhtään lappua H:n ja A:n omistamalle maalle tai kaatanut koivua H:n ja A:n maalta yöaikaan. Koivun kaataminen V:n maalta oli tapahtunut H:n ja A:n vaatimuksesta ja se oli tapahtunut aamulla kello 8. V on kiistänyt myös muut asianomistajan syytteessä mainitut teot.

Asianomistajien korvausvaatimuksen V on kiistänyt perusteettomana. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen V on myöntänyt määrältään oikeaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeudenkäyntikuluvaatimus

V on vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa korkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syytekohta 1

Asianomistajien H:n ja A:n sekä todistajien M:n ja P:n kertomusten ja 7. tai 9.6.2003 otetun valokuvan ja osittain V:n oman tunnustuksen perusteella on selvitetty V:n menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla.

Asiassa on riidatonta, että H:lla ja A:lla on tapahtuma-aikana ollut laillinen oikeus käyttää sitä V:n omistamalla maalla olevaa tietä, jolle V on syytteessä kuvatulla tavalla kasannut puita kulun esteeksi.

Rikoslain 28 luvun 11 §:n 1 momentin 2- ja 3- kohtien mukaan hallinnan loukkaukseen syyllistyy se, joka luvattomasti
2) käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla tai
3) ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan.

Hallituksen esityksen (HE 66/1988 vp. s. 46) mukaan 2) -kohdassa mainitussa teossa on kysymys oikeastaan kiinteän omaisuuden luvattomasta käytöstä. Kysymyksessä on maaperän käyttäminen tavalla, joka tilapäisesti tai pysyvästi muuttaa sen ulkonaisesti alkuperäisestä muodostaan toiseksi. 3) -kohdassa kysymyksessä on toisen hallinnassa olevan maan pelkkä haltuunottaminen. Kysymykseen tulevat lähinnä sellaiset tapaukset, joissa haltijaa, esimerkiksi leiriytymällä tai muutoin pitkäaikaisesti luvattomasti oleskelemalla toisen alueella, estetään tosiallisesti käyttämästä omaisuutta.

Käräjäoikeus katsoo, että V:n teko ei toteuta rikoslain 28 luvun 11 §:n 2)- ja 3) -kohdissa rangaistavaksi säädetyn hallinnan loukkauksen tunnusmerkistöä.

Tämän vuoksi syyte ja siihen perustuvat asianomistajien korvausvaatimukset on hylättävä.

Syytekohta 2

Asianomistajien H:n ja A:n kertomusten ja vastaajan oman tunnustuksen sekä todisteina esitettyjen kahden valokuvan perusteella on selvitetty, että V on 23. - 25.7.2002 kiinnittänyt H:n ja A:n kesämökin raja-alueella oleviin puihin lappuja esittäen näin lappujen välityksellä H:lle ja A:lle erilaisia vaatimuksia sekä uhkauksia siitä, että H:n ja A:n toimintaa kesämökillä kuvataan. Laput on kiinnitetty H:n ja A:n tilan rajalla oleviin puihin todennäköisesti kuitenkin rajan ulkopuolelle eli V:n omistamalle maalle. Lapuista on ollut matkaa H:n ja A:n kesämökkikiinteistön päärakennukseen noin 10 metriä. Laput on kiinnitetty sillä tavalla, että ne hyvin näkyivät mökin ikkunaan. Laput on laitettu rikoslain 24 luvun 1 §:ssä tarkoitetulle kotirauhan piiriin kuuluvalle alueelle. V:n tarkoituksena on ollut H:n ja A:n kotirauhan häiritseminen.

A:n kertomus osoittaa, että V on 10.7.2003 A:n nukkuessa kaatanut kesämökin piha-alueen reunalta omalta puoleltaan koivun. V:n kertomus osoittaa, että hän oli kaatanut puun H:n ja A:n pyynnöstä. Kaataminen ei ollut tapahtunut yöllä vaan aamulla kello 8.

Käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että puun kaataminen olisi tapahtunut yöllä ja että kysymyksessä olisi ollut H:n ja A:n kotirauhan rikkominen.

Kuten syytekohdan 1 osalta on todettu, V on ennen pääsiäistä 2003 ja kesällä 2003 kasannut H:n ja A:n laillisesti käyttämälle tielle esteitä. Todistelu osoittaa, että V on kiinnittänyt kulkuesteeseen uhkauksen, että kamera valvoo. Käräjäoikeus katsoo, että näiltä osin kysymyksessä ei ole kotirauhan rikkominen. Näyttämättä on jäänyt, että V olisi 7.6.2003 kasannut H:n ja A:n kesämökkitontin rajalle isoja risukasoja siten, että kysymyksessä olisi tältä osin kotirauhan rikkominen.

Syyksilukeminen

Käräjäoikeus katsoo, että V on oikeudettomasti ja vastoin hänelle annettua nimenomaista kieltoa tunkeutunut toistuvasti H:n ja A:n käytössä olleen kesämökin kotirauhan piiriin kuuluvalle alueelle siten, että V on kiinnittänyt 23. - 25.7.2002 kesämökkikiinteistön raja-alueella oleviin puihin lappuja esittäen lappujen välityksin H:lle ja A:lle erilaisia vaatimuksia sekä uhkauksia siitä, että H:n ja A:n toimintaa kesämökillä kuvataan. V on menettelyllään syyllistynyt kotirauhan rikkomiseen.

Käräjäoikeus arvioi kotirauhan rikkomisesta H:lle ja A:lle aiheutuvan henkisen kärsimyksen kohtuulliseksi korvaukseksi kummankin osalta vaaditut 500 euroa.

TUOMIOLAUSELMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY V

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Kotirauhan rikkominen 23. - 25.7.2002

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
40 päiväsakkoa a 13 euroa = 520 euroa

LAINKOHDAT

2) Rikoslaki 24 luku 1 § 1

HYLÄTYT SYYTTEET

1) Hallinnan loukkaus 1.3. - 9.7.2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Heino Huttu

Lautamiehet: Kyllikki Korhonen, Lauri Järvinen, Marjut Silvast

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 9.11.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A ja H ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että V tuomittaisiin rangaistukseen kotirauhan rikkomisesta myös siltä osin kuin tämä oli kasannut H:n ja A:n laillisesti käyttämälle tielle kulkuesteitä. Toissijaisesti H ja A ovat vaatineet, että sanottu menettely luettaisiin V:n syyksi hallinnan loukkauksena ja että hänet tuomittaisiin siitä rangaistukseen. Vielä H ja A ovat vaatineet V:ltä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan valituksen osalta 677,60 euroa korkoineen.

V on valituksessaan vaatinut, että syyte ja H:n ja A:n korvausvaatimukset hylättäisiin perusteettomina ja että valtio velvoitettaisiin korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeuden osalta 1.775,10 eurolla ja hovioikeuden osalta 767,30 eurolla. Toissijaisesti V on vaatinut, että H:lle ja A:lle henkisestä kärsimyksestä maksettavaksi tuomittua korvausta alennettaisiin.

Kihlakunnansyyttäjä Jorma Mikkonen on V:n valitukseen liittyvässä vastavalituksessaan vaatinut, että V tuomittaisiin käräjäoikeudessa esitetyn syytteen 1 kohdan mukaisesti rangaistukseen hallinnan loukkauksesta, koska V oli tahallisesti kesämökkitielle puita laittamalla estänyt H:n ja A:n kulun kesämökille. Toissijaisesti syyttäjä on vaatinut, että V tuomittaisiin sanotun menettelyn johdosta rangaistukseen omankädenoikeudesta. Vielä syyttäjä on vaatinut, että V:lle tuomittua sakkorangaistusta korotettaisiin.

V on vastauksessaan vastustanut H:n ja A:n ja syyttäjän muutosvaatimuksia perusteettomina ja vaatinut H:lta ja A:lta korvaukseksi vastauskuluistaan 439,20 euroa.

Syyttäjä ei ole vastannut V:n valitukseen.

H ja A ovat yhteisessä vastauksessaan vastustaneet V:n muutosvaatimuksia perusteettomina ja vaatineet V:ltä korvausta vastauskuluistaan 667,70 euroa korkoineen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Kohta 1

V on H:n ja A:n kiinteistölle johtavan tien tukkiessaan tarkoituksella estänyt H:lta ja A:lta tien käytön ja siten samalla vaikeuttanut heidän omistamansa kiinteistön käyttöä. H:lle ja A:lle on aiheutunut V:n menettelystä haitta, joka ei ole ollut vähäinen.

Hallinnan loukkausta koskevalla säännöksellä on pyritty suojaamaan maan taikka rakennuksen tai sen osan haltijaa omaisuuteen kohdistuvilta luvattomilta toimilta, joilla haltijaa estetään tosiasiallisesti käyttämästä omaisuutta. Säännöksen sanamuoto ja sen tarkoitus sekä Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä (KKO 2002:91) ilmenevä tulkintaohje huomioon ottaen säännöstä ei ole perusteltua tulkita siten, että se koskisi yksinomaan käräjäoikeuden tuomiossa viitatussa hallituksen esityksessä esimerkkeinä mainittuja tapauksia, joissa haltijaa leiriytymällä tai muutoin pitkäaikaisesti luvattomasti oleskelemalla toisen alueella estetään tosiasiallisesti käyttämästä omaisuutta. Hovioikeus näin ollen katsoo, että V:n menettely on rinnastettavissa toisen hallinnassa olevan maan haltuun ottamiseen ja että V on menettelyllään syyllistynyt siihen, mistä hänelle on tältä osin vaadittu rangaistusta.

Sen sijaan V ei ole menettelyllään rikkonut H:n ja A:n kotirauhaa.

Kohta 2

V:n syyksi ei ole luettu sitä, että hän olisi puihin lappuja kiinnittäessään ylittänyt oman kiinteistönsä rajaa. V:n ei siksi voida katsoa oikeudettomasti tunkeutuneen kotirauhan suojaamaan paikkaan. Laput on kuitenkin sijoitettu siten, että ne ovat näkyneet hyvin H:n ja A:n kesämökin ikkunaan ja kotirauhan piiriin kuuluvalle piha-alueelle. Lappujen sisältö on ollut uhkaava ja häiritsevä. V:n tarkoituksena on ollut H:n ja A:n kotirauhan häiritseminen. V:n on katsottava menettelyllään syyllistyneen H:n ja A:n kotirauhan rikkomiseen metelöimiseen, esineiden heittelemiseen tai muuhun vastaavaan rinnastettavalla tavalla.

H:lle ja A:lle henkisestä kärsimyksestä maksettavaksi tuomittu korvaus ei ole määrältään liiallinen.

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY V

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Hallinnan loukkaus 1.3.-9.7.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1 ja 2
50 päiväsakkoa a 13 euroa = 650 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 11 § 1

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Olavi Snellman, Pertti Jokinen, Kaarina Heino
Esittelijä Tuulikki Räsänen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.