Itä-Suomen HO 26.10.2004 1420

Oikeusapu - Oikeusapupäätöksen taannehtiva muuttaminen - Velvollisuus korvata valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla maksettavia kustannuksia - Avustajan palkkio

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 26.11.2003

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. PAHOINPITELY
(6520/R/0000563/03)
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

15.8.2003 JUUKA

A on tehnyt B:lle ruumiillista väkivaltaa lyömällä tätä nyrkein kasvoihin, repimällä hiuksista ja potkaisemalla jalkaan. Pahoinpitelystä on aiheutunut B:lle mustelmaa oikeaan poskeen, kiillemurtuma hampaaseen sekä kipua kasvoihin ja vartaloon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajien vaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enssijaisesti A on velvoitettava korvaamaan Suomen valtiolle/Nurmeksen oikeusaputoimistolle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 630 euroa.

Toissijaisesti A on velvoitettava korvaamaan B:lle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 600,60 euroa arvonlisäveroineen ja Suomen valtiolle/Nurmeksen oikeusaputoimistolle vakuutuksen omavastuosuus 168 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 26.12.2003 lukien.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukeminen

A on 15.8.2003 Juuassa tehnyt B:lle ruumiillista väkivaltaa lyömällä tätä nyrkein kasvoihin, repimällä hiuksista ja potkaisemalla jalkaan. Pahoinpitelystä on aiheutunut B:lle mustelmaa oikeaan poskeen, kiillemurtuma hampaaseen sekä kipua kasvoihin ja vartaloon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B:n oikeudenkäyntikulut

B:lle ei ole ennen oikeudenkäyntiä myönnetty oikeusturvavakuutukseen perustuvaa oikeusturvaa. Selvitystä ei ole esitetty siitäkään, että vakuutusyhtiö todennäköisesti tulisi oikeusturvaa myöntämään. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoo, että B:n oikeudenkäyntikulut on korvattava lähtien siitä, ettei oikeusturvaa ole myönnetty. A on velvollinen korvaamaan Nurmeksen oikeusaputoimistolle B:n avustamisesta aiheutuneina oikeudenkäyntikuluina 630 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 15.8.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
50 päiväsakkoa a 6 euroa = 300 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 21 luku 5 § 1

KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtion varoista maksetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • oikeusapua saaneen A:n määrätylle avustajalle asianajaja C:lle palkkiona enintään kolme tuntia kestäneestä valmistautumisesta 252 euroa, enintään kolme tuntia kestäneestä pääkäsittelystä 303 euroa, erikseen laskutettavalta odotusajalta yhdeltä tunnilta 67 euroa, matkakulujen korvauksena 17,55 euroa sekä arvonlisäveroa 140,70 euroa eli yhteensä 780,25 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan matka-
ajalta ei määrät palkkiota, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla. Pääkäsittely asiassa on tapahtunut Nurmeksessa. C:n toimisto sijaitsee Juuassa. Juuka kuuluu käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Tämän vuoksi asia on käsitelty C:n omalla tuomioistuinpaikkakunnalla eikä hänellä tämän vuoksi ole oikeutta saada palkkiota matka-ajalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A velvoitetaan suorittamaan Suomen valtiolle/Nurmeksen oikeusaputoimistolle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 630 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Juha Halijoki

Lautamiehet: Väinö Jänönen, Kirsi Korhonen ja Pirjo Tervo

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 26.10.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

B, D ja Nurmeksen oikeusaputoimisto Suomen valtion puolesta ovat valittaneet yhteisesti käräjäoikeuden tuomiosta.

B ja D hänen huoltajanaan ovat vaatineet, että A velvoitettaisiin suorittamaan B:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa 600,60 euroa korkoineen 26.12.2003 alkaen, koska vakuutusyhtiö oli 27.11.2003 myöntänyt B:lle oikeusturvaedun, minkä vuoksi 30.10.2003 annettua oikeusapupäätöstä oli muutettu takautuvasti siten, että B:lle oli myönnetty oikeusapua korvauksetta vain vakuutuksen omavastuuosuuteen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nurmeksen oikeusaputoimisto on vaatinut, että A velvoitettaisiin suorittamaan valtiolle käräjäoikeuden tuomitseman 630 euron määräisen oikeudenkäyntikulujen korvauksen asemesta korvaukseksi B:lle käräjäoikeudessa annetusta oikeusavusta vakuutuksen omavastuuosuuden määrä 168 euroa korkoineen 26.12.2003 alkaen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ja C ovat valittaneet yhteisesti käräjäoikeuden tuomiosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vielä A on vaatinut, että hänet vapautettaisiin korvaamasta oikeudenkäyntikuluja valtiolle tai että korvauksen määrää ainakin alennettaisiin, koska hänen velvoittamisensa korvaamaan sanotut kulut oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8b §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuutonta ottaen huomioon hänen heikko taloudellinen asemansa ja se, että B:lle oli myönnetty julkista oikeusapua.

C on vaatinut, että hänelle maksettaisiin palkkio A:n avustamisesta myös yhden tunnin matka-ajalta, joka oli johtunut asian käsittelystä käräjäoikeudessa.

A on vastauksessaan vastustanut B:n, D:n ja oikeusaputoimiston muutosvaatimuksia perusteettomina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa

Nurmeksen oikeusaputoimisto on 30.10.2003 myöntänyt B:lle oikeusapua sanotusta päivästä alkaen korvauksetta ja määrännyt avustajaksi julkisen oikeusavustajan. Vakuutusyhtiö on käräjäoikeuden tuomion julistamisen jälkeen 27.11.2003 tekemällään päätöksellä päättänyt korvata B:lle myönnetyn oikeusturvavakuutuksen perusteella tässä asiassa tehtyjen yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämisestä aiheutuvat kulut siten, että B:n omavastuu on 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 168 euroa. Oikeusaputoimisto on sen vuoksi 2.12.2003 muuttanut edellä mainittua oikeusapupäätöstä 30.10.2003 alkaen siten, että B saa oikeusapua, edelleen korvauksetta, vain vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen.

Oikeusapulain 16 §:n 1 momentin mukaan, jos oikeusavun myöntämisedellytyksiä ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet taikka lakanneet, oikeusaputoimisto voi muuttaa oikeusapupäätöksen tai päättää, että oikeusavun antaminen lakkaa. Säännöksen 3 momentin mukaan oikeusavun saajan omavastuuosuutta muutettaessa määrätään, sovelletaanko uutta päätöstä taannehtivasti.

Koska laissa ei ole säännöstä, jonka mukaan sellaista päätöstä, jolla muutetaan oikeusapupäätöstä siten kuin oikeusaputoimisto on 2.12.2003 tehnyt, voitaisiin soveltaa taannehtivasti, hovioikeus katsoo, ettei oikeusaputoimisto olisi saanut muuttaa 30.10.2003 antamaansa oikeusapupäätöstä taannehtivasti. Oikeudenkäyntikuluasia käräjäoikeuden osalta on niin ollen ratkaistava 30.10.2003 annetun oikeusapupäätöksen perusteella.

Oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaan, jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun nojalla velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan vastaavasti valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset ja julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8b §:n mukaan asianosaisen maksettavaksi tuomittavien vastapuolen oikeudenkäyntikulujen määrää voidaan alentaa, jos korvausvelvollisuus huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta. Asian hävinneen asianosaisen heikko taloudellinen asema ja se, että hänen vastapuolelleen on myönnetty julkista oikeusapua, eivät ole perusteita oikeudenkäyntikulujen määrän alentamiselle. Sen vuoksi A, joka on hävinnyt asian käräjäoikeudessa, on velvollinen korvaamaan valtiolle B:n avustajaksi määrätyn julkisen oikeusavustajan arvioidun palkkion käräjäoikeuden osalta täysimääräisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avustajan palkkio käräjäoikeudessa

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan avustajalle ei määrätä palkkiota matka-ajalta, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla. Korkeimman oikeuden ratkaisusta (KKO 2004:61) ilmenevän periaatteen mukaan mainittua säännöstä ei sen sanamuodosta huolimatta ole syytä tulkita siten, että kenelläkään tuomioistuimessa yleisesti asianajoa harjoittavalla hänen toimistonsa sijaintipaikasta riippumatta ei olisi oikeutta matka-ajalta maksettavaan palkkioon. C harjoittaa asianajotoimintaa harvaanasutulla alueella Juuassa. C:n toimiston ja käräjäoikeuden Nurmeksen istuntopaikan välinen matka on noin 47 kilometriä ja edestakaiseen matkaan kuluu C:n ilmoituksen mukaan noin tunti. Matka-ajan pituuden huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että C:llä on oikeus palkkioon matka-ajalta käräjäoikeuden pääkäsittelyyn.

Tuomiolauselma

Pääasian sekä oikeudenkäyntikulujen ja A:n Suomen valtiolle maksettavaksi tuomitun korvauksen osalta käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

C:lle maksettavan palkkion osalta käräjäoikeuden tuomiota muutetaan. Valtion varoista maksetaan C:lle palkkioksi A:n avustamisesta käräjäoikeudessa käräjäoikeuden määräämän palkkion lisäksi 67 euroa ja arvonlisäveron määrä 14,74 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Anna-Kaarina Mäkinen ja Liisa Laatikainen

Lainvoimaisuustiedot:

Valituslupa myönnetty 16.3.2004

Korkeimman oikeuden ratkaisu 9.12.2005 KKO:2005:130

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.