Rovaniemen HO 27.05.2003 339

Asianomistajan avustamisesta aiheutuneiden, oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus valtiolle, Kohtuullistaminen, Oikeusapulaki 22 § 1 momentti

Esittely 30.4.2003

Diaarinumero R 03/42
Esittely 30.4.2003
Taltionumero 339
Antopäivä 27.5.2003

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Rikosasian vastaaja A, jolle oli myönnetty oikeusapua ilman omavastuuosuutta, oli asian hävinneenä osapuolena velvoitettu käräjäoikeudessa maksamaan oikeusapua saaneen asianomistaja B:n oikeudenkäyntikulut valtiolle.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A haki muutosta ja vaati muun ohella, että hänet vapautetaan velvollisuudesta korvata valtiolle B:n avustamisesta aiheutuneet kustannukset, koska korvausvelvollisuus hänen taloudelliseen asemaansa nähden muodostuisi kohtuuttomaksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

B:lle on myönnetty 1.6.2002 voimaan tulleen oikeusapulain mukaista oikeusapua ilman omavastuuosuutta ja hänelle on määrätty avustaja.

Oikeusapulain voimaantuloon asti voimassa olleen maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 21 §:n mukaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vastapuolen korvaus valtiolle voitiin jättää tuomitsematta tai sen määrää alentaa. Vastaavaa vastapuolen oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista koskevaa säännöstä ei ole oikeusapulaissa. Oikeusapulain valmistelutöissä (HE 82/2001 s. 111) erillisen vastapuolen korvausvelvollisuuden sovittelusäännöksen sisällyttämistä oikeusapulakiin on pidetty tarpeettomana, koska oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevia sovittelusäännöksiä voitiin pitää riittävinä myös niissä tapauksissa, joissa oikeusavun saajan vastapuoli saa oikeusapua ja olisi asian hävinneenä osapuolena velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut valtiolle.

Oikeusapulain 22 §:n mukaan, jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun nojalla velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan vastaavasti valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla maksettavaksi määrätyt kustannukset ja julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan virallisen syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomistajan oikeudesta saada vastaajalta korvaus oikeudenkäyntikuluistaan on soveltuvin osin voimassa mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa säädetään.

A on hävinnyt asian käräjäoikeudessa, joten hän on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8b §:ssä säädetään oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamisesta oikeudenkäyntiin johtaneiden seikkojen, asianosaisten aseman ja asian merkityksen kokonaisarvioinnin perusteella. Koska tässä lainkohdassa säädettyjä perusteita kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluja ei ole, A on velvollinen korvaamaan valtiolle oikeusapua saaneen B:n avustamisesta valtiolle käräjäoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Ks. myös Rovaniemen hovioikeuden tuomio 23.5.2003 päätösnro 325 diaarinro R 03/39.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.