Vaasan HO 18.12.1998 1480-1481

Oikeudenkäyntimenettely - Jutun palauttaminen - Tuomari - Esteellisyys - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Käräjäoikeuden laamanni oli toiminut tuomarina asioissa A ja B. Kummassakin asiassa eri velkojat ajoivat samaa velallisyhtiötä vastaan velkomuskannetta. Laamanni toimi asiassa A asianosaisena olleen liikepankin valvojana. Kysymys siitä, muodostiko liikepankin valvojantehtävä tuomarin esteellisyyden asiassa A. Kysymys tuomarin esteellisyydestä myös asiassa B.

Tuomarin esteellisyys asiassa A

Liikepankin valvojantehtävistä esitetty selvitys huomioon ottaen valvojantehtävän katsottiin muodostavan tuomarin esteellisyyden asiassa A, jossa asianomainen liikepankki oli ollut asianosaisena.

Tuomarin esteellisyys asiassa B

Asiassa B laamannilla ei ollut kumpaankaan asianosaiseen esteellisyyttä sinänsä muodostavaa kytköstä. Kun arvioitiin sitä, oliko asia B tästä huolimatta ratkaistu Europan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen edellyttämin tavoin oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, hovioikeus kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin. Laamanni oli ratkaissut asian A sellaisten seikkojen vallitessa, että ulkopuolisenkin henkilön luottamus hänen puolueettomuuteensa oli voinut perustellusti horjua. Kummassakin asiassa A ja B oli ratkaistavana samaa asianosaista koskeva sama riitakysymys. Sitä koskeva todistelu oli otettu vastaan samassa pääkäsittelyssä. Riitakysymyksen ratkaisu perustui samaan henkilötodisteluun. Tällaisessa tilanteessa pidettiin selvänä, että asiassa A esteelliselle tuomarille oli muodostunut sellainen suhde asiaan B, että ulkopuolinenkin henkilö saattoi oikeutetusti epäillä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden ja myös tuomioistuimen puolueettomuuden vaarantuvan. Tässä yhteydessä ei ollut merkitystä sillä, oliko asiat A ja B käsitelty yhteistä pääkäsittelyä lukuun ottamatta muutoin erillisinä. Laamanni katsottiin esteelliseksi toimimaan tuomarina myös asiassa B.

OK 13 luku 1 § IhmisoikeusSop 6 artikla 1 kappale

Tuomarin esteellisyys. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 2/1996.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 15.1.1998 dnro 2219/4/96

Jäsenet: Auerma, Männikkö, Palmu

Esittelijä: Hakkarainen-Ylänkö

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.