Vaasan HO 16.10.1998 1225

Preskription - Åtalsjustering - Vanhentuminen - Syytteen tarkistaminen

Allmänna åklagaren hade i sitt ursprungliga åtal yrkat på straff för oredlighet som gäldenär med gärningsbeskrivningen att den åtalade som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, medveten om bolagets ekonomiska svårigheter och om att han genom sitt beteende skadat borgenärernas ekonomiska intressen förstört bolagets egendom genom att sälja bolagets alla omsättningstillgångar, vilkas värde uppgått till 900.000 mark, utan att redovisa köpeskillingen till bolaget.

Efter preskriptionstidens utgång hade allmänna åklagaren justerat åtalet till att gälla oredlighet som gäldenär med gärningsbeskrivningen att delar av kommanditbolagets lager förstörts av den åtalade genom att denne för lagret erhållit försäkringsersättning på över 400.000 mark utan att redovisa ersättningen till bolaget och utan att betala varuleverantörer. I övrigt hade den tidigare gärningsbeskrivningen kvarstått.

Hovrätten ansåg att åtalspreskriptionen avbryts i och med att åtalsjusteringen delges den åtalade. Fördenskull borde även en tillåten åtalsjustering ha gjorts innan preskriptionstiden för åtalsrätten utgått. Då justeringen gjorts först efter preskriptionstidens utgång, tog hovrätten därför inte ställning till om fråga varit om en tillåten eller otillåten åtalsjustering. Åtalsrätten var preskriberad och åtalet förkastades.

Se: NJA 1987:41

Berg-Berggren-Munck-Werner-Victor-Örn: Kommentar till brottsbalken, Del III, 4:e upplagan, Göteborg 1994, s. 418

Ekelöf-Boman: Rättegång, Andra häftet, 8:e upplagan, Smedjebacken 1996, s. 143

Ledamöter: Björn Hagman, Robert Liljenfeldt, Jyrki Laitinen

Föredragande: Lena Engstrand

Allmänna åklagaren och svaranden har ansökt om besvärstillstånd i Högsta domstolen. Besvärstillstånd har meddelats.

Högsta domstolens dom 9.11.2000 Nr 2481, diarienr R98/1068. KKO:2000:108, HD:2000:108.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.