Turun HO 20.08.1998 1745

Rättegångsförfarande - Domarjäv - Oikeudenkäyntimenettely - Tuomarin esteellisyys

Tingsdomaren hade som rättens ordförande i ett mål om underhåll för barn utom rättegången ringt till svarandens arbetsgivare för att få mera uppgifter om svarandens lön än de som framgick av det löneintyg som svaranden lämnat in. Senare hade svaranden till tingsrätten gett ett nytt, mera specificerat löneintyg. Tingsdomaren informerade inte parterna om telefonsamtalet.

Tingsdomarens förfarande stred mot rättegångsbalkens bestämmelser om framläggande av bevisning och bevisupptagning.
Eftersom svaranden själv hade lagt fram en ny löneutredning av arbetsgivaren hade förfarandet dock inte påverkat domslutet.

Förfarandet medförde inte jäv för tingsdomaren enligt stadgandena i 13 kap. rättegångsbalken. Genom att på detta sätt förfara i strid med stadgandena om bevisning hade tingsdomaren dock gett svaranden befogad anledning att betvivla hennes opartiskhet. Tingsdomaren hade varit jävig att handlägga målet och detta återförvisades till tingsrätten för att handläggas av en annan, ojävig domare.

Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna art. 6(1) RB 13 kap.

Ledamöter: Ilkka Veso - Allan Ahnger - Peter Sandholm Föredragande: Lindström

Lagakraftvunnet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.