Vaasan HO 16.06.1995 935

Konkurs - Konkurssi - KS_35a_§

Konkursbevakningen var inte till den bevakade fordrans belopp så preciserad, som förutsätts av konkursbevakningar. Mot bevakningen gjordes också anmärkningar på två olika grunder. TR förkastade bevakningen på en av grunderna som nämnts i anmärkningen.

Enligt stadgandet i 35a § konkursstadgan, som trätt i kraft 1.12.1993, skall bevakning, mot vilken det gjorts anmärkning, handläggas i skild process.

Med beaktande av de nya stadgandena om rättegångsförfarandet i civilmål, som likaså trätt i kraft 1.12.1993, ansåg hovrätten att bristerna i bevakningen inte ledde till att bevakningen borde ha förkastats. För den skull uppmanade hovrätten tingsrätten att vid den fortsatta processen föranstalta förberedelse i ärendet så att det fanns möjlighet att precisera fordran, och återförvisade ärendet till TR.

Konkurssivalvonnassa saatavaa ei ollut määrältään täsmennetty siten kuin valvonta edellyttää. Valvontaa vastaan tehtiin kahteen eri seikkaan perustuva muistutus. KO hylkäsi valvonnan toisella muistutuksessa mainitulla perusteella.

Konkurssisäännön 1.12.1993 voimaan tulleen 35a §:n mukaan riitautuksen käsittely jatkuu noudattaen soveltuvin osin, mitä riita-asian käsittelystä säädetään.

Hovioikeus katsoi ottaen huomioon samoin 1.12.1993 voimaan tulleet siviiliprosessia koskevat uudet säännökset, että valvonnassa olleet puutteet eivät johtaneet välittömästi valvonnan hylkäämiseen. Sen vuoksi HO kehotti KO:ta toimittamaan asiassa valmistelun, jotta saatava voitaisiin tarkemmin määritellä ja palautti asian siinä tarkoituksessa KO:een.

HE 216/1993 vp. s. 12

I-avdelningen: Pres. Erkki Rintala, Raija Kuusimäki och Robert Liljenfeldt

Föredragande: Hagar Nordström

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.