Vaasan HO 27.12.1990 2606

Kiinteistön kauppa - Avioliitto

Vaimo oli myynyt ilman oikeuden lupaa tai miehen perillisten suostumusta 17.8.1988 vahvistetulla kauppakirjalla kiinteistönsä,
jota oli avioliittolain 38 §:n 1 momentin (16.4.1987/411) mukaisesti käytetty puolisoiden yhteisenä kotina.
Mies oli kuollut 18.9.1986. Kauppa julistettiin miehen perillisten kanteesta pätemättömäksi, kun 1.1.1988 voimaan tulleen lain 16.4.1987/411 voimaantulosäännöksissä ei ole säännöstä eloonjääneen puolison vallintaoikeudesta tällaisessa tapauksessa ja kaupan pätevyyttä oli sen vuoksi arvosteltava sen tekoaikaan voimassa olleen lain mukaan.

IV-jaosto

Jäsenet: Määttä - Teir - Eklund Esittelijä: Jäntti

Leski ja tilan ostajat pyysivät valituslupaa KKO:lta. KKO myönsi valitusluvan 24.10.1991

Korkeimman oikeuden ratkaisu 5.5.1992 Nro 1520, D:91/255 (LVT:3):

Perustelut

Avioliittolain 86 §:n 2 momentin mukaan, sellaisena kuin säännös oli 23.9.1948 annetussa laissa, eloonjäänyt puoliso oli oikeutettu ennen osituksen toimittamista yksin vallitsemaan sellaista omaisuuttaan, johon toisella puolisolla oli avio-oikeus.
Kiinteistönkauppaan tarvittiin kuitenkin puolisoiden yhteisten rintaperillisten suostumus tai oikeuden lupa. Sanottua säännöstä ja lain 38 §:ää on avioliittolain muuttamisesta 16.4.1987 annetulla, 1.1.1988 voimaan tulleella lailla muutettu siten, että eloonjäänyt puolisi ei saa ilman oikeuden lupaa tai täysivaltaisten perillisten suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuuttaan, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Viimeksi mainitun lain voimaantulosäännöksen 12 momentissa säädetään muun muassa: "Jos avioliitto on ennen tämän lain voimaantuloa purkautunut puolison kuoleman johdosta tai purettu tuomioistuimen päätäksellä, on osituksen toimittamiseen sovellettava, mitä tämän lain voimaantullessa voimassa olleessa avioliittolain IV osassa on säädetty." Mainitussa voimaantulosäännöksessä ei ilmene perustetta sellaiselle tulkinnalle, että uuden avioliittolain 86 §:n 2 momentin vallinnanrajoitussäännöstä olisi noudatettava siinä tapauksesas, että ositusta toisen puolison kuoleman johdosta, joka on tapahtunut aikaisemman lain voimassa ollessa, ei vielä ollut toimitettu ennen uuden lain voimaantuloa.

Näillä perusteilla vaimo ei ole tarvinnut kysymyksessä olevaan kiinteistönkauppaan, jotta se olisi pätevä, miehen perillisten lupaa eikä myöskään tarvitse nyt yhden perillisistä ollessa alaikäinen siihen oikeuden lupaa.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan ja asia jätetään siltä osin kuin miehen perillisten kanne on hylätty kihlakunnanoikeuden päätöksen lopputuloksen varaan. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuudesta vapauttamista koskevalta osalta hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.