Helsingin HO 27.02.1980 439

Huoneenvuokra - Vuokran korottaminen - Korotuksen voimaantulo - Aravahuoneisto

A on vakuutusyhtiö B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B, jonka omistamaa huoneistoa A hallitsi vuokrasopimuksen nojalla, oli A:lle 22.12.1978 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut korottavansa huoneiston kuukausivuokran 1.098 markkaan 1.3.1979 lukien, mikäli Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi yhtiön vuokrankorotuslaskelman tarkistamishakemukset. A:lle lähetetyllä 28.2.1979 päivätyllä kirjeellä B oli kuitenkin kehoittanut A:ta maksamaan maaliskuun vuokran voimassaolevan vuokran määräisenä, koska kiinteistölautakunta ei ollut vielä antanut hakemuksesta ratkaisua, sekä 27.3.1979 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että kiinteistölautakunta oli 20.3.1979 hyväksynyt B:n hakemuksen.
B oli kuitenkin ilmoittanut kohtuussyistä korottavansa vuokraa siten, että kuukausivuokra oli 1.022 mk 1.4.1979 lukien ja 1.098 mk 1.9.1979 lukien. Koska B oli ilmoittanut 1.4.1979 voimaan tulleesta vuokrankorotuksesta vasta 27.3.1979, korotusilmoituksesta vuokrankorotuksen toteuttamiseen ei ollut kulunut HVL 49 §:n 1 momentissa säädettyä kahden kuukauden aikaa, minkä vuoksi A on vaatinut, että vuokrankorotus todettaisiin laittomaksi.

AO on tuomiossaan 30.8.1979 todennut, että B oli 22.12.1978 päivätyllä vuokrankorotuksen ennakkoilmoituksella ilmoittanut säädetyssä järjestyksessä A:lle vuokran korottamisesta 1.3.1979 alkaen. Kun kysymyksessä oli vuokra-asunto, jonka rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten on myönnetty valtion varoista asuntolainaa, kaupungin kiinteistölautakunnan on tullut vahvistaa B:n hakemus vuokran korottamisesta.
Kun kiinteistölautakunta on vasta kokouksessaan 20.3.1979 hyväksynyt hakemuksen, ei korotettua vuokraa ole voitu ryhtyä perimään 1.3.1979 alkaen, jonka vuoksi B on 27.3.1979 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut korotetun vuokran astuvan voimaan vasta 1.4.1979 alkaen 1.022 mk suuruisena ja vasta 1.9.1979 alkaen A:lle toimitetun ennakkoilmoituksen suuruisena. Siihen nähden, ettei B:n A:lle lähettämillä vuokrankorotusta koskevilla kirjeillä ole mitätöity 22.12.1978 päivätyn vuokrankorotuksen ennakkoilmoituksen sisältöä ja kun korotettu vuokra on astunut voimaan viranomaisen toimenpiteestä johtuen vasta 3 kuukauden kuluttua vuokralaiselle tehdystä korotusilmoituksesta, AO on katsonut, että kanteessa esitetty vaatimus on perusteeton ja B:n menettely asiassa lainmukainen.

A haki muutosta.

HO: HVL 49 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan on vuokrankoro- tusilmoituksessa ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra. Asuntolainoitettujen kiinteistöjen kohdalla, joiden huoneistojen enimmäisvuokrat vahvistaa Helsingissä kaupungin kiinteistölautakunta, vuokranantaja voi vasta kiinteistölautakunnan vahvistuksen saatuaan ilmoittaa vuokralaiselle uuden vuokran. Vuokranantaja voi kuitenkin vakiintuneen käytännön mukaan, halutessaan saattaa vuokrankorotuksen voimaan aikaisemmin kuin vasta kiinteistölautakunnan vahvistaman uuden vuokran ilmoittamisesta laskettavan HVL 49 §:n 1 mom:ssa säädetyn ajan kuluttua, ilmoittaa vuokralaiselle sen vuokran, jolle on haettu kiinteistölautakunnan vahvistusta, ja sen jälkeen, vuokran tultua vahvistetuksi, ilmoittaa vuokralaiselle lopullisen vahvistetun uuden vuokran. Vuokrankorotus tulee tällöin voimaan ensiksi mainitusta ilmoituksesta eikä vasta vahvistetun vuokran ilmoittamisesta laskettavan määräajan päättyessä edellyttäen, että ilmoitus vahvistetusta vuokrasta on tehty ennen tuon määräajan päättymistä.

B on 22.12.1978 ilmoittanut A:lle uudeksi vuokraksi 1.098 mk 1.3.1979 lukien, mutta kiinteistölautakunta ei ole korotuksen voimaantulopäivään 1.3.1979 mennessä ratkaissut asiaa. Tämän vuoksi on vuokran korottamismahdollisuus mainitun korotusilmoituksen perusteella rauennut. Kun B on 27.3.1979 ilmoittanut A:lle kiinteistölautakunnan vahvistaneen uudeksi vuokraksi 1.098 mk, on vuokraksi tuon ilmoituksen perusteella tullut B:n ilmoittamat 1.022 mk 1.6.1979 lukien ja 1.098 mk B:n ilmoittamasta ajankohdasta 1.9.1979 lukien. Sen vuoksi HO vahvisti, että A ei ollut velvollinen maksamaan korotettua vuokraa 1.4. ja 31.5.1979 väliseltä ajalta.

Läsnä: Poukka - Mäkelä - Iirola - Pohjola - Kaarni

Eri mieltä oleva jäsen Kaarni hyväksyi esittelijän näin kuuluvan ehdotuksen: Koska B on lokakuussa 1978 jättänyt huoneistoa koskevan vuokrankorotuslaskelman tarkistamishakemuksen kiinteistölautakunnalle ja lautakunta on 22.12.1978 A:lle tekemästä korotusilmoituksesta laskettavan HVL 49 §:n 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa eli 27.2.1979 käsitellyt asiaa ratkaisematta sitä kuitenkaan vielä, HO näillä ja muutoin ja AO:n mainitsemilla perusteilla katsonee, ettei ole syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

Jäsen Poukka oli samaa mieltä kuin jäsen Kaarni.

B pyysi valituslupaa KKO:lta.

KKO 5.2.1981 (1981 II 9): B on 22.12.1978 HVL 49 §:n 1 mom.
mukaisesti kirjallisesti ilmoittanut A:lle uuden vuokran ja korotuksen syyn. Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta, jonka tuli vahvistaa ko. valtion asuntolainoittamassa talossa sijaitsevien vuokrahuoneistojen enimmäisvuokrat, ei kuitenkaan ollut ratkaissut hakemusta A:lle ilmoitettuun korotuksen voimaantulopäivään 1.3.1979 mennessä. Koska kiinteistölautakunnassa e.m. 1.3.1979 jälkeen tapahtunut B:n hakemuksen vahvistaminen on vain lykännyt vuokran korotuksen toteuttamisen ajankohtaa eikä tuo siirtäminen sinänsä ole tehnyt B:n jo joulukuussa 1978 A:lle lähettämää vuokrankorotusilmoitusta mitättömäksi, B on ollut oikeutettu perimään A:lta korotettua vuokraa kiinteistölautakunnan 20.3.1979 tekemää päätöstä seuranneen vuokranmaksukauden alusta eli 1.4.1979 lukien. Sen vuoksi KKO, kumoten HO:n tuomion, jätti asian AO:n tuomion lopputuloksen varaan.

Läsnä: Manner - Portin - Hiltunen - Mäkinen - Heikkilä

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.