Helsingin HO 11.06.1980 1

Huoneenvuokra - Vuokralaisen konkurssi - Asianosainen

Osakeyhtiö B:n omaisuus oli 28.8.1979 luovutettu konkurssiin ja RO oli 7.9.1979 määrännyt, että konkurssiasia raukesi velallisen varojen vähyyden vuoksi. A on B:lle ja C:lle tiedoksi toimitettujen haasteiden nojalla Helsingin AO:ssa kertonut, että hän oli 28.11.1977 vuokrannut yhtiölle asuinhuoneiston 1.000 mk kuukausivuokrasta. Kun yhtiö ja huoneistossa asuva C, joka oli yksi yhtiön hallituksen kolmesta jäsenestä, olivat jättäneet suorittamatta A:lle sovitun kuukausivuokran syys- ja lokakuulta 1979, A on vaatinut, että B ja C velvoitettaisiin suorittamaan hänelle maksamatta jääneet vuokrat ja velvoitettaisiin vuokraoikeutensa menettäneinä häädön uhalla muuttamaan huoneistosta.

C:n, jolla ei ollut oikeutta kirjoittaa yhtiön toiminimeä yksin, saavuttua ilman yhtiön valtuutusta AO:teen sekä vastustettua kannetta omasta puolestaan ja ilmoitettua, että yhtiötä ei enää käytännössä ollut sekä että hän oli itse maksanut elokuun 1979 vuokran, AO on tuomiossaan 10.10.1979 lausunut selvitetyn, että C oli jättänyt maksamatta kanteessa tarkoitetut vuokrat. Sen vuoksi AO on, hyläten kanteen B:hen kohdistettuna, todennut C:n menettäneen vuokraoikeutensa ja velvoittanut hänet muuttamaan huoneistosta sekä suorittamaan A:lle maksamatta jätetyt vuokrat syys- ja lokakuulta 1979.

A ja C hakivat muutosta.

HO: Vuokrasopimuksen tekstiin oli merkitty vuokranantajaksi A ja vuokralaiseksi yhtiö B. Vuokrasopimuksen oli allekirjoittanut B:n puolesta C yksin. Esitetyn kaupparekisterinotteen mukaan B:n hallitukseen kuuluivat C ja kaksi muuta henkilöä ja yhtiön toiminimen kirjoittivat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Asuntoa oli käytetty C:n ja hänen perheensä asuntona. C oli asiassa kuultuna ilmoittanut, että hän oli itse maksanut elokuun 1979 vuokran ja että huoltovirasto mahdollisesti maksoi osan maksamatta jääneistä vuokrista myöhemmin. Edelleen HO totesi, että yhtiö, joka ei sen johdosta, että sen konkurssi oli 7.9.1979 rauennut varojen vähyyden vuoksi, ollut menettänyt asianosaiskelpoisuuttaan, oli haastettu laillisesti vastaajaksi asian 10.10.1979 tapahtuneeseen ensimmäiseen ja ainoaan käsittelyyn antamalla haaste 17.9.1979 tiedoksi C:lle yhtiön hallituksen jäsenenä. Kun asian käsittelyyn oli kuitenkin ilman yhtiön valtuutusta saapunut vastaajaksi ainoastaan C, joka oli haastettu vastaajaksi myös henkilökohtaisesti, ja kun C:llä ei ollut oikeutta allekirjoittaa yhtiön toiminimeä yksin, oli yhtiön katsottava jääneen laillisesti haastettuna pois asian käsittelystä. Kun asiassa oli sovinto sallittu ja kun A oli yhtiön poissaolosta huolimatta jättänyt asian päätettäväksi, asia oli ollut ratkaistavissa OK 12 luvun 12 §:n 2 momentin säännöksen mukaisesti yhtiön poissaolosta huolimatta.
Kun C:llä ei ollut oikeutta kirjoittaa yhtiön toiminimeä yksin ja kun A ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että yhtiö olisi ottanut vastatakseen C:n yksin yhtiön nimissä allekirjoittaman vuokrasopimuksen ehtojen noudattamisesta, vaan jättänyt asian päätettäväksi asian ensikäsittelyssä yhtiön poissaolosta huolimatta, HO katsoi, että A:n kannetta oli pidettävä yhtiöön kohdistettuna ilmeisesti perusteettomana. Sen sijaan HO katsoi, että C oli siihen nähden, että hän oli allekirjoittanut vuokrasopimuksen kerrotuin tavoin yhtiön puolesta ilman toiminimen kirjoitusoikeutta, että hän oli käyttänyt huoneistoa itsensä ja perheensä asuntona ja että hän oli myöntänyt maksaneensa henkilökohtaisesti huoneiston vuokran ainakin yhdeltä kuukaudelta, A:lle vastuussa vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisestä. Näillä ja muutoin AO:n mainitsemilla perusteilla HO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

Läsnä: Poukka - Mäkelä - Piira - Pohjola - Kaarni

Asian esittelijä viskaali Juusela ehdotti mietinnössään todettavaksi, että A:n ja C:n välille ei ollut katsottava syntyneen vuokrasuhdetta ja että C:tä ei ollut pidettävä asianosaisena po. riita-asiassa. AO:n ei niin ollen olisi pitänyt ottaa A:n häneen kohdistamaa vuokranmaksuvelvollisuutta ja häätöä koskevaa kannetta tutkittavakseen. A:n yhtiöön kohdistaman kanteen osalta esittelijä ehdotti todettavaksi, että vaikkakin vuokrasopimus oli sinänsä ollut puutteellisesti allekirjoitettu, virheen oli vuokrasuhteen kestäessä katsottava korjautuneen.
A:n yhtiötä vastaan ajamaa kannetta ei niin ollen ollut pidettävä ilmeisesti perusteettomana. Sen vuoksi yhtiö oli velvoitettava vuokraoikeutensa menettäneenä muuttamaan huoneistosta ja suorittamaan A:lle tämän vaatimat vuokrat.

ES.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.