Vaasan HO 15.12.1970

Försäljnings- och skingringsförbud - Kvarstad - Myymis- ja hukkaamiskielto - Takavarikko

A, vars fastighet 4.9.1969 hade ställts under försäljningsoch skingringsförbud och vars lösöre belagts med kvarstad till säkerhet för gäldande av B:s fordran, varom rättegång var anhängig, hade medelst ett den 20.12.1969 ingånget kontrakt utarrenderat på lägenheten befintliga växthusanläggningar till C och D med full rätt för dessa att intill utgången av år 1970 bedriva växthusodling. Sedan C och D i växthuset inplanterat gurk- och tomatplantor hade utmätningsmannen under hänvisning till de företagna säkerhetsåtgärderna förvägrat C och D rätten att bärga skörden.

Hovrätten, som fann att kvarstaden ej utgjorde hinder för A att disponera över sin fasta egendom och att arrendekontraktet ej kunde anses innebära sådan borgenärs rätt kränkande överlå- telse eller pantsättning som avses i 7 kapitel 3 § 2 momentet utsökningslagen, prövade rätt, med upphävande av länsstyrelsens utslag, godkänna besvären och berättiga C och D att förfoga över skörden.

Skiljaktiga ledamoten fann ej skäl att göra ändring i länsstyrelsens utslag, enligt vilket av C och D anförd klagan ogillats enär försäljnings- och skingringsförbundet jämväl omfattade skörden och då frågan om äganderätten till denna ej kunde upptagas till prövning samt emedan utmätningsmannens åtgärder ej visats vara felaktiga eller olagliga.

Lagakraftvunnet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.