Vaasan HAO 06.04.2022 387/2022

Tartuntatautilaki - ravitsemistoiminnan keskeyttäminen - asianosaisen kuuleminen - viranomaisen menettely - viranomaisen ohjeistus - viranomaisen määräys - - luottamuksensuoja

Diaarinumero: 20722/2021
Taltionumero: 387/2022
Antopäivä: 6.4.2022

Aluehallintovirasto oli määrännyt tartuntatautilain 58 b §:n perusteella muutoksenhakijan ravitsemisliikkeen ravitsemistoiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja liikkeen pidettäväksi suljettuna asiakkailta seitsemäksi vuorokaudeksi.

Hallinto-oikeus totesi, että tarkastuspöytäkirjasta kävi ilmi, että luvanhaltijan edustajaa oli kuultu tarkastuksen yhteydessä. Hallintolaki ei sisältänyt nimenomaisia säännöksiä kuulemisessa noudatettavista menettelytavoista. Asianosaista voitiin siten kuulla joko kirjallisesti tai suullisesti. Ottaen huomioon asian luonteen hallinto-oikeus katsoi, että luvanhaltijan edustajaa oli voitu kuulla suullisesti, eikä viranomaisen menettelyssä ollut ollut kuulemisen osalta hallintolain 34 §:ssä asetettujen vaatimuksien osalta puutteita.

Hallinto-oikeus totesi vielä, että asiassa saadun selvityksen perusteella muutoksenhakija ei ollut noudattanut tarkastajien ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamaa ohjausta siitä, että asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen ravitsemisliikkeessä olisi järjestettävä valtioneuvoston asetuksen (166/2021) 3 §:n mukaiseksi kello 23.55 mennessä. Tartuntatautilaissa tai 58 b §:n säätämiseen johtaneessa esityössä ei ollut tarkemmin määritelty määräaikaa, jonka puitteissa ravitsemisliikkeen oli saatettava toimintansa edellä mainitun asetuksen 3 §:n mukaiseksi. Ottaen kuitenkin huomioon tartuntatautilain tarkoituksen tartuntataudin leviämisen kannalta riskialttiiseen käyttäytymiseen oli voitava puuttua nopeasti. Edellä mainitun perusteella runsaan puolen tunnin määräaikaa oli pidettävä kohtuullisena aikana saattaa asia kuntoon. Hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että ensimmäisellä tarkastuskäynnillä muutoksenhakijalle oli tarkastuspöytäkirjan merkintöjen mukaan annettu ohjaus. Lisäksi tarkastuspöytäkirjaan oli kirjattu, että ohjauksesta ei aiheudu jatkotoimenpiteitä. Asiassa ei ollut annettu tartuntatautilain 58 b §:ssä tarkoitettua määräystä epäkohtien korjaamiseksi, eikä velvoitteita ollut rikottu olennaisesti. Tätä taustaa vasten hallinto-oikeus katsoi, että ravitsemistoimintaa ei ole voitu keskeyttää välittömästi toisen käynnin jälkeen kello 23.55. Aluehallintoviraston päätös on ollut lainvastainen. Koska aika, jota päätös on koskenut, oli päättynyt, enemmän lausunnon antaminen asiassa raukesi.

Aluehallintovirasto velvoitettiin korvaamaan muutoksenhakijan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Tartuntatautilaki 58 b §

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (26.2.2021/166) 3 §

Hallintolaki 34 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.