Itä-Suomen HAO 28.11.2016 16/0254/4

Opiskelijavalinta - Itsehallinto - Julkisen vallan käyttö - Toimivalta - Yliopisto

Diaarinumero: 01749/15/1305
Taltionumero: 16/0254/4
Antopäivä: 28.11.2016

Valittaja ei ollut tullut valituksi opiskelijaksi L:n yliopistoon ja valittaja oli hakenut valintapäätökseen oikaisua yliopistolta. Yliopiston provost oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan asiasta tekemän oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudessa asiassa oli kysymys siitä, oliko yliopiston provostilla ollut toimivalta ratkaista oikaisuvaatimus.

Hallinto-oikeus kumosi L:n yliopiston provostin päätöksen ja palautti asian toimivaltaisen viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:

Suomen perustuslain 123 §:n 1 momentin mukaan yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Päätöksen tekohetkellä voimassa olleen yliopistolain 82 § (558/2009) 1 momentin mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Pykälän 2 momentin 8-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Yliopistolain (558/2009) 17 § 2 momentin 1 kohdan mukaan rehtorin tehtävä on johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Yliopistolain (558/2009) 17 §:n 4 momentin mukaan rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

Yliopistolain (558/2009) 28 §:n mukaan yliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään yliopiston johtosäännössä ja muissa vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä.

Hallinto-oikeus on todennut, että päätöksentekoaikaan voimassa olleen oikaisumenettelyä koskevan säännöksen mukaan oikaisua oppilasvalintaa koskevaan päätökseen haetaan yliopistolta. Säännöksessä ei ole tarkemmin säädetty siitä, mikä taho tai miten yliopistossa oikaisupyynnöt opiskelijavalintaa koskevissa asioissa tulee käsitellä. Hallinto-oikeus on todennut, että näin ollen yliopiston itsensä päätettäväksi jää se, kuinka yliopisto järjestää opiskelijavalintaa koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyn.

Yliopisto on antamassaan selvityksessä todennut, että provostille on annettu nimenkirjoitusoikeus yliopiston hallituksen 17.9.2014 antaman päätöksen ja rehtorin 28.11.2014 tekemän toimivallan siirron perusteella. Lausunnon mukaan yliopistossa ei ole kattavasti erikseen määrätty, kenellä on ollut toimivalta tehdä päätöksiä tietyissä yksittäistapauksissa, vaan sen sijaan nimenkirjoitusoikeuden haltijat ovat voineet tehdä päätöksiä kaikissa asioissa. Nimenkirjoitusoikeuden antaminen tarkoittaa lausunnon mukaan samaa kuin toimivallan siirtäminen asiassa tai yliopiston edustaminen. Provostin toimivalta tehdä päätös opiskelijavalintaa koskevassa oikaisupyyntöasiassa on perustunut siis sekä hallituksen päätökseen, että rehtorin toimivallan siirtoon. Opiskelijavalintaan liittyvien oikaisuvaatimusten käsittelystä ei ole määräyksiä yliopiston johtosäännössä.

Yliopisto on antamassaan lisäselvityksessä todennut, että hallitus ja rehtori ovat siirtäneet toimivaltaansa provostina toimineelle henkilölle. Rehtorin päätöksen lisäksi yliopistolla on täysin sisäiseen käyttöön tarkoitettu excel-taulukko, jossa nimettiin oikaisupyyntöpäätösten tekijäksi silloin provostina toiminut henkilö. Tämänkin taulukon on rehtori hyväksynyt, mutta se on ollut epävirallinen ja allekirjoittamaton. Näin ollen provostilla on ollut oikeus tehdä ja allekirjoittaa oikaisupyyntöä koskeva päätös riippumatta siitä, onko rehtori ollut estynyt vai ei. Kysymys siitä, missä rehtori on ollut valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä, on yliopiston mukaan tapauksen kannalta irrelevantti. Yliopisto on lisäksi todennut, että perustuslain 123 §:n mukaan yliopistoilla on itsehallinto. Itsehallinnon on vakiintuneesti katsottu kattavan sekä akateemisen itsehallinnon että hallinnollisen itsehallinnon. Näin ollen yliopisto on saanut lainsäädännön puitteissa organisoida toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Päätöksentekohetkellä voimassa olleen yliopistolain 82 §:n mukaan oikaisua pyydettiin yliopistolta. Tällöinkin lainmukainen päätöksentekijä on ollut rehtori ja yliopisto on itsehallintonsa puitteissa järjestänyt tässä tapauksessa toimintansa niin, että oli delegoinut toimivaltansa provostille, joka on tehnyt päätöksen.

Hallinto-oikeus on todennut, että oikaisumenettelystä on säädetty lailla. Oppilasvalintaa koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyssä on kysymys merkittävästä julkisen vallan käytöstä, jolla annetaan ensiasteena oikeusturvaa hakijoille. Julkisen vallankäytön ja julkishallinnollisten toimivaltasuhteiden on perustuttava lakiin sekä muihin alempi asteisiin säädöksiin ja määräyksiin. Toimivaltasuhteiden tulee olla selväpiirteisiä. Päätöksentekohetkellä voimassa olleen yliopistolain mukaan oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen haetaan yliopistolta. Yliopistoilla on itsehallinto ja säännös jättää yliopistolle suuren harkintavallan sen suhteen kuinka oikaisuvaatimusten käsittely yliopistossa järjestetään. Toimivalta oppilasvaalintaa koskevien muutoshakemusten käsittelemiseen tulee kuitenkin yliopistossa järjestää asianmukaisesti siten, että ihmisten oikeuksista päättävän ja siten julkista valtaa käyttävän viranomaisen toimivalta ilmenee riittävän täsmällisesti yliopiston johtosäännöstä tai muusta vastaavasta yliopiston sisäisestä määräyksestä.

Hallinto-oikeus on todennut, että nimenkirjoitusoikeudessa on kysymys yliopiston edustamisesta. Nimenkirjoitusoikeudessa on kysymys yhteisön yksityisoikeudellisesta edustamisesta ja valtuudesta toimia yhteisön nimissä sekä allekirjoittaa yhteisöä sitovasti sopimuksia. Vaikka päätöksen tekoaikaan voimassa olleessa oikaisumenettelyä koskevassa säännöksessä ei ole tarkemmin säädetty oikaisuvaatimusten käsittelystä, ei yksin yliopiston yleisen nimenkirjoitusoikeuden antamisella, ilman asiaa koskevaa nimenomaista määräystä, ole voitu antaa toimivaltaa käsitellä oppilasvalintaa koskevia oikaisupyyntöjä, kun otetaan huomioon, että kyseessä on julkisen vallan käyttö. Yllä mainitut perustelut huomioiden hallinto-oikeus on katsonut, että oikaisumenettelystä ja tähän liittyvästä toimivallasta tulee olla nimenomaiset määräykset ja lähtökohtaisesti oikaisupyyntöjen käsittelystä tulisi määrätä esimerkiksi yliopiston johtosäännössä.

Yliopistolain 17 § 2 momentin 1 kohdan mukaan rehtorin tehtävänä on muun ohella päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Yliopistolain 83 § (558/2009) 1 momentin mukaan oikaisua oppilasvalintaan voi hakea yliopistolta. Hallinto-oikeus on katsonut, että koska oikaisupyyntöjen käsittelystä ei ole määrätty nimenomaisesti yliopiston johto- tai hallintosäännöissä, on tässä tilanteessa yliopiston rehtori toimivaltainen käsittelemään oikaisuvaatimukset. Rehtorin toimivalta käsitellä oikaisuvaatimuksia perustuu näin ollen lakiin. Tätä rehtorille nimenomaisesti lailla säädettyä julkisoikeudellista toimivaltaa ei ole voitu siirtää antamalla jollekin henkilölle yleinen nimenkirjoitusoikeus, tai päättämällä asioiden käsittelystä sisäisellä tehtävien järjestelyllä. Lailla säädettyä julkisoikeudellista toimivaltaa voidaan siirtää ainoastaan edellä mainituin tavoin nimenomaisella määräyksellä, joka siirtää lakiin perustuvan toimivallan hoitaa julkisoikeudellista tehtävää.

L:n yliopiston johtosäännön 6 §:n mukaan provost toimii rehtorin sijaisena. L:n yliopisto ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi katsottava provostin valituksenalaista päätöstä tehdessään toimineen rehtorin sijaisena ja että hänellä olisi tällä perusteella ollut toimivalta päätöksen tekemiseen.

Edellä mainitut perustelut huomioon ottaen, hallinto-oikeus on katsonut, ettei provostilla ole ollut toimi valtaa käsitellä oikaisuvaatimuksia. Näin ollen hallinto-oikeus on kumonnut valituksenalaisen päätöksen ja palauttanut asian toimivaltaisen viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi. Koska päätös on tullut yksin tällä perusteella kumotuksi, ei hallinto-oikeus ole ottanut kantaa asiaan muilta osin.

Perusteluissa mainitut ja
Yliopistolaki 19 §
Hallintolaki 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Riikka Tiainen, Marika Turunen ja Ritva Schiestl. Asian esittelijä Toni Nykänen.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.