Vaasan HAO 09.12.2015 15/0608/1

Elinkeinotulon verotus - Yritysjärjestely - Osittaisjakautuminen - Liiketoimintakokonaisuus - Kiinteistöyhtiö

Diaarinumero: 00559/15/8108
Taltionumero: 15/0608/1
Antopäivä: 9.12.2015

Hoivapalveluliiketoimintaa harjoittava X Oy oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, sovelletaanko elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä, jos X Oy siirtää elinkeinotoimintansa käytössä käyttöomaisuutena olleet kiinteistöt ja niihin kohdistuvat velat ja vastuut uudelle perustettavalle ei-keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. X Oy:stä oli tarkoitus siirtää ainakin yksi henkilö perustettavaan yhtiöön hoitamaan kiinteistöliiketoiminnan koordinointia ja johtamista.

X Oy:n omistuksessa oli kolme kiinteistöä. Lisäksi yhtiö oli osallisena rakennushankkeessa, jonka myötä suurin osa osakkeista tulisi uuden perustettavan kiinteistöyhtiön omistukseen. Osittaisjakautumisen jälkeen perustettava kiinteistöyhtiö vuokraisi omistamansa kiinteistöt X Oy:n elinkeinotoiminnan käyttöön.

Hallinto-oikeus oikeudenvalvontayksikön valituksen hyläten katsoi, että uusi perustettava kiinteistöyhtiö kykenee itsenäiseen ja voittoa tavoittelevaan toimintaan ja että siirtyvät varat, velat ja vastuut muodostavat EVL 52 c §:n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden ja suunniteltuun järjestelyyn voitiin soveltaa mainitun pykälän osittaisjakautumista koskevia säännöksiä.

Perusteluinaan hallinto-oikeus totesi muun muassa, että itsenäisen liiketoiminnan käsitettä on tarkasteltava ensisijaisesti toiminnalliselta kannalta. Siirrettyjen varojen on muodostettava siirron hetkellä sellainen kokonaisuus, joka voi toimia ilman merkittäviä lisäsijoituksia.

Liiketoimintakokonaisuutta oli arvioitava lähinnä vastaanottavan yhtiön näkökulmasta. Kiinteistöjä hallitseva ja vuokraava yhtiö pystyy itsenäiseen taloudelliseen toimintaan saadessaan vuokratuloja, joita se käyttää juokseviin kuluihin, lainojen hoitokuluihin ja mahdollisesti kiinteistöjen kehittämiseen. Henkilökunnan määrä ei ole ratkaiseva tekijä, koska kiinteistöyhtiö voi ostaa tarvitsemansa palvelut ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Sillä seikalla, että vuokraustoiminta aloitetaan vasta osittaisjakautumisen jälkeen ei ollut merkitystä.

X Oy oli esittänyt perusteita sille, että järjestely oli hoivapalveluliiketoiminnan jatkumisen ja y-tunnuksen säilymisen vuoksi perusteltua toteuttaa osittaisjakautumisena. Osittaisjakautumisella pyrittiin varmistamaan X Oy:n riittävän omavaraisuusasteen ylläpitäminen, joka oli edellytyksenä julkisille hankinnoille sekä taloudellisten riskien hallinta.

Hallinto-oikeus totesi, että osittaisjakautumista koskevan säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa liiketaloudellisesti tarkoituksenmukaisten yritysjärjestelyiden toteuttaminen ilman verotuksellisia esteitä.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c § 1 ja 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.