Vaasan HAO 23.11.2015 15/0323/2

Liikenteenharjoittaja-asetus - Joukkoliikennelaki - Joukkoliikennelupa - Havaitun puutteen korjaaminen - Tavallinen tiedoksianto - Todisteellinen tiedoksianto - Kansallisen lainsäädännön suhde parlamentin ja neuvoston asetukseen -

Diaarinumero: 01831/14/7503
Taltionumero: 15/0323/2
Antopäivä: 23.11.2015

ELY-keskus oli tavallisena tiedoksiantona 13.11.2013 lähetetyllä kirjeellä asettanut A Oy:lle EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 13 artiklan mukaisen kuuden kuukauden määräajan vakavaraisuutta koskevan puutteen korjaamiseksi. Määräajan päätyttyä ELY-keskus peruutti pysyvästi A Oy:lle myönnetyt joukkoliikenneluvat.

Asiassa oli ensisijaisesti kysymys sen arvioimisesta, oliko A Oy:lle varattu lainmukainen tilaisuus tulla kuulluksi ennen joukkoliikenneluvan peruuttamista ja korjata luvan myöntämisen edellytyksissä havaittu puute.

Liikenteenharjoittaja-asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan, jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että yksi tai useampi 3 artiklassa asetettu vaatimus ei enää täyty, se voi asettaa jonkin artiklassa asetetuista määräajoista tilanteen korjaamista varten. Vaikka artiklan sanamuoto ei ollut velvoittava, oli asetuksen johdanto-osan 12 kohta huomioon ottaen myös mainitun artiklan katsottava edellyttävän, että ennen luvan peruuttamista luvanhaltijalle varattiin tilaisuus korjata havaittu puute.

Joukkoliikennelain 19, 31 ja 35 §:n perusteluista (HE 101/2011 vp) kävi ilmi, että joukkoliikennelain 19 §:n 1 momentin 2-5 kohdat on annettu liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla. Tuossa artiklan kohdassa jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus asettaa lisävaatimuksia, jotka yritysten on täytettävä, että ne saavat luvan harjoittaa maantieliikennettä. Joukkoliikennelain 35 §:n yksityiskohtaisista perusteluista kävi ilmi se lainsäätäjän tarkoitus, että 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan silloin, kun lupa peruutetaan sen vuoksi, että 19 §:n 1 momentin 2-5 kohdissa tarkoitetun kansallisesti asetetun edellytyksen havaitaan puuttuvan. Mainitun 35 §:n 2 momentin sanamuoto on velvoittava ja siinä todetaan, että viranomaisen on ennen luvan peruuttamista annettava luvanhaltijalle mahdollisuus määräajassa korjata puute tai laiminlyönti. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta ja lupa voidaan peruuttaa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa korjattu. Mainitussa kansallisessa säännöksessä siten edellytetään, että ennen luvan peruuttamista luvanhaltijalle varataan mahdollisuus korjata laiminlyönti tai puute.

Sekä liikenteenharjoittaja-asetuksessa että joukkoliikennelaissa oli siten edellytetty, että ennen luvan peruuttamista luvanhaltijalle varataan tilaisuus korjata havaittu puute. Valituksenalaisen päätöksen perusteella oli jossain määrin epäselvää, oliko ELY-keskuksen päätös perustunut sekä liikenteenharjoittaja-asetukseen että joukkoliikennelakiin vai kumpaankin säädökseen. Kun otettiin huomioon liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan alakohdassa c ja 7 artiklassa sekä joukkoliikennelain 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitut seikat, oli päätös luvanhaltijan maksukyvystä esitetyt seikat huomioon ottaen lähtökohtaisesti voinut perustua kumpaankin mainituista säännöksistä. Liikenteenharjoittaja-asetuksesta johtuvaa estettä joukkoliikennelain 35 §:n 2 momentin soveltamiselle ei ollut, kun otettiin huomioon, että liikenteenharjoittaja-asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa mainitut edellytykset vastasivat 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, eikä liikenteenharjoittaja-asetuksessa siten ollut tyhjentävästi tai kansallisen lainsäädännön kanssa ristiriitaisella tavalla säännelty siitä peruuttamismenettelystä, jota noudatettiin 3 artiklan 2 kohdan perusteella annettujen edellytysten puuttuessa.

Joukkoliikennelain mukaisen luvan peruuttaminen voi vaikuttaa olennaisesti luvanhaltijan elinkeinon harjoittamiseen. Näin ollen ja kun luvan myöntämisen edellytyksissä havaitun puutteen korjaamiseen varattava määräaika oli liikenteenharjoittaja-asetuksen ja joukkoliikennelain säännökset huomioon ottaen edellytyksenä luvan peruuttamiselle, oli määräajan asettamisessa tosiasiassa kysymys sellaisesta hallintolain 60 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, jonka tiedoksisaannista alkoi kulua vastaanottajan oikeuteen olennaisesti vaikuttava määräaika. Tämän vuoksi ELY-keskuksen olisi tullut antaa edellä mainittu 13.11.2013 päivätty kirje tiedoksi A Oy:lle todisteellisesti hallintolain 60 §:ssä säädetyllä tavalla eikä hallintolain 59 §:n mukaisesti tavallisena tiedoksiantona. ELY-keskuksen päätös oli näin ollen kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009 maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (liikenteenharjoittaja-asetus) 3 artikla 1 ja 2 kohta, 7 artikla 1 kohta, 13 artikla 1 kohta c alakohta ja 3 kohta
Joukkoliikennelaki 19 § 1 momentti, 30 a § 2 momentti, 31 § 1 ja 2 momentti sekä 35 § 2 momentti
Hallintolaki 55 § 1 momentti, 57 § 1 momentti, 59 § 1 momentti ja 60 § 1 momentti.

Kts. KHO 2017:16, jolla hallinto-oikeuden päätös kumottiin.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.