Vaasan HAO 13.03.2015 15/0097/1

Euroopan aluekehitysrahasto - Julkinen hankinta - Hankintalain soveltamisala - Hankintadirektiivi - Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Diaarinumero: 00769/12/7402
Taltionumero: 15/0097/1
Antopäivä: 13.3.2015

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli tuensaajana Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamassa projektissa. Projektiin kuului muun muassa yksityiseltä yritykseltä tilattu ilmakuvaus. Hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, tuliko hankintaan soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007, hankintalaki).

Hankintalain 8 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

Tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeva poikkeus perustuu EU-sääntelyyn (ns. hankintadirektiivi 2004/18/EY). Hallinto-oikeus katsoi, että poikkeus soveltuu erityisesti tilanteisiin, jossa useampi taho tekee yhteisesti tutkimus- tai kehittämistyötä. Poikkeusta voidaan soveltaa vain rajoitetusti tilanteisiin, joissa yksi viranomainen tilaa palvelun.

Muun muassa tällä perusteella hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa voitu soveltaa edellä mainittua poikkeusta, joten hankintaan olisi tullut soveltaa hankintalakia.

Julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007) 8 § 1 mom. 6 kohta

Julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/18/EY) 16 artikla f alakohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.