Turun HAO 16.04.2015 15/0185/3

Ennakkoratkaisu - Lahja - Sukupolvenvaihdos - Huojennus - Yritystoiminnan jatkaminen - Hallintoneuvosto

Diaarinumero: 01828/14/8510
Taltionumero: 15/0185/3
Antopäivä: 16.4.2015

A:n tarkoituksena on lahjoittaa kahdelle lapselleen kummallekin erikseen 10 % B Oy:n osakkeista. A on pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, soveltuuko perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskeva säännös lahjoituksiin, mikäli lahjansaajat jatkavat saaduilla varoilla yritystoiminnan harjoittamista siten, että heidät valitaan B Oy:öön perustettavaan hallintoneuvostoon.

Ennakkoratkaisun mukaan lahjoituksiin ei sovelleta haettua huojennusta. Verohallinto totesi perusteluinaan muun muassa, että hallintoneuvoston jäsenyys ei laatunsa ja laajuutensa puolesta vastaa hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan tehtäviä, joissa todellinen päätös- ja toimeenpanovalta edelleenkin toteutuvat.

A valitti ennakkoratkaisusta ja vaati, että lahjoituksiin kerrotuissa oloissa sovelletaan perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä.

Puutavara-alalla toimiva B Oy on konsernin emoyhtiö. Yhtiön osakkeet ovat saman suvun omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osake. Yhtiön hallituksen seitsemästä varsinaisesta jäsenestä kolme on yhtiön osakkaita. Toinen lahjansaajista on toiminut hallituksen jäsenenä syksyyn 2014 saakka.

B Oy:n yhtiöjärjestystä on tarkoitus muuttaa ottamalla siihen hallintoneuvostoa koskeva määräys, jonka mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet, määritellä yhtiön omistajatahon tahdon mukainen liiketoiminnan suunta ja tavoitteet hallitukselle sekä antaa hallitukselle omasta aloitteestaan tai hallituksen pyynnöstä ohjeita ja suosituksia. Hallintoneuvostolla on myös oikeus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous.

B Oy:n on kerrottu tarkoituksellisesti kasvattaneen osakaspiirin ulkopuolisten henkilöiden osuutta hallituksessa valitsemalla siihen hallitusammattilaisia ja muita liike-elämän asiantuntijoita. Hallituksen puheenjohtajakin on osakaspiirin ulkopuolelta. Lahjansaajilla on kaupallisen alan koulutusta ja lähinnä opiskelun ohella kertynyttä työkokemusta yhtiössä.

Hallinto-oikeus totesi, että perintö- ja lahjaverolain veronhuojennusta koskevan säännöksen tavoitteena on muun muassa yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen ja yritystoiminnan jatkajan aseman parantaminen. Edellytyksenä veronhuojennukselle on, että verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa lahjaksi saadussa yrityksessä. Yritystoiminnan jatkamisen käsitettä ei ole laissa tarkemmin määritelty. B Oy on kolmen sisaruksen ja heidän lastensa omistama yritys, jonka osakkeiden luovuttamista on rajoitettu lunastuslausekkeella. Yhtiön suunnitelmana on lisätä ammattilaisten osuutta hallituksessa ja perustaa hallinnosta vastaavien toimintaa valvova hallintoneuvosto, joka muun muassa valitsee hallituksen. Lahjansaajat, joilla on myös kaupallisen alan koulutusta, valitaan perustettavaan hallintoneuvostoon. Hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa he jatkavat lahjaksi saamillaan varoilla yritystoimintaa B Oy:ssä perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitetulla tavalla.

Hallinto-oikeus lausui uutena ennakkoratkaisuna, että mikäli A lahjoittaa lapsilleen kummallekin erikseen 10 % B Oy:n osakkeista ja lahjansaajat jatkavat saaduilla varoilla yritystoiminnan harjoittamista siten, että heidät valitaan B Oy:öön perustettavaan hallintoneuvostoon, lahjoituksiin sovelletaan perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa säännöstä.

Perintö- ja lahjaverolaki 55 § 1 mom 2 kohta

Osakeyhtiölaki 6 luku 21 §
KHO:n päätös 11.11.2016 taltionumero 4762. KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä. Vuosikirja KHO:2016:173.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.