Itä-Suomen HAO 27.02.2015 15/0256/1

Varainsiirtovero - Arvopaperin luovutus - Asunto-osakeyhtiö - Lahja - Yhtiölainaosuus - Vastike

Diaarinumero: 10571/14/8504
Taltionumero: 15/0256/1
Antopäivä: 27.2.2015

Asiassa oli ratkaistavana se, onko kysymys varainsiirtoverolain 20 §:ssä tarkoitetusta vastikkeellisesta arvopaperin luovutuksesta tilanteessa, jossa luovutuksensaaja saa lahjana huoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakeyhtiön osakkeet ja hänen vastattavakseen siirtyy pykälän 4 momentissa tarkoitettu yhtiölainaosuus.

A on lahjoittanut B:lle puoliosuuden osakkeista, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan. Osakkeisiin on kohdistunut taloyhtiön lainasta 6 716,12 euroa. Verohallinto on päättänyt jättää määräämättä luovutuksesta varainsiirtoveroa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut päätöksestä vaatien, että B on velvoitettava maksamaan varainsiirtoveroa hänen vastattavakseen tulleen yhtiölainaosuuden perusteella.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan nyt kysymyksessä oleva oikeustoimi eli osakkeitten saanto on siviili- ja varainsiirtovero-oikeudelliselta luonteeltaan kokonaisuudessaan varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu lahja, josta ei tuon säännöksen ja lain 15 §:n 3 momentin mukaan ole suoritettava varainsiirtoveroa. Tätä ei muuta se, että lahjansaajan vastattavaksi siirtyy yhtiölainaosuus.

Valituksessa on kuitenkin katsottu, etteivät varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin säännökset estä tulkitsemasta varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin säännöstä siten, että pelkkä lahjansaajalle siirtynyt yhtiölainaosuus riittää täyttämään tuossa lainkohdassa tarkoitetun vastikkeellisuuden.

Varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa on säädetty, että arvopaperin luovutuksessa vero lasketaan kauppahinnasta tai momentissa tarkoitetun muun vastikkeen arvosta. Pykälän 4 momentti on 1 momenttiin verrattuna erityissäännös, jonka mukaan, kun luovutuksen kohteena ovat muun ohessa asunto-osakeyhtiön osakkeet, luetaan vastikkeeseen myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus. Varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin sanamuodosta voidaan näin ollen päätellä, että tuon momentin mukaan, mikäli asunto-osakeyhtiön osakkeitten luovutuksensaaja suorittaa pykälän

1 momentissa tarkoitetun kauppahinnan tai muun vastikkeen, niin siinä tapauksessa vastikkeeseen luetaan myös yhtiölainaosuus.

Varainsiirtoverolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 125/2012 vp) perusteluista ei käy ilmi, että lainmuutoksen mukainen velvollisuus maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden osalta olisi tarkoitettu koskemaan myös luovutuksia, joissa osakkeet lahjoitetaan eli luovutetaan vastikkeetta, mutta joissa lahjansaajalle siirtyy velvollisuus yhtiölainaosuuden suorittamiseen. Hallituksen esityksen perusteluista voidaan päinvastoin päätellä, että siinä on tarkoitettu jättää sanotunlaiset luovutukset varainsiirtoverotuksen ulkopuolelle. Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu muun ohessa seuraavaa: "Kiinteistöosakkeiden kohdalla ehdotusten lähtökohta on lukea yhtiölaina osaksi vastiketta tätä laajemmin siten, että osakkeista maksettuun vastikkeeseen, josta vero lasketaan, luettaisiin myös sellainen luovutettaviin osakkeisiin kohdistuva yhtiön velka, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle, vaikka luovutussopimuksessa ei olisi asiasta nimenomaista sopimusehtoa, mitä 20 §:n 1 momentin soveltaminen edellyttää." Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu lisäksi muun ohessa seuraavaa: "Asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutuksessa vero laskettaisiin käytännössä siten kauppahinnasta lisättynä sillä velkaosuudella, joka isännöitsijätodistuksen mukaan kohdistuu osakkeisiin kaupantekohetkellä ja joka osakkaalla on isännöitsijätodistuksen mukaan oikeus maksaa yhtiölle."

Hallinto-oikeus katsoi edellä esitetyn perusteella varainsiirtoverolain 20 §:n 4 momentin tarkoituksena olevan, että velvollisuus maksaa varainsiirtoveroa asunto-osakeyhtiön yhtiölainaosuuden osalta koskee vain tilanteita, joissa luovutuksensaaja suorittaa myös pykälän 1 momentissa tarkoitetun kauppahinnan tai muun vastikkeen. Mainittu velvollisuus ei näin ollen koskenut nyt valituksen kohteena olevaa luovutusta, jossa lahjansaaja ei ole sitoutunut suorittamaan mitään vastiketta, vaan hänelle on ainoastaan siirtynyt sanottu velkavastuu. Tällainen luovutus on varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla vapaa varainsiirtoverosta.

Sovelletut oikeusohjeet
Varainsiirtoverolaki 4 § 3 mom., 15 § 3 mom. sekä 20 § 1 mom., 3 mom. 1 kohta ja 4 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Jari Mäki-Runsas ja Pekka Hallikainen. Asian esittelijä Pekka Hallikainen.

KHO:n päätös 26.10.2016 taltionumero 4491/16, päätöksen lopputulosta ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.