Itä-Suomen HAO 13.03.2015 15/0089/4

Virkavaali - Kunnanhallituksen esitys - Valtuusto - Yksimielinen päätös - Päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 11072/14/2206
Taltionumero: 15/0089/4
Antopäivä: 13.3.2015

Kunnanvaltuusto oli valinnut henkilön hallintopäällikön virkaan. Valtuusto ei ollut perustellut päätöstään. Kunta vetosi hallinto-oikeudessa hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohtaan, jonka mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Kunta esitti perusteluja virkavalinnalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa.

Valituksenalaisen päätöksen pöytäkirjasta ilmeni, että valtuuston päätöksen pohjana oli ollut kunnanhallituksen ehdotus virkaan valittavasta henkilöstä. Valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti ilman, että asiassa oli järjestetty kuntalain 60 §:ssä tarkoitettua vaalia. Hallintopäällikön valinta ei siis ollut perustunut vaaliin, jossa ääniä olisi voinut antaa kenelle tahansa viran kelpoisuusvaatimukset täyttävälle hakijalle. Koska kyseessä ei ollut vaali, ei asiassa tullut hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan sovellettavaksi hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetty poikkeus perusteluvelvollisuudesta. Tässä tilanteessa ei ollut myöskään riittävää, että päätöstä oli perusteltu kunnan hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa. Hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen perustelemattomana.

Päätös, johon on haettu muutosta

Rantasalmen kunnanvaltuusto
30.6.2014 § 23

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Asiassa on kysymys hallintopäällikön virkavalinnan laillisuudesta. Valittajan mukaan virkaan valitulla ei ole ollut viran hakuilmoituksessa edellytettyä soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Virkaan valittu ei siten ole täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Valittajan mukaan valtuuston päätös on myös perustelematon eikä valinta perustu objektiiviseen ansio- ja kokonaisvertailuun. Hakijoiden ansiovertailua ei ilmeisesti ole tehty. Valtuutetuilla ei ole ainakaan ollut ansiovertailua käytössään ja epäselvää on myös se, onko hakijoiden hakemusasiakirjat tai mahdollinen haastattelutoimikunnan muistio ollut valtuutettujen käytettävissä ennen päätöksentekoa. Valittajan mukaan hän on työkokemuksensa ja koulutuksensa perusteella ansioituneempi hakija kuin virkaan valittu. Koska häntä ei ansioituneimpana valittu, häntä on syrjitty valinnassa sukupuolen, iän, mielipiteen tai jonkun muun syyn takia.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Hyvä hallintotapa edellyttää, että virkaan hakeneen henkilön riitauttaessa päätöksen, sen perustelut esitetään viimeistään hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa. Kunnanhallitus on lausunnossaan esittänyt perusteluja virkavalinnalle.

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on ensiksi selvitettävä, onko päätös asianmukaisesti perusteltu.

Hallintolain 45 §:n 1 momentissa säädetään, että päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia.

Kuntalain 60 §:ssä säädetään vaalista. Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.

Hallinto-oikeus toteaa, että kunnanvaltuuston valituksenalainen päätös on perustelematon. Päätöksestä ei ilmene, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet hallintopäällikön valintaan eikä siinä ole mainittu sovellettuja säännöksiä. Päätös on perustelematon myös kunnan oman näkemyksen mukaan. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko valtuusto voinut jättää perustelut esittämättä hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla.

Hallintolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 s. 101) on todettu, että hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan perustelut voitaisiin jättää esittämättä päätöksen koskiessa kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia. Tällä tarkoitetaan lähinnä luottamushenkilöiden valintaa ja muita palvelussuhteeseen ottamista koskevia asioita, joiden ratkaiseminen on kunnallishallinnossa yleensä monijäsenisen toimielimen tehtävänä. Edelleen hallituksen esityksen mukaan vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 60 §:ssä. Päätöksentekoon kuuluu, että ääniä voi antaa kenelle tahansa vaalissa kysymykseen tulevalle eli kelpoisuusvaatimukset täyttävälle hakijalle. Lopullinen valinta voi selvitä vasta kokouksessa suljetun lippuvaalin jälkeen. Tämän vuoksi päätöksentekotilanteessa on usein mahdotonta esittää kaikkia valinnan perusteluja.

Valituksenalaisen päätöksen pöytäkirjasta ilmenee, että valtuuston päätöksen pohjana on ollut kunnanhallituksen ehdotus, jonka mukaan virkaan valittaisiin X. Valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti ilman, että asiassa on järjestetty kuntalain 60 §:ssä tarkoitettu vaali. Hallintopäällikön valinta ei siis ole perustunut vaaliin, jossa ääniä olisi voinut antaa kenelle tahansa viran kelpoisuusvaatimukset täyttävälle hakijalle. Koska kyseessä ei ole ollut vaali, ei asiassa tule sovellettavaksi hallintolain 45 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetty poikkeus perusteluvelvollisuudesta. Tässä tilanteessa ei ole myöskään riittävää, että päätöstä on perusteltu kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa. Näin ollen valtuuston päätös on perustelemattomana kumottava.

Koska päätöstä ei ole perusteltu, hallinto-oikeuden on mahdotonta arvioida päätöksen laillisuutta muutoin. Tästä johtuen hallinto-oikeus ei ota kantaa muihin asiassa esitettyihin valitusperusteisiin.

Sovelletut säännökset
Perusteluissa mainitut ja kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Jukka Hartikainen, Mirjami Paso ja Anu Koivuluoma. Asian esittelijä Anu Koivuluoma.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.