Helsingin HAO 05.03.2015 15/0298/3

Elinkeinotulon verotus - Jakautuminen - Jatkuvuusperiaate - Tappioiden kohdentaminen - Nettovarallisuus - Tulolähde - Liiketoimintakokonaisuus - Arvopaperikauppa

Diaarinumero: 03917/14/8103
Taltionumero: 15/0298/3
Antopäivä: 5.3.2015

X Oy:ssä oli toteutettu 31.12.2008 kokonaisjakautuminen, jossa sen kaikki varat ja velat oli siirretty toimivalle B Oy:lle ja perustettavalle A Oy:lle. X Oy:n koko toiminta oli koostunut arvopaperikaupasta. B Oy oli vastaanottanut varoista ainoastaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluneet Y AB:n (publ) osakkeet ja A Oy muut arvopaperit.

Toimitetussa verotuksessa B Oy:lle on katsottu siirtyneen X Oy:n vahvistetut tappiot siltä osin, kun ne olivat syntyneet Y AB:n (publ) osakkeiden hankintaan kohdistuneista korkomenoista.

A Oy oli vaatinut oikaisemaan verovuosien 2009-2011 verotusta muun ohella siten, että A Oy:lle siirtyneiden tappioiden määräksi on vahvistettava 75 prosenttia jakautuneen yhtiön tappioiden määrästä, koska jakautumisessa sille oli siirtynyt 75 prosenttia jakautuneen yhtiön nettovarallisuudesta. Verotuksen oikaisulautakunta oli tältä osin hylännyt yhtiön vaatimuksen, koska oli ollut ilmeistä, että B Oy:lle siirretyt tappiot olivat syntyneet B Oy:lle siirretystä toiminnasta. Siten A Oy:lle siirtyneen tappion määrää ei muutettu.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Y AB:n (publ) osakkeita pidettävä sellaisena tuloverolain 123 §:ssä tarkoitettuna toimintana, johon liittyvät tappiot tulee siirtää jakautumisessa osakkeet vastaanottavalle yhtiölle vai voidaanko jakautuvan yhtiön tappiot jakaa siirtyvien nettovarallisuuksien suhteessa.

Vaikka tuloverolain 123 §:ssä ei edellytetä, että lainkohdassa tarkoitetun jakautumisen tulisi olla elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n mukainen, tulee asiassa kuitenkin huomioida yritysjärjestelyjä koskeva tuloverolain 28 §, jota on sovellettava yhdessä tuloverolain 123 §:n kanssa. Tästä seuraa, että asiassa tulee sovellettaviksi myös tuloverolain 28 §:ssä viitatut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain yritysjärjestelyjä koskevat säännökset.

Tuloverolakien välisiä yhteensovitustilanteita tulee arvioida tuloverojärjestelmän kokonaisuuden kannalta. Tuloverolain 123 § koskee sekä osittais- että kokonaisjakautumista. Tuloverojärjestelmän sisällä yritysjärjestelyjen ja niitä koskevien käsitteiden käsitteleminen verotuksessa eri tavoin olisi omiaan aiheuttamaan epäjohdonmukaisia veroseuraamuksia. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että mainittua tuloverolain 123 §:n 1 momenttia oli tulkittava yhdenmukaisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:stä ilmenevän käsitteistön kanssa. Lainvalmisteluaineisto tuki tätä näkemystä.

X Oy:n jakautumisessa sen elinkeinotoiminnan tulolähteen varat olivat näin ollen jakautuneet osaksi kummallekin vastaanottavalle yhtiölle. Jakautumista ei ollut toteutettu jakamalla eri tulolähteisiin kuuluvia toimintoja eri yhtiöihin, eikä arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön merkittävääkään vähemmistöosakeomistusta noteeratussa yhtiössä voitu pitää omana liiketoimintakokonaisuutenaan tai katsoa sitä itsenäiseksi toimialaksi tai toiminnaksi tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Jatkuvuusperiaatteen ei voitu katsoa edellyttävän, että tappiot seuraisivat jakautumisessa yksittäisiä varallisuuseriä silloinkaan, kun niiden kohdentuminen yksittäisiin varallisuuseriin olisi yksiselitteisesti osoitettavissa. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että X Oy:n jakautumisessa siirtyneet elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiot olisi tullut jakaa vastaanottaville yhtiöille siirtyneiden nettovarallisuuksien mukaisessa suhteessa. Oikaisulautakunnan päätökset ja toimitetut verotukset oli valituksenalaisilta osin kumottava ja asia palautettava Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verovuodet 2009-2011.

Tuloverolaki 28 § ja 123 §

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä ja Outi Siimes (t).

Asian esittelijä Klaus Lintuniemi.

KHO 0152/17 19.1.2017. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.