Helsingin HAO 04.03.2015 15/0145/5

Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava - Kaavoitusmenettely - Riittävät selvitykset - Vuorovaikutus

Diaarinumero: 03070/14/4103, 03096/14/4103
Taltionumero: 15/0145/5
Antopäivä: 4.3.2015

Kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet asumiskäyttöön sekä lisätä raken­nusoikeuden määrää. Asemakaavalla on osoitettu muun muassa asuinkerrostalojen korttelialueelle 12-16 -kerroksinen asuinrakennus.

Kaavaselostuksen mukaan alueen merkittävimpiä melu-, tärinä-, pöly- ja saastelähteitä ovat liikenne ja teollisuus. Asutuksen kannalta merkittävin melunlähde oli alueen itäpuolella toiminnassa oleva kaivos. Vuorovaikutusmenettelyn kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa tai niiden liitteissä ei ole ollut meluselvityksiä tai korkean rakennuksen varjotutkielmaa.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen rekisteröityjen paikallisten yhdistysten valitusten johdosta. Perusteluinaan hallinto-oikeus lausui muun ohella seuraavaa: Meluselvityksen täydennys 2.5.2013 ei ole ollut kaavaselostuksen liitteenä tai saatavilla kaupungin verkkosivuilla, vaan se on asiakirjojen mukaan jaettu erikseen kaupunginhallituksen kokouksessa 31.3.2014 § 135, jossa esitettiin asemakaavan hyväksymistä valtuuston päätettäväksi.

Kaavassa osoitetaan kortteliin 204 huomattavan korkea, suurimmalta sallitulta kerrosluvultaan 12-16 -kerroksinen asuinkerrostalo. Tästä ei ole laadittu korkean rakennuksen varjotutkielmaa eikä rakennuksen maisemallisia vaikutuksia ole selvitetty. Vasta kaupunginhallituksen kokouksessa 31.3.2014 § 135 on jaettu 18.3.2014 päivätty havainnekuva rakennuksen aiheuttamasta varjostuksesta. Hallinto-oikeus katsoo, että rakennuksen huomattava korkeus huomioon ottaen sen varjostus- ja maisemavaikutusten selvittäminen olisi ollut välttämätöntä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kaavan sisältövaatimusten täyttymisen arvioimiseksi. Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että alueen suunnittelun perusteena olleen ideakilpailun voittajatyön jatkosuunnittelun yhteydessä on arvioitu maisemallisia vaikutuksia, mutta asiakirjoista ei selviä, mitä nämä arvioinnit ovat sisältäneet.

Hallinto-oikeus toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n sekä maakäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n nojalla tulee maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaista asemakaavaa laadittaessa tehdä kaavan tarkoitus ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen riittävät perus- ja vaikutusselvitykset, joiden tulee olla osallisten käytettävissä sellaisessa muodossa, että osalliset voivat lausua niistä mielipiteensä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla.

Edellä mainitut meluselvitykset ja havainnekuva eivät ole olleet asemakaavamuutosta laadittaessa osallisten käytettävissä siten, että osalliset olisivat voineet lausua niistä mielipiteensä laissa tarkoitetulla tavalla. Kun otetaan huomioon, että kaavalla osoitetaan huomattava määrä uutta asutusta toimivan kaivoksen välittömään läheisyyteen ja kaava osoittaa alueelle huomattavan korkean rakennuksen, myös melua, varjostusvaikutuksia ja maisemallisia vaikutuksia koskevien selvitysten olisi tullut olla vuorovaikutusmenettelyn kohteena. Asemakaavan muutos ei perustu näiltä osin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin eikä noudatettu vuorovaikutusmenettely täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelylle asetettuja vaatimuksia. Selvityksiä, jotka eivät ole olleet vuorovaikutusmenettelyn kohteena, ei voida ottaa huomioon kaavoitusmenettelyn lainmukaisuutta arvioitaessa. Tämän vuoksi kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Asian näin päättyessä ei muista valitusperusteista ole tarpeen lausua.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 6 §, 9 §, 62 §, 54 § 2 mom ja 3 mom ja 204 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 § 1 mom ja 30 § 1 mom

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari (t) ja Jaana Moilanen.

Asian esittelijä Jaana Moilanen.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.