Vaasan HAO 17.11.2014 14/0337/2

Hallintopakkoasia - Asianosainen - Puhevalta - Valitusperuste - Tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 02067/13/5132
Taltionumero: 14/0337/2
Antopäivä: 17.11.2014

Vireillepanijat olivat ympäristönsuojelulain 92 §:n nojalla vaatineet, että ELY-keskus keskeyttää B ry:n ampumaratatoiminnan, koska toiminta ei täytä ympäristöluvassa annettuja lupamääräyksiä melun ja haulien keräämisen osalta. ELY-keskus oli hylännyt hallintopakkohakemuksen.

Yksi vireillepanijoista (A) on hallinto-oikeudessa vaatinut ELY-keskuksen päätöksen kumoamista ja toiminnan keskeyttämistä, koska toiminnassa ei noudateta maaperän suojaamista koskevia lupamääräyksiä. Ottaen huomioon A:n asuinpaikan etäisyys ampumarata-alueesta, haulien ja savikiekkojen sisältämien haitta-aineiden kulkeutumisominaisuudet sekä ampumarata-alueen maasto-olosuhteet hallinto-oikeus on katsonut, että ampumarata-alueen mahdollinen pilaantuminen ei saata koskettaa A:n oikeutta tai etua ympäristönsuojelulain 97 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla. Hallinto-oikeus on katsonut, että A:lla ei ole valituksessa mainitulla maaperän pilaantumisen perusteella oikeutta valittaa ELY-keskuksen päätöksestä. Puuttuvan valitusoikeuden vuoksi hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta.

Ympäristönsuojelulaki 97 § 1 mom (1590/2009)
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Äänestys 2-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.