Helsingin HAO 28.01.2014 14/0038/5

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus - Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus - Erilliskerätty pakkausjäte - Jätelain siirtymäsäännös - Unionin oikeus - Perusoikeudet

Diaarinumero: 06492/12/5142
Taltionumero: 14/0038/5
Antopäivä: 28.1.2014

HSY oli päätöksellään 24.8.2012 (§ 86) määrännyt kiinteistön haltijoiden järjestämän lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausjätteen jätteenkuljetuksen päättyväksi 31.8.2015. Päätöksen mukaan kiinteistön haltijoiden yksityisten yrittäjien kanssa tekemät pakkausjätteen kuljetussopimukset oli irtisanottava päättyviksi erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäinen kuljetus tullaan päätöksen mukaan toteuttamaan 1.9.2015 alkaen HSY:n järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Hallinto-oikeus hylkäsi jätteenkuljetuksia hoitaneiden A Oyj:n ja B Oy:n valituksen. Perusteluinaan hallinto-oikeus lausui muun ohella, että asiassa on kysymys erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksen järjestämisestä HSY:n toiminta-alueella jätelain (646/2011) voimaantulon 1.5.2012 jälkeen jätelaissa mainitun 149 §:n 4 momentin siirtymäsäännöksen nojalla.

HSY:n toiminta-alueella on jätteenkuljetus jätelain voimaan tullessa järjestetty erilliskerätyn kartongin osalta sopimusperusteisesti jätelain (1072/1993) nojalla. HSY:n on siten tullut tehdä jätelain 149 §:n siirtymäsäännöksen nojalla päätös jätteenkuljetuksen järjestämisestä siten kuin mainitussa lainkohdassa säädetään.

HSY on ennen päätöksen tekemistä selvittänyt, etteivät tuottajat tule toistaiseksi järjestämään niille tuottajavastuun nojalla kuuluvaa pakkausjätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta. Kunnalla ei jätelain 37 §:n nojalla ole velvollisuutta päättää kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena, vaikka lainkohdassa säädetyt edellytykset täyttyisivätkin.

Valituksenalainen päätös on tehty 24.8.2012 ja sen mukaan kartonkipakkausten kiinteistöittäisessä kuljetuksessa jatketaan 31.8.2015 saakka sopimusperusteista jätteenkuljetusta. Päätös on tehty jätelain 149 §:n 4 momentin mukaisessa vuoden määräajassa jätelain voimaantulosta 1.5.2012 lukien ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on määrätty lakkaamaan mainitussa lainkohdassa säädetyn määräajan kuluessa. Kuntayhtymän hallitus on voinut jätelain säännösten nojalla päättää kuljetussopimusten lakkaamisesta ja irtisanomisesta sekä erilliskerätyn pakkausjätteen jätteenkuljetuksen siirtämisestä kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi eikä päätös ollut valituksessa esitetyillä perusteilla jätelain vastainen.

Jätelailla (646/2011) on saatettu voimaan jätedirektiivi (2008/98/EY). Valituksenalainen päätös on jätelain (646/2011) mukainen. Jätelakia säädettäessä on hallituksen esityksestä (HE 199/2010) ilmenevällä tavalla tutkittu jätelain EU-oikeuden mukaisuus jätedirektiivin lisäksi muun ohella myös kilpailullisten seikkojen osalta. Päätös ei ollut valituksessa esitetyillä EU-oikeutta koskevilla perusteilla lainvastainen. Päätös ei ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen eikä ristiriidassa myöskään perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan tai 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kanssa.

Kuntayhtymän hallitus ei ollut päätöstä tehdessään ylittänyt harkintavaltaansa, päätöksessä on esitetty hallintolain 45 §:n mukaiset riittävät perustelut eikä päätös ollut valituksessa esitetyillä perusteilla muutoinkaan lainvastainen.

Jätelaki (646/2011) 35 §, 36 §, 37 §, 47 §, 48 §, 49 §, 137 § 1 mom ja 3 mom, 149 §

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Jaana Moilanen ja Riikka Valli-Jaakola.

Asian esittelijä Riikka Valli-Jaakola.

KHO:n päätös 30.09.2013 taltio 13/3107. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.