Hämeenlinnan HAO 31.12.2014 14/0664/1

Kaupalliset tavarankuljetukset tiellä - Yhteisölupa - Verovelka - Vakavaraisuus - Saneerausohjelma

Diaarinumero: 00243/14/7503
Taltionumero: 14/0664/1
Antopäivä: 31.12.2014

Päätöslyhennelmä

Ammattimaista tavaraliikennettä harjoittava A Oy haki yhteisöluvan lisäjäljennöstä 10 ajoneuvolle. A:lla oli ollut huomattavan paljon verovelkaa. Yhtiö oli hakeutunut yrityssaneeraukseen ja saneerausmenettely oli päättynyt saneerausohjelman vahvistamiseen. ELY-keskus hylkäsi hakemuksen kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 13 §:n 1 momentin perusteella.

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan liikennelupa myönnetään hakijalle, jolla ei ole veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä eikä muita ulosotossa olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuustodistuksin. Saman lain 13 §:n 1 momentin mukaan liikenneluvan hakija tai haltija on katsottava vakavaraiseksi, jos hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen.

Hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen saneerausvelkojen ja muiden ohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti. A:n maksukyky on arvioitu saneerausohjelmassa ja A:n on katsottu tällöin kykenevän hoitamaan alennetun maksuvelvollisuuden mukaisen verovelan saneerausohjelman mukaisesti. Tästä määrästä oli hakemushetkellä maksamatta noin kaksi kolmasosaa. Asiassa ei ilmennyt selvitystä, joka osoitti, että A ei ole noudattanut saneerausohjelmaa tai että se muulla tavoin olisi laiminlyönyt velvoitteitaan taikka olisi kyvytön niistä vastaamaan. Edellä mainitun perusteella A:n jäljellä olevaa yrityssaneerauksessa sen maksukykyyn sovitettua verovelkaa ei ollut pidettävä A:n maksukykyyn nähden vähäistä suurempana. Saneerausohjelmaan sisältyvät saneerausvelat eivät sellaisenaan olleet peruste katsoa yrityksen menettäneen kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa tarkoitetun vakavaraisuutensa. ELY-keskus ei voinut ilmoittamallaan perusteella hylätä A:n hakemusta.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Vesa Sirkesalo, Aarne Reiman ja Tuomas Salo, joka myös esitteli asian.

Oikeusohjeet

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 8 § 1 mom 1 kohta
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 8 § 1 mom 4 kohta
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 13 § 1 mom
Euroopan parlamentin ja neuvoston liikenteenharjoittaja-asetus (EY N:o 1071/2009) 3 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston liikenteenharjoittaja-asetus (EY N:o 1071/2009) 7 artikla
Laki yrityksen saneerauksesta 57 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.