Rovaniemen HAO 04.04.2013 13/0159/1

Kiinteistövero - Kiinteistön käsite - Kiinteistön arvo - Kiinteistön ainesosa - Kaivoskivennäisten esiintymä

Diaarinumero: 00570/11/8111
Taltionumero: 13/0159/1
Antopäivä: 4.4.2013

Verotusta toimitettaessa oli katsottu, että kun kiinteistöllä olevia malmivaroja hyödynnettiin, ne oli otettava kiinteistöverotuksessa huomioon kiinteistön käypää arvoa määrättäessä. Kiinteistöveron perusteena oleva malmin käypä arvo laskettiin arvioidun louhintamaksun, keskimääräisen vuosittaisen louhintamäärän, kaivoksen käyttöajan ja 8 prosentin korkokannan mukaan.

Hallinto-oikeus kumosi kiinteistöverotuksen ja poisti kiinteistöveron todeten, että kiinteistövero voitiin määrätä vain kiinteistöverolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiinteistörekisteriin merkittävästä kiinteistöstä tai pykälän 2 momentissa tarkoitetusta kiinteistöön rinnastettavasta omaisuudesta. Mainittua pykälää koskevan hallituksen esityksen (HE 50/1992) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kiinteistökäsitteen määrittelyssä on lähdetty jakolainsäädännöstä. Esityksen mukaan ehdotetun lain 2 §:n sekä 3 ja 4 §:n säännökset eivät ole esimerkkejä veronalaisista ja verovapaista kiinteistöistä, vaan ne sisältäisivät tyhjentävän sääntelyn asiasta.

Hallinto-oikeus katsoi, että voidakseen tulla kiinteistöveron kohteeksi kaivoskivennäisten tuli sisältyä kiinteistöverolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistön käsitteeseen. Kiinteistöveron määräämishetkellä voimassa olleen kaivoslain (503/1965) 1, 4 ja 40 §:n säännökset huomioon ottaen oikeus kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus) ei ollut riippuvainen kiinteistön omistusoikeudesta eikä omistajan suostumuksesta, vaan se perustuu viranomaisen hyväksymiin valtaus- ja kaivospiirihakemuksiin omalle tai toisen alueelle. Näin ollen kaivosoikeus ei ollut samanlaisessa oikeudellisessa riippuvuussuhteessa kiinteistöön kuin arvostamislain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut kiinteistöön ainesosina kuuluvat maa-ainekset. Sen vuoksi oikeutta kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen ei voitu katsoa sellaiseksi kiinteistöverolain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi kiinteistöksi tai sen ainesosaksi, josta voitaisiin määrätä kiinteistövero silloinkaan kun kiinteistön omistaja oli myös kaivosoikeuden haltija. Siten myöskään arvostamislain 31 §:n 1 momentti ei voinut tulla asiassa sovellettavaksi kiinteistöveron määräämisen perusteena.

Kiinteistöverolaki 2 § 1 ja 3 mom sekä 15 §
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 31 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.