Oulun HAO 20.12.2013 13/0607/1

Perusopetus - Kuljetus esiopetukseen - Matka kotoa suoraan esiopetukseen - Esiopetuksen järjestämispaikka - Esiopetuksen järjestäminen päiväkodissa - Päivähoidon tarve

Diaarinumero: 00821/13/1301
Taltionumero: 13/0607/1
Antopäivä: 20.12.2013

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko kaupunki velvollinen järjestämään aamuisin maksuttoman kuljetuksen kotoa esiopetukseen esiopetuksen oppilaalle, joka oli myös päivähoidon tarpeessa, kun esiopetus ja päivähoito järjestettiin samassa paikassa kaupungin ylläpitämässä päiväkodissa.

Kaupunki oli hylännyt hakemuksen esiopetuskuljetuksen järjestämisestä aamuisin sillä perusteella, että oppilas tarvitsee päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan. Koska esiopetus järjestetään päivähoitopäivän aikana, oikeutta maksuttomaan esikoulukuljetukseen ei muodostu. Lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat lapsen huoltajat. Kaupunki oli lausunnossaan todennut, että esiopetus järjestetään päivähoitopäivän aikana siten, ettei sen alkamis- ja päättymisaikaa ole mahdollista määritellä.

Hallinto-oikeus piti kuitenkin esiopetuksen oppilaan äidin esittämän selvityksen perusteella selvitettynä, että esiopetus päiväkodissa järjestettiin klo 8.30 ja 12.30 välisenä aikana. Esiopetuskuljetusta koskevan hakemuksen mukaan oppilas saattoi kulkea aamuisin esiopetukseen linja-autolla vanhemman sisarensa kanssa, eikä oppilas tällöin ollut aamuisin päivähoidon tarpeessa ennen esiopetuksen alkamista. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että aamuisin kysymyksessä oli matka kotoa suoraan esiopetukseen.

Hallinto-oikeus oikeus totesi, että oikeus perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaiseen koulumatkaetuun on lain esitöistä ilmenevästi yhtäläinen kaikille esiopetuksen oppilaille opetuksen järjestämispaikasta riippumatta. Esiopetuksen ja päivähoidon järjestäminen samassa paikassa ei poista esiopetusta saavan oppilaan oikeutta maksuttomaan kuljetukseen tai riittävään avustukseen, mikäli matka tehdään kotoa suoraan esiopetukseen. Näin ollen ja ottaen huomioon, että kodin ja esiopetuksen järjestämispaikan välinen matka oli yli viisi kilometriä, hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä olevalla esiopetuksen oppilaalla oli mainitun lainkohdan nojalla oikeus aamuisin maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tai vaihtoehtoiseen saattamis- tai kuljettamisavustukseen.

Perusopetuslaki 1 § 2 mom ja 32 § 1 mom

Laki lasten päivähoidosta 1 § 5 mom ja 1 a §

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 58/2003 vp), s. 6

KHO 17.2.2015/423: Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja valituksenalainen päätös saatetaan voimaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.