Helsingin HAO 09.04.2013 13/0244/5

Maa-aineslupa - Viereiset alueet - ELY-keskuksen päätös - YVA-menettelyn tarpeen arviointi hallinto-oikeudessa - Yhteisvaikutukset

Diaarinumero: 00413/12/5404 ja 00459/12/504
Taltionumero: 13/0244/5
Antopäivä: 9.4.2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta oli kolmella eri aikaan antamallaan päätöksellä myöntänyt yhtiöille A, B ja C maa-ainesluvat kalliokiviainesten ottamiseen vierekkäisillä alueilla.

Päätöksistä valittivat muiden ohella paikallinen ympäristöjärjestö ja lähialueiden asukkaat. Alueellinen ELY-keskus oli ennen lautakunnan lupakäsittelyä päättänyt, ettei hankkeisiin sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hallinto-oikeus käsitteli ja ratkaisi valitukset samaan aikaan ja totesi, että maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä valittava voi muutoksenhaussaan vedota siihen, ettei YVA-laissa tarkoitettua arviointimenettelyä ole suoritettu. Hallinto-oikeuden on lupa-asiaa koskevassa ratkaisussaan otettava ensin kantaa tähän valitusperusteeseen ja riippumatta ELY-keskuksen tekemästä päätöksestä arvioitava se, onko hankkeisiin sovellettava YVA-menettelyä.

Ottoalueiden yhteinen pinta-ala oli hakemusten mukaan noin 29,6 hehtaaria ja otettava vuotuinen määrä yhteensä noin 191 200 m­ktr. Hankkeet täyttivät YVA-asetuksessa esitetyn pinta-alavaatimuksen ja näin arvioituna niihin oli sovellettava YVA-menettelyä. Lisäksi otettava vuotuinen ainesmäärää oli lähellä hankeluettelon kynnysarvoa.

Yhtiö C:n alueen osalta oli esitetty, että aluetta oli pienennetty jättämällä siitä pois suunnitelmassa esitetty vaihe ja yhtiön ottoalue olisi kooltaan 12,3 hehtaaria. Kaikkien yhtiöiden ottoalueiden yhteispinta-ala olisi siten 23,6 hehtaaria eikä hankeluettelon raja-arvo ylittyisi. Yhtiö A oli aiemmin ottanut maa-aineksia samaan aluekokonaisuuteen kuuluvalta alueelta. Tämä vanha alue mukaan luettuna ottoalueiden yhteispinta-ala olisi noin 28-29 hehtaaria ja yli mainitun raja-arvon.

Asiassa oli kuitenkin arvioitava se, onko hankkeisiin sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yhteisvaikutuksia koskevan YVA-lain 4 §:n 2 momentin nojalla.

Hallinto-oikeus katsoi, että huolimatta alueiden välissä kulkevasta rautatiestä tai niiden väliin jäävistä ottamisesta vapaista alueista, tuli hankkeita ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarvetta arvioitaessa lähtökohtaisesti tarkastella kokonaisuutena.

Kysymyksessä olevien hankkeiden merkittävimmät yhteiset ympäristövaikutukset ovat pöly, melu, tärinä, ainakin välillisesti lisääntyvä liikenne ja maisemavaikutukset. Alueiden välissä oleva rautatielinjaus ei estä edellä mainittujen yhteisvaikutusten syntymistä. Lisäksi hankkeilla saattaa olla yhteisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ja esimerkiksi läheisten soiden alueeseen. Yhtiöiden A ja B maa-ainesten ottamista koskevat hankkeet saattavat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia alueen länsipuolella todetun ja luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvan liito-oravan esiintymisen kannalta. Hankkeilla saattaa olla vaikutuksia myös muun lajin esiintymisen kannalta.

Kun otettiin huomioon hankkeiden yhteinen koko ja kesto sekä hankealueiden sijainti suhteellisen lähellä asutusta ja ilmeisesti suojelun arvoisia luontoarvoja, hankkeilla on yhdessä todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista hankkeista aiheutuviin vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Lupahakemusten yhteydessä tehdyt selvitykset eivät olleet riittäviä hankkeiden yhteisvaikutusten arvioimiseen eivätkä ne siksi vapauta YVA-lain mukaisesta arviointimenettelystä. Hankkeisiin on siten sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain 4 §:n 2 momentin nojalla.

Yhtiöiden A, B ja C hakemien maa-aineslupien myöntäminen edellytti ympäristövaikutusten arvioimista YVA-lain mukaisessa menettelyssä, jolloin maa-ainesluvissa voidaan ottaa huomioon hankkeiden todennäköiset yhteisvaikutukset ympäristölle. Tämän vuoksi rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset kumottiin ja asiat palautettiin sille uudelleen käsiteltäväksi.

Maa-aineslaki 5 § 3 mom ja 6 § 3 mom
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki) 4 § 1-3 mom, 5 § 2 mom ja 17 § 2 mom
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-asetus) 6 § 2 b-kohta ja 7 §

Ks. myös KHO 2012:79

Samoin Helsingin HAO 9.4.2013 taltionumero 13/0245/5 ja 9.4.2013 taltionumero 13/0246/5

KHO:n päätös 20.5.2014 taltio 1641 Asia palautetaan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.