Hämeenlinnan HAO 19.04.2013 13/0186/1

Vammaispalvelu - Taloudellinen tukitoimi - Yleinen järjestämisvelvollisuus - Kuuro henkilö - Tietokone

Diaarinumero:00943/12/6108
Taltionumero: 13/0186/1
Antopäivä: 19.4.2013

Päätöslyhennelmä

A on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli. Hän ei kykene vaikeudetta käyttämään Suomen kieltä. A haki vammaispalvelulain nojalla taloudellista tukea muun muassa tietokoneen, web-kameran ja tekstipuhelinohjelman hankintaan. Hakemuksen mukaan hän tarvitsi päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen kommunikointiin ja itsenäisen asioinnin apuvälineeksi Rosa-web -teksti ja -kuvapuhelinlaitetta, johon on asennettuna tekstipuhelinpalvelu sekä kuvapuhelimena toimiva ohjelma ja web-kamera tai vastaavilla ominaisuuksilla varustettua tietokonetta, joka on juuri hänen tarpeitaan varten räätälöity kommunikaation ja viestinnän apuvälineeksi. Lautakunta oli vuosien ajan marraskuuhun 2011 saakka korvannut hänelle vammaispalvelulain mukaisena taloudellisena tukitoimena tekstipuhelinohjelmalla varustetun laitteen vuokran.

Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen, koska tietokonetta ei voitu pitää vamman vuoksi päivittäisissä toimissa välttämättömänä laitteena. Kaupungin perusturvalautakunnan vahvistaman vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeen mukaan avustusta ei myönnetty tavallisimpiin kodinkoneisiin, jollaisena myös tietokonetta voitiin pitää.

Perusturvalautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen lausuen päätöksensä perusteluissa muun ohessa, että tekniikan kehittymisen myötä erilaiset matkapuhelimissa ja tietokoneissa käytettävät kommunikaatiokanavat ovat yleistyneet ja kehittyneet. Tietokoneiden käyttötarkoituksia on monia ja niiden hankintahinnat ovat nykyisin kohtuullisia. Tietokone on tavanomainen kodinkone. Lautakunnan vahvistaman vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeen mukaan päivittäisissä toimissa suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen varattu määräraha kohdennettiin ensisijaisesti vaikeavammaisten henkilöiden päivittäisissä toiminnoissa tarvitsemien välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden muutostöihin ja toissijaisesti välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetty tavallisimpiin kodinkoneisiin (pyykinpesu- ja astianpesukone, matkapuhelin, tietokone sekä muut kodinkoneet). Korvausta voitiin siten myöntää ensisijaisesti vaikeavammaiselle henkilölle, jos kone on hänen itsenäisen päivittäisistä toiminnoista suoriutumisensa vuoksi välttämätön ja se vähensi muiden palvelujen, kuten henkilökohtaisen avun tarvetta.

Hallinto-oikeus kumosi perusturvalautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle hakemuksen mukaisen taloudellisen tukitoimen myöntämistä varten.

Vammaispalvelulain 9 §:n 1 momentin mukaan vammaiselle henkilölle korvataan koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia, jos hän vammansa vuoksi tarvitsee niitä päivittäisistä toimista suoriutumiseen. Säännös koskee kaikenlaisia koneita ja laitteita.

Kun otettiin huomioon A:n vamman laadusta saatu selvitys, tietokonetta oli pidettävä vammaispalvelulain 9 §:n 1 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuna A:lle hänen vammansa vuoksi tarpeellisena laitteena sekä viestinnässä että muissakin päivittäisistä toiminnoissa suoriutumisessa.

A:lle oli myönnetty taloudellista tukea nyt kyseessä olevan hänen vammastaan johtuvan tarpeen nojalla jo vuosia. Hallinto-oikeus sivuutti kunnan hyväksymän soveltamisohjeen määräykset siltä osin kuin ne tosiasiassa johtivat siihen, että kunta ei missään olosuhteissa järjestä A:lle hänen vammansa edellyttämän tarpeen mukaisia taloudellisia tukitoimia. Koska asiassa ei ollut esitetty sellaista määrärahasidonnaisten tukitoimien kohdistamiseen liittyvää hyväksyttävää syytä, jonka nojalla A:n hakemus oli voitu hylätä, asia palautettiin lautakunnalle tuen myöntämistä varten uudelleen käsiteltäväksi.

Kysymystä siitä, kuuluvatko A:n hakemuksessa mainitut koneet taikka laitteet lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, ei nostettu jutun osapuolten toimesta esille.

Oikeusohjeet

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 §
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 9 § 1 momentti
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 17 § 1 momentti

KHO:n päätös 13.12.2013 taltio 13/3925. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.