Ålands FD 20.12.2013 98/2013

Landskapslagstiftning - Registrering av fordon - Landskapsförordningen om skolskjutsning - Förordningsbemyndigande - Landskapsförordning i strid med landskapslag

Diaarinumero: 2012/70
Taltionumero: 98/2013
Antopäivä: 20.12.2013

Motorfordonsbyrån hade ändrat uppgifter som antecknats i fordonsregistret avseende ändringssökandens fordon. Antalet skolelever som samtidigt får färdas i fordonet hade i enlighet med landskapsförordningens krav på antalet platser utrustade med trepunktsbälten ändrats till sammanlagt 4 stycken, från 13 stycken enligt den tidigare registeranteckningen.

Ändringssökanden hade hävdat att byrån inte haft rätt att tillämpa landskapsförordningen, emedan denna saknar grund i landskapslag. Förvaltningsdomstolen bedömde förordningens tillämplighet enligt följande.

Landskapsförordningen om skolskjutsning ställer till aktuella delar tekniska krav på fordon som avses användas för skolskjutsar. Förordningen har utfärdats med stöd av 63 § i vägtrafiklagen, enligt vilken landskapsregeringen i landskapsförordning kan ge närmare bestämmelser om fordons konstruktion, utrustning och skick, användning och belastning samt om befordran av passagerare med fordon. Kapitlets övriga lagrum innehåller dock inte bestämmelser enligt vilka strängare krav på fordonets utrustning blir gällande i samband med skolskjutsning. Enligt sin ordalydelse begränsar sig förordningsbemyndigandet för sin del till utfärdandet av "närmare bestämmelser" om sagda angelägenheter. På basis av bemyndigandets förarbeten (fr. nr 24/1992-93) kan dess avsikt visserligen anses ha varit mer omfattande än ordalydelsen antyder.

Den aktuella landskapsförordningen är likväl utfärdad år 2008, dvs. efter grundlagsreformen och därav följande ändring av självstyrelselagen. Oberoende av tidigare landskapsförordningars basis i vägtrafiklagen, måste rättsgrunden för de aktuella bestämmelserna bedömas i ljus av de nu gällande förutsättningarna för delegering av lagstiftningsbehörighet. Den nya landskapsförordningen jämte ändringen därav inför klart strängare begränsningar än tidigare avseende användningen av fordon för skolskjutsning utan stöd för dylika tilläggskrav på säkerhet i vägtrafiklagen. Förvaltningsdomstolens slutsats är att de aktuella bestämmelserna, vid tillämpning på ändringssökandens fordon, överskrider vad landskapsregeringen haft behörighet att föreskriva om med stöd av vägtrafiklagen.

På ovan sagda grunder fann förvaltningsdomstolen att förordningens bestämmelser med stöd av 60 § i självstyrelselagen måste lämnas utan tillämpning i ärendet till den del de resulterar i ett färre antal registrerade sittplatser för skolelever än vad som varit gällande enligt den tidigare förordningen.

Finlands grundlag 80 § 1 mom, 107 §
Självstyrelselagen för Åland 21 § 1 mom, 60 §
Landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 9 § 1 mom, 20 § 1 mom, 21 § 1 mom g punkt, 23 §
Vägtrafiklagen för landskapet Åland 63 §
Landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008/140, resp. 2012/22) 1 §, 2 §, 8 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Pia Jacobsson.

HFD:s beslut 13.2.2017 liggarenr 541:Förvaltningsdomstolens beslut ändras, se HFD 2017:32.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.