Ålands FD 05.12.2013 94/2013

Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Lagstiftningsbehörighet - Bygglov - Område i behov av planläggning - Besvärsrätt

Diaarinumero: 2012/82
Taltionumero: 94/2013
Antopäivä: 5.12.2013

Kommunens byggnadsnämnd hade beviljat bygglov för ett ett bostadshus inom område i behov av planläggning.

Det outbrutna området som utgjorde byggplats var beläget så att en drygt 50 meter bred fastighetsdel fanns mellan den avsedda tomten och ändringssökandenas fastighet. Byggplatsen hade, såsom andra tomter på området, vägförbindelse längs en enskild väg genom ändringssökandenas fastighet. Området var varken detalj- eller generalplanlagt.

I 96 § 2 mom. i plan- och bygglagen för landskapet Åland föreskrivs om besvärsrätt i fråga om bygglov och andra tillstånd. I rikets markanvändnings- och bygglag föreskrivs särskilt om besvärsrätt i fråga om avgöranden som gäller planeringsbehov, dvs. beslut varigenom de särskilda förutsättningarna för bygglov på område i behov av planering avgjorts, antingen i samband med bygglovsförfarande eller separat. Enligt 193 § i rikslagen tillhör besvärsrätt utöver vad som framgår av landskapslagen även bl.a. den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att riket enligt 27 § 23 punkt i självstyrelselagen för Åland har lagstiftningsbehörighet i fråga om rättsskipning, vilket enligt etablerad praxis ansetts innefatta tillgången till domstol, dvs. bl.a. besvärsrättens omfattning (avseende just plan- och bygglagen, se härom t.ex. social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2006-07, s. 10). Emedan byggnadsnämnden i det aktuella fallet prövat de särskilda förutsättningarna för beviljande av bygglov inom område i behov av planläggning, måste rätten att överklaga beslutet således bedömas enligt den utvidgade besvärsrätten enligt rikslagstiftningen. Med beaktande av byggprojektets avstånd till den av ena ändringssökanden ägda fastigheten, där båda ändringssökandena var bosatta, samt vägförbindelsen genom fastigheten, fann förvaltningsdomstolen att dessa hade rätt att söka ändring i byggnadsnämndens beslut.

Plan- och bygglagen för landskapet Åland (ÅFS 2008/102) 10 § 1 och 4 mom, 72 § 1 mom, 74 § 1 mom, 96 § 1 och 2 mom
Markanvändnings- och bygglagen (FFS 132/1999) 193 §
Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkt

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Pia Jacobsson.

Inte överklagat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.