Ålands FD 03.12.2013 90/2013

Landskapslagstiftning - Rikslagstiftning - Kommunalärende - Val av revisorer - Jämställdhet mellan kvinnor och män - Krav på representation - Kommunalt organ

Diaarinumero: 2012/57
Taltionumero: 90/2013
Antopäivä: 3.12.2013

Ändringssökanden hade anfört besvär över kommunalförbundsfullmäktiges beslut att utse revisorer för mandatperioden. Frågan var om huruvida jämställdhetskravet enligt 4 a § i jämställdhetslagen var tillämpligt vid valet av revisorer.

Förvaltningsdomstolen noterade att jämställdhetskravet enligt dåvarande 4 § 2 mom. i jämställdhetslagen i tidigare rättspraxis och rättslitteratur ansetts tillämpligt vid val av kommunens revisorer enligt rikets kommunallag 953/1976 (se HFD 1990 A 29 samt t.ex. Arno Hannus och Pekka Hallberg: Kunnallislaki. Juva 1993, s. 153). Rikets kommunallagstiftning har sedermera ändrats, och utgår numera från ett system där kommunen utser både en revisionsnämnd samt ett antal godkända yrkesrevisorer, som även kan vara samfund. Bestämmelserna om revisorer i landskapets kommunallag är inte identiska med någondera den nuvarande eller tidigare rikslagstiftningen, men motsvarar snarare den tidigare modellen. Någon rättspraxis avseende jämställdhetslagens tillämpning vid valet av revisorer enligt landskapslagen verkar inte ha uppstått.

Förvaltningsdomstolen bedömde att yrkesmässig revision och därtillhörande anlitande av externa revisionssamfund fått en allt större betydelse inom kommunalförvaltningen sedan sagda rättspraxis avseende rikslagstiftningen, och denna utveckling har för sin del iakttagits vid stiftandet av landskapets kommunallag (se lagutskottets betänkande 1996-97 nr 8 till landskapsstyrelsens framställning 1996-97 nr 3). Då landskapslagen inte ställer hinder för utnyttjandet av inköpta revisionstjänster, kan även upphandlingslagstiftningen i princip bli aktuell i detta sammanhang. Dessa drag skiljer valet av revisorer från tillställandet av kommunens förvaltningsorgan.

Med hänsyn till sagda särdrag fann förvaltningsdomstolen att revisorerna enligt landskapets kommunallag inte ens med beaktande av ovan sagda tidigare rättspraxis i riket kunde betraktas utgöra ett sådant kommunalt organ som avses i 4 a § i jämställdhetslagen. Kravet på representation var således inte tillämpligt vid valet av kommunalförbundets revisorer.

Omröstning 2 - 1.

Den skiljaktiga ledamoten ansåg att det inte fanns belägg att tolka jämställdhetslagen annorlunda i fråga om valet av revisorer enligt landskapets kommunallag än vad som framgått av rättspraxis avseende rikets tidigare kommunallag, och att jämställdhetskravet således var tillämpligt i beslutsfattandet.

Kommunallagen för landskapet Åland 73 § 1 mom
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 4 a § 1 mom
Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund (skiljaktig) och Pia Jacobsson.

Inte överklagat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.