Ålands FD 08.04.2013 21/2013

Landskapslagstiftning - Landskapstjänsteman - Uppsägning under prövotid - Förlängning av prövotid - Tjänsteförhållandets natur - Grundrättighetsbejakande tolkning

Diaarinumero: 2013/8
Taltionumero: 21/2013
Antopäivä: 8.4.2013

Ändringssökanden anförde besvär över beslutet att säga upp henne från en tjänst vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Tjänstemannen hade 30.3.2012 anställts på prövotid om sex månader före utnämning till tjänsten. Den 9.11.2012 hade beslut fattats om att förlänga anställningen med en prövotid om vidare sex månader. Med det överklagade beslutet hade tjänstemannen 7.12.2012 sagts upp med iakttagande av 14 dagars uppsägningstid fr.o.m. 8.12.2012.

Ändringssökanden hade hävdat att anställningen fr.o.m. 1.12.2012 måste anses utgöra ett ordinarie tjänsteförhållande, eftersom förlängningen av prövotiden inte varit förenlig med lag. ÅHS hade för sin del hävdat att förlängningen varit laglig, och att prövotiden därtill omöjligen kunnat övergå i ordinarie tjänsteförhållande utan ett uttryckligt utnämnande.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att prövning av uppsägningsbeslutets laglighet med beaktande av ändringssökandens yrkanden förutsätter att tjänsteförhållandets natur först fastställs. I skillnad till prövotid enligt bl.a. statstjänstemannalagen samt lagen om kommunala tjänsteinnehavare, är utgångspunkten enligt landskapets tjänstemannalag att ett tjänsteförhållande upphör efter prövotiden om tjänstemannen inte före detta utnämnts. Samtidigt är prövotidens syfte i landskapslagen enbart att säkerställa att den tjänsteman som redan valts till tjänsten är lämplig, och lagen föreskriver att myndigheten är skyldig att inom prövotiden fatta beslut om utnämningen. Någon möjlighet till förlängning av prövotiden föreskrivs däremot inte i lagen. I rättspraxis avseende rikets statstjänstemannalag 750/1994 har en förlängning av prövotiden varken på basis av ensidigt beslut eller överenskommelse ansetts möjlig (se HFD 16.8.2006/1943). Av rättslitteraturen (se t.ex. Olavi Rytkölä, Valtion virkamieslaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö, Helsingfors 1987) framgår därtill att denna tolkning varit gällande redan avseende statstjänstemannalagen 755/1986, vars bestämmelser om prövotid motsvarade landskapslagen.

På basis av ovan sagda och att ÅHS dessutom inte ens framställt någon sådan särskild orsak som skulle kunna motivera den exceptionellt långa prövotiden om sammanlagt ett år, var det enligt förvaltningsdomstolens mening uppenbart att ÅHS inte haft rätt att förlänga prövotiden. Detta talade för att uppsägning efter den ursprungliga prövotiden löpt ut enbart kunnat ske på de grunder som föreskrivs i 38 § i tjänstemannalagen. Samtidigt skulle det emellertid innebära att ändringssökandens anställning övergått i ett ordinarie tjänsteförhållande utan att beslut om utnämning fattats i den ordning lagen förutsätter. Å andra sidan skulle en annan slutsats med beaktande av tjänstemannalagens bestämmelser om ändringssökande respektive ersättningsanspråk lämna ändringssökanden utan tillgång till rättsskyddsmedel gentemot arbetsgivarens lagstridiga förfarande. Av ovan sagda följde enligt förvaltningsdomstolens mening att ÅHS genom beslutet att fortsätta anställningen vid utgången av den ursprungliga prövotiden måste anses ha utnämnt ändringssökanden till tjänsten. En annan tolkning kan inte anses förenlig med grundlagens krav på skydd för tjänsteförhållandets svagare part mot ogrundad uppsägning samt på rättsskydd.

Då någon uppsägningsgrund enligt 38 § i tjänstemannalagen inte ens åberopats var ÅHS beslut att säga upp ändringssökanden lagstridigt.

Finlands grundlag 18 § 3 mom, 21 §
Tjänstemannalagen för landskapet Åland 10 §, 38 § 2 mom

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Pia Jacobsson.

Inte överklagat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.