Vasa FD 24.08.2012 12/0397/3

Inkomstbeskattning - delägare i dödsbo - skattefri överlåtelse av egendom - arvsskifte - fast egendom som hör till lantbruk

Diarienummer: 01955-01957/11/8101
Liggare: 12/0397/3
Givet: 24.8.2012

Ett dödsbo med tre delägare hade bedrivit jordbruk i dödsboets namn. Två av delägarna hade överlåtit sina andelar i dödsboet till den tredje delägaren utan att arvsskifte hade förrättats. Då egendomen sålunda ägdes av dödsboet uppfylldes inte förutsättningarna för skattefri överlåtelse av fast egendom som hör till lantbruk.

Skatteår 2008

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom 3 punkten

Jämför HFD:2010:24

Tuloverotus - kuolinpeän osakas - omaisuuden verovapaa luovutus - perinnönjako - maatalouteen kuuluva kiinteä omaisuus

Kuolinpesä jossa oli kolme osakasta oli harjoittanut maataloutta kuolinpesän nimissä. Kaksi osakasta oli luovuttanut osuutensa kuolinpesästä kolmannelle osakkaalle ilman, että perinnönjakoa oli toimitettu. Kun omaisuus siten oli kuolinpesän omistuksessa eivät maatalouteen kuuluvan kiinteän omaisuuden luovutuksen verovapauden edellytykset täyttyneet.

Verovuosi 2008

Tuloverolaki 48 § 1 mom 3 kohta

Vertaa KHO:2010:24

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.